زمین آمار مهندسی نفت مفاهیم و کاربردها
نویسنده:
دکتر عاطفه حسن‌زاده، دکتر مسعود ریاضی، دکتر معصومه وطن‌دوست و مهندس محمدرضا علی‌پور
مترجم:
سال نشر:
1403
صفحه:
1081
نوبت چاپ:
1

 پیشگفتار مؤلفین 1

فصل 1 5

کلیات مدل‌سازی زمین‌آماری مخازن 5

1-1 مقدمه 5

2-1 نقش زمین‌آمار در مشخصه بندی مخازن 6

3-1 نگاهی به اصول اولیه و مبانی 8

1-3-1 سیستم‌های اندازه‌گیری 9

4-1 گردش کار مدل‌سازی زمین‌آماری مخزن 10

1-4-1 عناصر پایه‌ای موردنیاز برای مطالعه مشخصه بندی مخزن 11

5-1 مدل‌سازی مخزن 61

6-1 نقش زمین‌شناسی در مدل‌سازی مخزن 63

1-6-1 داده‌های لرزه‌ای 64

7-1 زمین‌آمار و تخمین 65

1-7-1 مهندسی مخزن 65

2-7-1 جمع‌بندی داده‌ها برای یک مدل جامع 66

3-7-1 افزایش مقیاس 67

8-1 شبیه‌سازی مخزن 68

9-1 مدل‌سازی دینامیکی مخزن 76

1-9-1 مقدمه و کاربرد آن 76

2-9-1 مبانی مربوط به داده‌های لرزه‌ای چهاربعدی 77

3-9-1 ادغام داده‌های لرزه‌ای چهاربعدی در مدل‌سازی مخزن دینامیکی 78

10-1 مراجع 79

فصل 2 89

آمار توصیفی 89

2-1 مقدمه 89

2-2 آمار و انواع آن 90

2-3 مبانی آمار 91

2-4 انواع صفات مشخصه یا داده 92

2-4-1 صفات یا دادهه ای کیفی یا طبقه ای 92

2-4-2 صفات یا داده های کمی یا عددی 93

2-5 جدول فراوانی 94

2-6 نمایش گرافیکی داده ها 98

2-7 توصیف عددی داده ها یا تلخیص داده ها 100

2-7-1 شاخص های مرکزی 100

2-7-1-1 میانگین 101

2-7-2 شاخص های پراکندگی 111

2-7-3 شاخص های پراکندگی نسبی 114

2-8 مطالب تکمیلی: نمودار جعبه ای 117

2-9 مراجع 119

فصل 3 121

احتمال 121

3-1 مقدمه 121

3-2 مروری بر نظریه مجموعه ها 121

3-3 آزمایش آماری 124

4-3 احتمال و خواص آن 127

3-5 اصول شمارش 130

3-6 مدل توپ و ظرف 133

3-7 احتمال شرطی و استقلال 136

3-8 قانون احتمال کل و قضیه بیز 138

3-9 مراجع 141

فصل 4 144

متغیرهای تصادفی و توزیع های احتمال 144

4-1 مقدمه 144

4-2 متغیر تصادفی 145

4-3 تابع توزیع احتمال 146

4-3-1 تابع توزیع احتمال متغیر تصادفی گسسته 146

4-3-2 تابع چگالی متغیر تصادفی پیوسته 148

4-4 تابع توزیع تجمعی احتمال 150

4-4-1 تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی گسسته 151

4-4-2 تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی پیوسته 153

4-5 متغیرهای تصادفی چندبعدی 154

4-6 متغیرهای تصادفی دوبعدی 155

4-6-1 تابع توزیع احتمال توأم دو متغیر تصادفی 155

4-6-2 تابع توزیع تجمعی توأم دو متغیر تصادفی 155

4-7 توزیع های گسسته دومتغیره 156

4-7-1 توزیع توأم دو متغیر تصادفی گسسته 156

4-7-2 تابع توزیع تجمعی توأم دو متغیر تصادفی گسسته 157

4-7-3 توزیع احتمال شرطی گسسته 159

4-8 توزیع های پیوسته دومتغیره 160

4-8-1 توزیع توأم دو متغیر تصادفی پیوسته 160

1-8-4 تعریف تابع توزیع تجمعی توأم دو متغیر تصادفی پیوسته 161

4-8-2 توزیع احتمال شرطی پیوسته 163

4-9 استقلال دو متغیر تصادفی 164

4-9-1 استقلال دو متغیر تصادفی گسسته و پیوسته 164

4-10 مراجع 167

فصل 5 168

امید ریاضی 168

5-1 مقدمه 168

5-2 امید ریاضی متغیرهای تصادفی گسسته 169

