اصول طراحی شبکه
نویسنده:
دکتر پژمان گودرزی و دکتر هادی امیری
مترجم:
سال نشر:
1403
صفحه:
505
نوبت چاپ:
1

فصل 1 اصول کلی شبکه تحویل محتوا 1

1-1 مروري بر شبكه‌هاي توزيع محتوا 1

1-1-1 شبكه‌هاي توزيع محتواي معمولي 1

2-1-1 مزایای استفاده از CDN 2

3-1-1 شبكه‌هاي توزيع محتواي موبايل 3

2-1 سير تكاملي شبكه‌هاي توزيع محتوا 6

1-2-1 روند تكامل 6

2-2-1 نسل اول 8

3-2-1 نسل دوم 8

4-2-1 نسل سوم 8

3-1 استاندارد شبکه های توزیع محتوا 11

4-1 توصيف كلي شبكه تحویل محتوا  CDN 11

5-1 معماری عملكردي  شبکه تحويل محتوا 16

6-1 نقاط مرجع 22

7-1 فرآيند 25

فصل 2 معماري ارتباطي شبكه‌هاي تحويل محتوا 29

1-2 هدف 29

2-2 مرور كلي (سطح بالا) 29

3-2 مرور بر نهادهاي عملكردي 32

4-2 فرايندهاي CDNi 35

5-2 نوع (مدل)‌ داده‌ها 39

6-2 امنيت 40

فصل 3 بررسي مدل‌های شبکه توزیع محتوا 41

1-3 مقدمه 41

2-3 انواع مدل‌های شبکه توزیع محتوا 41

1-2-3 يك سايت، يك سرور 41

2-2-3 يك سايت، چند سرور 43

3-2-3 چند سايت، يك سرور براي هر سايت 44

4-2-3 چند سايت، چند سرور براي هر سايت 45

فصل 4 بررسي شرکت‌های TelcoCDN 47

1-4 مقدمه 47

2-4 TeliaSonera 47

3-4 Orange 50

4-4 TeleFonica 51

5-4 مروري مختصر بر چند شركت Telco 53

6-4 تحليل مدل‌هاي اقتصادي 55

فصل 5 فراهم‌کنندگان خدمت CDN 59

1-5 بررسي CDN شركت EdgeCast 59

1-1-5 مقدمه 59

2-1-5 نقشه شبكه در EdgeCast 59

3-1-5 مديريت حافظه کش در سروهاي EdgeCast 60

4-1-5 نحوه توزيع محتواي عمومي در شبکه EdgeCast 63

5-1-5 اتصال به شبکه EdgeCast با  قرارداد hand-off 64

6-1-5 امنيت در شبكه EdgeCast 65

7-1-5 جاریسازی مقياس‌پذير ویدئو در شبكه EdgeCast 66

8-1-5 نظارت انتها-به-انتها و بهينه‌‌سازي شبکه تحويل محتوا با استفاده از مسيريابي AnyCast 71