5-3 امید ریاضی تابعی از متغیر تصادفی گسسته 170

5-3-1 برخی حالتهای خاص امید ریاضی تابعی از متغیر تصادفی گسسته 172

5-4 امید ریاضی تابعی از دو متغیر تصادفی گسسته 178

5-5 کوواریانس بین دو متغیر تصادفی گسسته 179

5-6 امیدهای ریاضی شرطی گسسته 183

5-6-1 امید ریاضی شرطی 183

5-6-2 واریانس شرطی 183

5-7 امید ریاضی متغیر تصادفی پیوسته 185

5-8 امید ریاضی تابعی از متغیر تصادفی پیوسته 186

5-8-1 برخی حالتهای خاص امید ریاضی تابعی از متغیر تصادفی پیوسته 186

5-9 امید ریاضی تابعی از دو متغیر تصادفی پیوسته 189

5-10 کوواریانس بین دو متغیر تصادفی پیوسته 191

5-11 امیدهای ریاضی شرطی پیوسته 193

5-11-1 امید ریاضی شرطی 193

5-11-2 واریانس شرطی 193

5-12 ضریب همبستگی بین دو متغیر تصادفی گسسته و پیوسته 194

5-13 مطالب تکمیلی: نمودار Q-Q 197

5-14 مراجع 197

فصل 6 199

برخی مدلهای احتمال گسسته 199

6-1 مقدمه 199

6-2 توزیع یکنواخت گسسته 200

6-3 توزیع برنولی 201

6-4 توزیع دوجملهای 202

6-5 توزیع چندجملهای 204

6-6 توزیع هندسی 207

6-7 توزیع دوجملهای منفی (پاسکال) 210

6-8 توزیع پواسون 211

6-9 توزیع فوق هندسی 212

6-10 مراجع 214

فصل 7 216

برخی مدلهای احتمال پیوسته 216

7-1 مقدمه 216

7-2 توزیع یکنواخت 217

7-3 توزیع گاما 218

7-4 توزیع نمایی 221

7-5 توزیع نرمال (گاوسی) 224

7-6 توزیع لاگ نرمال 229

7-7 توزیع مربع کای 230

7-7-1 روش اول معرفی توزیع مربع کای 230

7-7-2 روش دوم معرفی توزیع مربع کای 232

7-8 توزیع t (تی استودنت) 233

7-9 توزیع F 235

7-10 توزیع مثلثی 236

7-11 مراجع 238

فصل 8 239

توزیع های حدی احتمال 239

8-1 مقدمه 239

8-2 نامساوی مارکوف 239

8-3 نامساوی چبیشف 240

1-3-8 نامساوی دوطرفه چبیشف 240

8-4 قانون اعداد بزرگ 243

8-4-1 قانون ضعیف اعداد بزرگ 243

8-5 قضیه دمور-لاپلاس 244

8-6 مراجع 246

فصل 9 248

توزیعهای نمونه ای 248

9-1 مبانی نمونه گیری 248

9-2 توزیع نمونه ای میانگین نمونه X 252

9-3 توزیع نمونه ای واریانس نمونه S2 253

9-4 توزیع نمونه ای  X-μSn 253

9-5 توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها 254

9-5-1 توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها در صورت معلوم بودن واریانس دو جمعیت 254

9-5-2 توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها در صورت برابر بودن و نامعلوم بودن واریانس دو جمعیت 256

9-5-3 توزیع نمونه ای نسبت واریانس های نمونه 257

9-6 مراجع 258

فصل 10 260

برآورد و آزمون فرض 260

10-1 مقدمه 260

10-2 نظریه برآورد 261

10-2-1 برآورد نقطه ای 261

10-2-2 برآورد فاصله ای 268

10-3 برآورد میانگین جمعیت 268

10-4 برآورد واریانس جمعیت 274

10-4-1 برآورد نقطه ای واریانس جمعیت 274

10-5 برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت 276

10-5-1 برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت در صورت معلوم بودن واریانس دو جمعیت 276

10-5-2 برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت در صورت برابر بودن و نامعلوم بودن واریانس دو جمعیت 277

10-6 برآورد نسبت واریانس دو جمعیت 281

10-7 آزمونهای فرض آماری 283

1-7-10 مراحل انجام یک آزمون فرض 288

10-8 آزمونهای فرض آماری روی پارامترهای جمعیت 289

10-8-1 آزمونهای فرض آماری روی میانگین جمعیت در صورت معلوم بودن واریانس جمعیت 289

10-8-2 آزمونهای فرض آماری روی میانگین جمعیت در صورت نامعلوم بودن واریانس جمعیت 295

10-8-3 آزمونهای فرض آماری برای مقایسه میانگین‌های دو جمعیت 298

10-9 آزمون فرض آماری روی واریانس جمعیت 301

10-9-1 آزمونهای فرض آماری روی واریانس یک جمعیت 301

10-9-2 آزمونهای فرض آماری برای مقایسه واریانسهای دو جمعیت 303

10-10 مراجع 304

فصل 11 305

رگرسیون خطی و همبستگی 305

11-1 مقدمه 305

11-2 رگرسیون خطی یا برازش خطی 306

11-3 ضریب همبستگی خطی 311

11-4 مراجع 312

فصل 12 314

مقدمات زمین‌آمار 314

12-1 علوم زمین کمی و توصیفی و ارتباط آن‌ها 315

12-2 حرکت از نقشه برداری دوبعدی و تحلیل سطح مقطع به مدلسازی مخزن سه بعدی 316

12-3 غیر تصادفی بودن زمین شناسی و کاربرد احتمال در علوم زمین کاربردی 319

12-4 استفاده از زمین آمار و آمار در تحلیل و مدلسازی داده های علوم زمین 321

12-5 بهره برداری از داده های بزرگ، نه برای توسعه، بلکه برای بهبود 324

12-6 اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر با تجزیه‌وتحلیل عدم قطعیت 327