9-1-5 جمع‌بندي 75

2-5 بررسي CDN شرکت Amazon 75

1-2-5 مقدمه 75

2-2-5 نقشه شبکه در Amazon 75

3-2-5 بهينه‌سازي مديريت محتوا 76

4-2-5 مسيردهي تقاضا در  Amazon به وسيله اجزاي محاسباتي شبكه 78

5-2-5 موازنه بار در Amazon 81

6-2-5 جمع‌بندي 83

3-5 بررسي CDN شركت CDNetworks 83

1-3-5 مقدمه 83

2-3-5 نقشه شبكه CDNetworks 83

3-3-5 راه‌حل‌ها و محصولات قابل ارائه توسط CDNetworks 84

4-3-5 موازنه بار در CDNetworks 88

4-5 بررسي CDN شرکت Akamai 89

1-4-5 مقدمه 89

2-4-5 راه‌حل‌ها 89

3-4-5 سكوي هوشمند Akamai 98

4-4-5 مشتري‌ها 100

5-5 بررسي CDN شركت ChinaCache 100

1-5-5 مقدمه 100

2-5-5 راه‌حل‌های منحصر به كشور چين 101

3-5-5 راه‌حل‌های جهاني 101

4-5-5 صنايع 103

5-5-5 خدمات مبتني بر ابر 105

6-5-5 خدمات 106

7-5-5 نحوه قیمت‌گذاری و مدل اقتصادي 109

6-5 بررسي CDN شركت HighWinds 110

1-6-5 مقدمه 110

2-6-5 فناوري شبكه 110

3-6-5 محصولات 113

4-6-5 كنسول 115

7-5 بررسي CDN شركت Level3 116

1-7-5 معرفي 116

2-7-5 راه‌حل‌ها 117

3-7-5 محصولات 117

4-7-5 خدمات شبكه تحويل محتواي Level3 118

فصل 6 تحليل فراهم‌کنندگان خدمت CDN و شرکت‌های Telco 125

1-6 مقدمه 125

2-6 تحلیل فراهم‌کنندگان خدمت CDN 125

1-2-6 تحلیل CDN شرکت EdgeCast 125

2-2-6 تحليل شبکه توزیع محتوای شركت آمازون 126

3-2-6 تحليل شركت ChinaCache 127

4-2-6 تحليل شركت CDNetworks 127

3-6 نتيجه‌گيري 127

فصل 7 شبكه‌هاي توزيع محتوا و شناسایی بخش‌های مختلف آن 129

1-7 اهداف 129

2-7 مطالعه و شناسایی بخش‌های مختلف در شبکه توزیع محتوا 129

1-2-7 پیکربندی اصلی شبکه توزیع محتوا 129

2-2-7 توزيع و مديريت محتوا 139

3-2-7 هدایت و تعیین مسیر درخواست‌ها 147

4-2-7 سنجش عملکرد و کارایی سامانه 153

فصل 8 بررسي پارامترهاي مهم در ارزيابي CDN 155

1-8 مقدمه 155

2-8 پارامترهاي كلي ارزيابي CDN 155

1-2-8 ارزيابي CDN از ديدگاه فراهم آورندگان آن 155

2-2-8 ارزيابي CDN از ديدگاه فراهم آورندگان محتوا 164

3-8 چگونگي  ارزيابي كارايي CDN 167

4-8 پارامترهاي كيفيت خدمت و کیفیت ادراکی کاربردهای مشهور در اينترنت 170

1-4-8 پارامتر‌هاي كيفيت ادراکی در كاربردهاي مبتني بر وب 171

2-4-8 پارامتر‌هاي كيفيت ادراکی در كاربرد‌هاي جاریسازی ويدیو 172

فصل 9 بررسي نحوه پياده‌سازي كنسول مديريتي 175

1-9 مقدمه 175

2-9 بررسي تعدادي از سامانه‌های مديريت موجود 176