12-7 پل زدن بر شکاف بزرگ در خصوصیات مخزن از طریق یکپارچه سازی 329

12-8 موازنه تئوری و عملی 331

12-9 زمین شناسی پیشرفته 332

12-10 مراجع 333

فصل 13 336

تجزیه‌وتحلیل احتمالی برای داده های علوم زمین 336

13-1 مقدمه 337

13-2 مفاهیم اساسی 338

13-3 اصول احتمال و پیامدهای آن‌ها در تجزیه‌وتحلیل رخساره و نقشه برداری 342

13-4 احتمال شرطی 345

5-13 مسئله مونتی هال: اهمیت درک شرایط فیزیکی 346

1-5-13 درس 1: تشخیص غیر تصادفی بودن در یک فرایند غیر تعیین‌کننده 347

2-5-13 درس 2: ارزش اطلاعات غیر تصادفی 348

3-5-13 درس 3: اهمیت دادن به فرایند فیزیکی، نه‌فقط داده های مشاهده شده 348

6-13 فرایند تصادفی خالص 349

7-13 استنتاج بیزی برای تجزیه‌وتحلیل و یکپارچه سازی داده ها 351

1-7-13 نادیده گرفتن تابع احتمال و تکیه‌بر آمارهای قبلی یا سراسری 352

2-7-13 معضل استنتاج و تفسیر بیزی 354

3-7-13 استنتاج بیزی و نرخ پایه یا غفلت قبلی 357

4-7-13 ذهنی بودن یا نبودن آمار بیزی 358

5-7-13 استنتاج بیزی به عنوان یک روش مدلسازی مولد 359

8-13 قانون اعداد بزرگ و پیامدهای آن برای ارزیابی منابع 360

1-8-13 نکاتی درباره قانون اعداد بزرگ و ناهمگونی داده های مکانی 361

9-13 تجزیه‌وتحلیل ترکیب احتمالی داده های علوم زمین 362

10-13 مراجع 368

فصل 14 371

تجزیه‌وتحلیل آماری داده های علوم زمین 371

1-14 پارامترهای آماری رایج و کاربرد آن‌ها در تجزیه‌وتحلیل داده های زیرسطحی 371

1-1-14 میانگین، تغییر مقیاس و هندسه نمونه 375

2-1-14 میانگین برای متغیرهای استاتیک و تغییر تکیه گاه (مقیاس) یا COS 376

3-1-14 روش‌های میانگین‌گیری برای متغیرهای دینامیکی در تغییر تکیه گاه (مقیاس) 377

4-1-14 اثر نسبت و اثر عکس نسبت 379

5-1-14 واریانس و تغییر مقیاس 383

2-14 سوگیری نمونه گیری در علوم زمین و روشهای کاهش 385

1-2-14 سوگیری نمونه برداری میدانی از چاههای عمودی و روشهای کاهش یا تعدیل 386

2-2-14 فرش بندی چندضلعی ورونوی 387

3-2-14 روش پهنه بندی گرایش 390

4-2-14 سوگیری نمونه برداری عمودی از چاه های عمودی و کاهش و تعدیل 392

5-2-14 سوگیری نمونه گیری از چاههای افقی و اقدامات کاهشی (تعدیلی) 396

6-2-14 سوگیری نمونه گیری، چینه شناسی و پارادوکس سیمپسون 398

3-14 مراجع 402

فصل 15 405

تجزیه‌وتحلیل همبستگی 405

1-15 همبستگی و کوواریانس 405

2-15 همبستگی زمین شناسی در مقابل همبستگی آماری 408

3-15 ماتریسهای همبستگی و کوواریانس 410

4-15 متعدی بودن جزئی همبستگی ها 412

5-15 اثرات سایر متغیرها بر همبستگی (دومتغیره) 413

6-15 همبستگی، علیت و قوانین فیزیکی 416

1-6-15 همبستگی، علیت و نمودارهای علی 416

2-6-15 استفاده از قوانین فیزیکی در تحلیل همبستگی 421

7-15 تأثیر همبستگی توسط مقادیر ازدست‌رفته یا سوگیری های نمونه گیری 422

8-15 همبستگی رتبه اسپیرمن و تبدیل های غیرخطی 424

9-15 همبستگی برای متغیرهای طبقه بندی 425

1-9-15 پارادوکس سیمپسون مربوط به چینه شناسی 427