1-2-9 سامانه velocix شركت Alcatel- Lucent 176

2-2-9 سامانه مدیریت Convoy 179

3-2-9 كنسول مديريتي Strike Tracker شركت Highwinds 180

4-2-9 سامانه مديريت تحويل محتوا HP 185

5-2-9 سامانه مديريت Concurrent 188

6-2-9 Jet stream 189

3-9 بررسي تعدادي از سامانه‌های تحلیل و مديريت لاگ و پایش 192

1-3-9 ابزارهای تحلیل و مديريت لاگ 193

2-3-9 ابزارهای جمع‌آوری داده و پایش 198

4-9 جمع‌بندي و پيشنهادات 212

فصل 10 کلياتي در طراحي CDN 213

1-10 خدمات کليدي قابل ارائه توسط CDN 213

2-10 اصول طراحي شبکه توزيع محتوا 215

3-10 بررسی نرم‌افزار OpenStack 219

1-3-10 اجزاء اصلی OpenStack 220

2-3-10 OpenStack swift 225

3-3-10 ابزارها و پروژه‌های مرتبط با OpenStack در حوزه CDN 235

4-10 بررسي ComCast 237

5-10 جمع‌بندي 238

فصل 11 بررسي معماري‌هاي CDN 239

1-11 نگاهي نزديک به پياده‌سازي يک شبکه تحويل محتوا 239

2-11 سامانه تحويل محتواي  سيسکو(1) 243

3-11 سامانه تحويل محتواي سيسکو (2) 246

4-11 سامانه تحويل محتواي سيسکو(3) 249

5-11 فدراسیونی از CDNها 252

6-11 جمع‌بندی 254

فصل 12 بررسي سازوکار انتخاب خدمت‌دهنده بر پایه DNS 255

1-12 مقدمه 255

2-12 انتخاب سرور (و يا مسیریابی درخواست) بر اساس DNS 257

3-12 نمونه‌های به‌کارگیری DNS براي انتخاب سرور لبه‌ای 267

1-3-12 انتخاب سرور لبه‌ای در شركت Akamai 267

2-3-12 بررسي چند خدمت موازنه كننده بار بر اساس DNS 269

4-12 جمع‌بندی و پيشنهادات 273

فصل 13 بررسي قلمرو شبكه‌هاي توزيع محتوا براي شركتهای مخابراتی 275

1-13 مقدمه 275

2-13 چارچوب كلي طراحي CDN 275

3-13Telco CDN هاي جهاني 276

4-13 روند تكاملي مدل‌ تجاري Telcoها 276

5-13 زیست بوم CDN 284

6-13 سناريوهاي CDN پيشنهادي براي زیرساخت ارتباطی کشور 288

7-13 نتيجه‌گيري و پيشنهادات 291

فصل 14 مقايسه شركت‌هاي فراهم كننده خدمت CDN از جنبه‌هاي متفاوت 293

فصل 15 اصول طراحي منطقي شبكه‌ توزيع محتوا 299

1-15 مقدمه 299

2-15 چرخه حيات توسعه سامانه شبكه‌اي 300

3-15 طراحي همبندی شبكه توزيع محتوا 301

فصل 16 معماري پيشنهادي CDN 303

1-16 مقدمه 303

2-16 گام‌هاي اجرايي موجوديت‌ها در معماري پيشنهادي CDN 305

1-2-16 گام‌هاي اجرايي براي انتقال محتوا به مراکز داده 305

2-2-16 گام‌هاي اجرايي براي انتقال محتوا به كاربران از طريق CDN بر اساس خدمت VoD 308

3-2-16 گام‎هاي اجرايي براي انتقال محتوا به كاربران از طريق CDN بر اساس خدمت زنده 311