10-15 همبستگی سه متغیره و کوواریانس 428

11-15 پیوستها 430

1-11-15 نمایشگرهای گرافیکی برای تجزیه‌وتحلیل روابط متغیرها 430

12-15 مراجع 436

فصل 16 438

تجزیه‌وتحلیل مؤلفه های اصلی 438

1-16 بررسی اجمالی 439

1-1-16 اهداف PCA 440

2-1-16 رویه های PCA 440

3-1-16 مثال 440

2-16 مسائل خاص 442

1-2-16 استفاده از همبستگی یا ماتریس کوواریانس برای PCA 442

2-2-16 رابطه بین PCA و تحلیل عاملی 443

3-2-16 تفاسیر و چرخش اجزای اصلی 443

4-2-16 انتخاب مؤلفه‌های اصلی 444

3-16 PCA برای طبقه بندی ها 445

4-16 انجام PCA مشروط به یک محدودیت زمین شناسی 449

5-16 PCA آبشاری برای مشخص کردن حجم های سه بعدی و فشرده سازی داده ها 453

6-16 PCA برای تشخیص ویژگی و فیلتر نویز 456

7-16 پیوستها 457

1-7-16 مقدم های بر PCA با یک مثال 457

8-16 مراجع 463

فصل 17 465

تحلیل قدرت پیش بینی مبتنی بر رگرسیون 465

1-17 مقدمه و نقدها 465

2-17 رگرسیون دومتغیره 468

1-2-17 رگرسیون خطی دومتغیره 468

2-2-17 تغییرات رگرسیون خطی دومتغیره 470

3-2-17 تبصره ها 472

4-2-17 رگرسیون دومتغیره غیرخطی 473

3-17 رگرسیون خطی چندمتغیره (MLR) 475

1-3-17 سراسری 475

2-3-17 اثر هم خطی بودن 476

3-3-17 انتخاب زیرمجموعه 480

4-3-17 منظم سازی 481

4-17 رگرسیون مؤلفه اصلی (PCR) 482

1-4-17 انتخاب اجزای اصلی برای PCR 483

2-4-17 مقایسه انتخاب زیرمجموعه، رگرسیون ریج و PCR 483

17-5 یک مثال 484

17-6 پیوستها 489

1-6-17 پارادوکس لرد و اهمیت عینیت قضاوت 489

2-6-17 اثرات هم خطگی در رگرسیون خطی چندمتغیره 492

17-7 مراجع 497

فصل 18 500

مقدم های بر تجزیه‌وتحلیل داده های علوم زمین با استفاده از یادگیری ماشین 500

18-1 مروری بر روش‌های پیش‌بینی و طبقه‌بندی مبتنی بر هوش مصنوعی 501

1-1-18 بسط رگرسیونهای چندمتغیره 505

2-1-18 مجموعه الگوریتم ها یا روشهای ترکیبی 506

3-1-18 اعتبارسنجی پیش‌بینی‌ها و طبقه بندیها 506

18-2 چالش در یادگیری ماشین و هوش مصنوعی 507

1-2-18 پیچیدگی مدل 507

2-2-18 مدل تولیدی در مقابل مدل تشخیصی 508

3-2-18 موازنه سوگیری و واریانس 508

4-2-18 متعادل کردن بیش برازش و کم برازش 511

5-2-18 هم خطی بودن و منظم سازی در داده های بزرگ 513

6-2-18 اصل "هیچ چیز بدون هزینه نیست." 514

18-3 مبانی شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) 515

1-3-18 الگوریتم پس انتشار برای شبکه عصبی مصنوعی 517

2-3-18 یادگیری بدون نظارت و یادگیری تحت نظارت 518

3-3-18 مزایا و معایب استفاده از شبکه های عصبی 518

18-4 مثالی از کاربردها با استفاده از ANN و روشهای ترکیبی 520

1-4-18 طبقه بندی 520

2-4-18 یکپارچه سازی داده ها برای پیشبینی ویژگی های مکانی پیوسته 523

3-4-18 ANN ترکیبی و روش زمین آماری برای مدل‌سازی ویژگی‌های مکانی 527

5-18 کاربردهای بیشتر: مدلسازی مخزن زمین گرمایی مبتنی بر داده (تخمین توزیع تراوایی توسط یادگیری ماشین) 529