فصل 17 سرورهاي بدست آورنده/توزيع كننده محتوا 313

1-17 مقدمه 313

2-17 دریافت محتوا 313

3-17 جذب محتوا 313

4-17 آماده سازی محتوا 313

5-17 استقرار محتوا 314

6-17 روش‌هاي دريافت محتوا از سرورهاي اصلي (Content Ingestion) 314

1-6-17 جذب پیش واکشی 315

2-6-17 جذب پویا 316

3-6-17 جذب ترکیبی 316

4-6-17 جذب و شکافت جریان زنده 316

7-17 نحوه دريافت محتوا از سرورهاي اصلي بر اساس URL 317

8-17 توزیع / تحویل محتوا 320

9-17 افزايش دسترس‌پذيري با افزونگي سرورهاي بدست آورنده/توزيع كننده محتوا 321

10-17 سرورهای جاریساز سطح اول (لایه Ingestion) 321

11-17 قابليت‌ها و وظايف سرورهاي بدست آورنده/توزيع كننده محتوا 323

12-17 ملاحظات امنيتي در سطوح مختلف شبكه تحويل محتوا 324

فصل 18 مدير سامانه تحويل محتوا 327

1-18 مقدمه 327

2-18 قابليت‌ها و وظايف مدير سامانه تحويل محتوا 328

3-18 سامانه صورتحسابدهی 328

1-3-18 صورتحسابدهی شركت سيسكو 334

2-3-18 صورتحسابدهی شركت HighWinds 334

3-3-18 صورتحسابدهی شركت MetaCDN 335

4-18 فايل‌هاي كنترلي 338

1-4-18 فایل manifest 338

2-4-18 فایل پوشش منطقه 339

3-4-18 فایل Geo/IP 339

4-4-18 فایل انتخابگر CDN 340

5-4-18 فایل قوانین خدمت 340

5-18 تصديق اصالت، احراز هويت و حسابداري 340

6-18 مديريت دستگاه‌ها 342

7-18 نظارت خدمت‌هاي تحويل محتوا 343

8-18 تراکنش ثبت وقایع 345

9-18 سناريوهاي به‌روزرساني در حافظه كش 345

10-18 مقايسه مراكز مديريت شبكه تحويل محتوا 347

فصل 19 جاریساز اینترنت 351

1-19 مقدمه 351

2-19 Web Engine 352

1-2-19 عملیات cache-fill 354

2-2-19 کش کردن پویا 355

3-2-19 سرایند هر درخواست HTTP از URLهای تغییرمسیر داده شده 355

4-2-19 کش پاسخ خطای HTTP 356

5-2-19 قوانین خدمت 356

3-19 Windows Media Streaming Engine 357

1-3-19 جاریسازی سریع 358

2-3-19 شروع سریع جریان 358

3-3-19 کش کردن فایلهای SDP برای همه پخشی RTSP 359

4-3-19 تقسیم جریان زنده 359

5-3-19 احراز هویت 360

6-3-19 مدیریت پهنای باند 360

7-3-19 قابلیت IPTV 360

4-19 Movie Streamer Engine 361

1-4-19 انواع انتقال 361

2-4-19 جاریسازی زنده 362

3-4-19 احراز هویت 363

5-19 Flash Media Streaming Engine 363

1-5-19 درخواستهای HTTP 363

2-5-19 درخواستهای RTMP 364

3-5-19 جاریسازی با چند نرخ بیت 364

4-5-19 پروکسی جاریسازی Flash Media 365

5-5-19 جاریسازی تک پخشی 365

6-5-19 امضای URL 365

7-5-19 کدکها 365

8-5-19 جاریسازی زنده 366

9-5-19 برنامه های تعاملی 366

10-5-19 Wowza 366

6-19 وب سرور 369

1-6-19 جاریسازي یکنواخت 369

2-6-19 گلوگاه نرخ بیت 370

3-6-19 بررسی جاریسازی در Level 3 370

4-6-19 ویژگیهای جاریسازی Level 3 371

5-6-19 خدمتهای کدگذاری زنده 371

7-19 بررسی جاریسازی در Amazon CloudFront 372

1-7-19 جاریسازی ویدئوی درخواستی 372

2-7-19 جاریسازی ویدئوی زنده 373

8-19 مقایسه جاریسازها 373

9-19 نتیجه¬گیری 377

فصل 20  موازنه بار 379

1-20 موازنه کننده بار 379

2-20 سوئیچ لایه 7 380

3-20 سوئیچینگ محتوا 382

4-20 تکرار محتوا بر روی سرورها 385

1-4-20 روش تکرار محتوا مبتنی بر تقاضا 385

2-4-20 روش مرحله¬بندی محتوا تکرار 386

5-20 ADC 386

6-20 نتیجه‌گیری 391

فصل 21  مسيريابي درخواست در شبكه تحويل محتوا 393

1-21 مسير يابي درخواست در Cisco CDN 393

1-1-21 انتخاب كننده CDN 394

2-1-21 موتور مسيريابي درخواست 395

3-1-21 روشهاي مسيريابي خدمت 403

4-1-21 مسيريابي با توجه به خدمت (Service Aware) 408

2-21 موتور مجاورت 412

1-2-21 رتبه بندي مجاورت 414

2-2-21 راهنمايي مبتني بر مجاورت (Redirect Proximity) 417

3-21 انتخاب سرور لبه ای (یا مدیریت ترافیک هوشمند) در LEVEL 3 417

4-21 انتخاب سرور لبه اي در شركت Akamai 419

5-21 انتخاب سرور لبه ای در EdgeCast 422

6-21 انتخاب سرور لبه ای در SwiftCDN 422

7-21 جمع¬بندي 422

فصل 22 كشينگ در شبكه تحويل محتوا 425

1-22 مقدمه 425

2-22 كشينگ هاي استفاده شده در سامانه CDN سيسكو 426

1-2-22 كتابخانه لايه انتزاع محتواي سريع ((FastCAL 427

2-2-22 تخصيص ديسك 428

3-2-22 تخصيص سطل (Bucket Allocation) 428

4-2-22 مدير محتوا (Content Manager) 429

5-2-22 كشينگ پويا 431

6-2-22 عمليات واردكردن محتوا به كش 431

7-2-22 محاسبه اولويت 432

8-2-22 به روزرسانی 432

9-2-22 حذف و پاكسازي محتوا از كش 432

3-22 كشينگ هاي استفاده شده در Level 3 CDN 435

1-3-22 نكات اوليه كشينگ در Level 3 436

2-3-22 نحوه كار خدمت كشينگ در Level 3 437

3-3-22 حذف فايل از كش سرورها در Level 3 439

4-3-22 به روزرساني محتواهاي كش در Level 3 439

5-3-22 سياستهاي منقضي نمودن محتوا در Level 3 440

4-22 سامانه پاكسازي كش  SmartPurgeاستفاده شده در CDN شركت Limelight 