1-5-18 روش 529

2-5-18 نتایج 536

3-5-18 بحث 551

6-18 مراجع 553

فصل 19 558

ناهمگونی‌های چندمقیاسی در خواص پتروفیزیکی و زمین شناسی مخزن 558

19-1 مقدمه 559

19-2 عناصر ساختاری بزرگ مقیاس 561

19-2-1 طاقدیس‌ها 562

19-2-2 گسلها و شکستگیها 564

19-3 ناهمگونی‌های چندمقیاسی در سلسله‌مراتب چینه نگاری دنباله ای 565

19-4 محیط های رسوبی، ناهمگونی های فضایی و هندسی رخساره ها 570

19-5 رخساره و سنگ شناسی: روندهای فضایی ترکیبی 574

19-5-1 روندهای جانبی و قائم رخساره ها 574

19-5-2 روندهای ترکیبی سنگ شناسی 576

19-6 ناهمگونی در خواص پتروفیزیکی 577

19-6-1 توصیف آماری ناهمگونیهای خواص پتروفیزیکی 578

19-6-2 سایر معیارهای غیر مکانی ناهمگونی‌های ویژگی‌های پتروفیزیکی 580

19-6-3 توصیف های فضایی ناهمگونیها در ویژگی های پتروفیزیکی 582

19-6-4 ناپیوستگی فضایی در خواص پتروفیزیکی 584

19-7 داده ها و اندازه گیریها برای توصیف ناهمگونیها 585

19-8 تأثیر ناهمگونیها بر جریان و تولید سیالات زیرسطحی 586

19-9 پیوستها 589

19-9-1 محیط های تکتونیکی بزرگ مقیاس و مشخصات آن‌ها 589

19-9-2 سلسله مراتب چینه شناسی دنباله ای در محیط رودخانه 591

19-10 مراجع 594

فصل 20 599

تحلیل داده های پتروفیزیکی به‌منظور مشخصه سازی مخزن 599

20-1 مشخصه سازی و تخمین تخلخل 599

20-1-1 تخلخل کل و تخلخل مؤثر 600

20-1-2 استخراج داده های تخلخل در چاهها 602

3-1-20 تحلیل همبستگی بین لاگهای اندازه گیری تخلخل و ترکیب سنگشناسی 610

4-1-20 کالیبراسیون تخلخل های مغزه و لاگ چاه 613

5-1-20 موضوعات رایج و تأثیر آن‌ها در کاهش در برآورد تخلخل 617

6-1-20 اثرات کانیها و سایر محتویات 619

2-20 حجم خاک رس و تأثیرات آن بر سایر پارامترهای پتروفیزیکی 619

3-20 مشخصه سازی نفوذپذیری 623

1-3-20 عوامل مؤثر بر نفوذپذیری 623

2-3-20 روابط بین نفوذپذیری و سایر خصوصیات 624

4-20 مشخصه سازی اشباع آب (SW) 631

5-20 تحلیل کیفی مخزن 635

1-5-20 ارزیابی کیفی مخزن با استفاده از خواص استاتیک 635

2-5-20 شاخص کیفیت مخزن و شاخص زون جریان 638

6-20 پیوست 640

1-6-20 لاگهای چاه و خواص پتروفیزیکی و زمین شناسی مرتبط 640

7-20 مراجع 641

فصل 21 645

طبقه بندی رخساره ها و سنگ‌رخساره‌ها از لاگهای چاه 645

1-21 پیشینه و مثال مقدماتی 645

1-1-21 رخساره ها، رخساره های سنگی، رخساره های الکتریکی و انواع سنگ 646

2-1-21 رخساره های سنگی از لاگ چاه 647

2-21 اثرات لاگ چاهی رخساره های سنگی 651

3-21 ویژگیهای آماری لاگهای چاه 654

1-3-21 هیستوگرام 654

2-3-21 روابط چندمتغیره 656

4-21 طبقه بندی رخساره ها از لاگهای چاه 659

1-4-21 طبقهب ندی با استفاده از برش در یک یا دو لاگ 659

2-4-21 طبقه بندی با استفاده از تحلیل تشخیصی و تشخیص الگو 661

3-4-21 طبقه بندی با استفاده از PCA 662

4-4-21 طبقه بندی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) 671

5-21 طبقه بندی چندسطحی رخساره های سنگی 673

6-21 مراجع 676

فصل 22 679

تجزیه‌وتحلیل داده های لرزهای برای مشخصه سازی مخزن 679

22-1 ویژگیهای اصلی داده های لرزه ای و تجزیه‌وتحلیل پایه ای آن 679

22-1-1 وضوح داده های لرزهای 680

22-2-1 تجزیه‌وتحلیل داده های ویژگی لرزهای 683

22-2 نقشه برداری رخساره های لرزه ای 690

22-2-1 شناسایی اجرام زمین شناسی از داده های دامنه لرزهای 690

22-2-2 شناسایی رخساره های رسوبی با استفاده از خواص لرزهای چندگانه 691

22-2-3 تشخیص گنبدهای نمکی با استفاده از خواص لرزهای 695

22-3 نقشه پیوسته مخزن-خواص 697

22-3-1 محاسبه و توجیه محدودیت های وضوح لرزه ای: مثالی از تهیه نقشه احتمال رخساره های سنگی 697

22-3-2 بررسی تأثیرات متغیرهای سوم 699

22-3-3 بهبود تطابق فاز و تطابق لرزه- چاه 701

22-3-4 بهبود تطابق فرکانس-طیف 706

22-4 مراجع 712

فصل 23 714

واریوگرافی زمین آماری برای متغیرهای مکانی 714

23-1 واریوگرام و همبستگی فضایی 714

23-1-1 رابطه بین واریوگرام و همبستگی یا کوواریانس فضایی 718

23-2 مدلهای واریوگرام نظری و کوواریانس فضایی 721

23-3 محاسبه و برازش واریوگرام های تجربی 725

23-3-1 محاسبه واریوگرام تجربی 726

23-3-2 برازش واریوگرام های تجربی 727

23-4 تفسیر واریوگرام ها 731

23-4-1 تجزیه‌وتحلیل پیوستگی فضایی موضعی خواص مخزن 731

23-4-2 تجزیه‌وتحلیل ایستایی و تشخیص روند فضایی 734

23-4-3 تشخیص و توصیف چرخه 738

23-4-4 تشخیص و توصیف ناهمسانگردی در پیوستگی فضایی 741

23-4-5 توصیف میانگین دامنه پیوستگی فضایی و اندازه شی‌ء زمین شناسی 743

23-4-6 تفسیر فرآیندهای اجزای فضایی 744

23-4-7 تشخیص اجزای تصادفی و فیلتر کردن نویز سفید 746

23-5 واریوگرافی رخساره های سنگی و واریوگرام شاخص 746

23-6 توابع کوواریانس متقاطع 750

23-7 مراجع 751

فصل 24 754

مقدمهای بر مدلسازی زمین شناسی و مخازن 754

24-1 کلیات 754

1-1-24 داده های ورودی 756

2-1-24 ساخت مدل 757

3-1-24 خروجی مدل 758

4-1-24 استفاده از مدل مخزن 759

2-24 مدلسازی سلسله مراتبی برای مقابله با ناهمگونی های چندمقیاسی 762

1-2-24 رویارویی با ناهمگونیهای عمودی بزرگ 766

2-2-24 برخورد با ناهمگونی جانبی بزرگ 769

3-24 گردش کار یکپارچه برای مدل‌سازی خواص سنگی و پتروفیزیکی 770

1-3-24 ترجیح داده های سخت و محدودکردن مدل با ویژگیهای همبسته 771

2-3-24 آماده سازی گام‌به‌گام برای مدلسازی روابط فیزیکی ویژگیهای مخزن 772

3-3-24 مدلسازی ناهمگونیهای گذری 773

4-3-24 به اندازه کافی بزرگ نبودن داده های بزرگ: مقادیر مفقود در داده های آماده سازی ثانویه 775

4-24 مراجع 776

فصل 25 778

روش های تخمین زمین آماری: کریجینگ 778

25-1 دید کلی 778

25-2 کریجینگ ساده (SK) 779

25-2-1 خواص کریجینگ ساده 783

25-2-2 موارد خاص 784

25-3 کریجینگ عادی (OK) 789

25-3-1 خواص کریجینگ عادی 790

25-3-2 قاعده جمع پذیری 792

25-3-3 رابطه بین کریجینگ ساده و کریجینگ عادی 793

25-4 کریجینگ ساده با میانگین متغیر یا کریجینگ میانگین متغیر (VMK) 795

25-5 کوکریجینگ و کوکریجینگ تجمعی 797

25-5-1 کوکریجینگ تجمعی 798

25-6 کریجینگ فاکتوریل 802

25-6-1 روش شناسی 802

25-6-2 کاربرد برای پایش یک مؤلفه مکانی 805

25-7 پیوستها 807

25-7-1 توابع تصادفی ثابت، تصادفی موضعی ثابت و تصادفی ذاتی 807

25-7-2 وارون ماتریس بلوکی 808

25-8 مراجع 810

فصل 26 813

مدل‌سازی تصادفی ویژگی‌های مکانی یا زمانی پیوسته 813

26-1 مطالب کلی 813

26-1-1 اثر هموارسازی کریجینگ 817

26-1-2 مدلسازی تصادفی: وجود یا عدم وجود ودس 820

26-1-3 فرآیندهای تصادفی گاوسی 823

26-2 شبیه سازی طیفی فرآیندهای تصادفی گاوسی 824

26-2-1 تجزیه‌وتحلیل طیفی و شبیه سازی بدون شرط 825

26-2-2 شبیه سازی شرطی با استفاده از روشهای طیفی 829

26-3 شبیه سازی گاوسی متوالی 835

26-4 مقایسه GRFS و SGS 839

26-5 هم‌شبیه‌سازی تصادفی و هم‌شبیه‌سازی تجمعی 842

26-5-1 هم شبیه سازی با گسترش SGS و شبیه سازی طیفی 842

26-5-2 هم شبیه سازی از طریق الصاق طیفی و شناسایی فاز 842

26-6 نکته: یکسان بودن یا نبودن تحقق های مدل تصادفی 846

26-7 خلاصه و نکات بیشتر 846

26-8 پیوستها 848

26-8-1 اِرگودیستی، واریوگرام و میکروارگودیسیتی 848

26-8-2 نمایش طیفی توابع واریوگرام و کوواریانس 850

26-8-3 تخمین طیف از داده های محدود با استفاده از کریجینگ: مثال یک بعدی 853

26-9 مراجع 856

فصل 27 859

مدلسازی تخلخل 859

27-1 مقدمه 859

27-1-1 تخلخل مناسب برای مدلسازی 860

27-1-2 تحلیل های فضایی و آماری داده های تخلخل 860

27-1-3 مشخصه سازی پیوستگی و ناپیوستگی فضایی تخلخل 863

27-1-4 کاهش سوگیری نمونه برداری برای مدلسازی تخلخل 864

27-1-5 توجه به داده های سخت و مدل های محدودکننده با یک ویژگی مرتبط 866

27-2 مدلسازی تخلخل با استفاده از کریجینگ یا سایر روش های درونیابی/برونیابی 866

27-3 مدلسازی تخلخل با شبیه سازی تصادفی مشروط به داده های تخلخل در چاهها 871

27-4 مدلسازی تخلخل با ادغام یک روند یا متغیر ثانویه 874

27-5 مدلسازی دومرحله ای تخلخل با استفاده از کریجینگ و به دنبال آن شبیهسازی تصادفی 879

27-6 مدلسازی تخلخل توسط رخساره یا احتمالات رخساره 881

27-6-1 مدلسازی تخلخل توسط رخساره 881

27-6-2 مدلسازی تخلخل با احتمال رخساره 885

27-7 مدلسازی تخلخل با هندسه های منحنی با استفاده از واریوگرام های هدایتکننده 886

27-8 مدلسازی تخلخل توسط ناحیه چینه شناسی 887

27-9 مراجع 890

فصل 28 892

مدلسازی تراوایی 892

28-1 ویژگی های اساسی نفوذپذیری و روابط آن با سایر متغیرها 892

28-1-1 ویژگی های اساسی نفوذپذیری 892

28-1-2 روابط بین نفوذپذیری و سایر متغیرها 894

28-2 مدلسازی نفوذپذیری 895

28-2-1 رگرسیون نفوذپذیری توسط تخلخل 897

28-2-2 شبیه سازی همتا بر اساس رابطه نفوذپذیری تخلخل 913

28-3 مراجع 921

فصل 29 923

مقدمه ای بر ارتقاء مدل، اعتبارسنجی و تطابق تاریخچه 923

29-1 ارتقاء مدل 924

29-1-1 دلایل ضرورت ارتقاء مقیاس 925

29-1-2 عدم ساخت مستقیم یک مدل درشت برای شبیه سازی 927

29-1-3 اصلاح هندسی عمودی: ترکیب لایه ها برای افزایش مقیاس 928

29-1-4 اصلاح هندسی سطح 931

29-1-5 افزایش مقیاس جرم یا خواص مربوط به حجم 933

29-1-6 ارتقاء یک ویژگی جریان 935

29-2 اعتبارسنجی مدل ساختهشده و تطبیق تاریخچه 938

29-2-1 اعتبارسنجی علمی مدل مخزن 940

29-2-2 شبیهسازی مخزن و تطبیق تاریخ 941

29-3 اظهارات در مورد به‌روزرسانی مدل 955

29-3-1 به‌روزرسانی محلی 956

29-3-2 بهروزرسانی جهانی و بازسازی یک مدل مخزن 956

29-3-3 ادغام دادههای تولید در بهروزرسانی یک مدل 957

29-4 مراجع 958

فصل 30 961

تحلیل عدم قطعیت 961

30-1 کلیات 961

30-1-1 رابطه بین عدم قطعیت و تغییرپذیری 962

30-1-2 رابطه بین عدم قطعیت و خطا 963

30-1-3 ارزش اطلاعات در تحلیل عدم قطعیت 964

30-1-4 معلومهای شناختهشده، مجهولات شناختهشده و مجهولات ناشناخته 965

30-2 تجزیه‌وتحلیل عدم قطعیت در خصوصیات مخزن 966

30-2-1 عدم قطعیت اندازهگیری 967

30-2-2 عدم قطعیتهای تفسیری 967

30-2-3 عدم قطعیت توصیفی در مقابل عدم قطعیت آماری در تحلیل یکپارچه 973

30-3 کمیسازی عدم قطعیت در ارزیابی های حجمی 976

30-3-1 نقدی بر روش حجمی مونت‌کارلو 976

30-3-2 تعریف عدم قطعیت پارامترهای ورودی 979

30-3-3 تعریف عدم قطعیت در همبستگی متغیرهای ورودی 981

30-3-4 کمیسازی عدم قطعیت حجمی مبتنی بر مدل سه‌بعدی 983

30-3-5 ارزیابی نتایج کمیسازی عدم قطعیت 986

30-3-6 تجزیه‌وتحلیل حساسیت عدم قطعیت متغیرهای ورودی 987

4-30 از ارزیابی عدم قطعیت استاتیک تا ارزیابی عدم قطعیت دینامیک 990

1-4-30 اعتبارسنجی و انتخاب مدلها در فضای عدم قطعیت 990

2-4-30 تجزیه‌وتحلیل عدم قطعیت در کالیبراسیون مدل استاتیک و شبیه سازی دینامیکی 993

5-30 بحث در مورد تحلیل عدم قطعیت برای برنامه ریزی توسعه میدانی 995

30-6 مراجع 999

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved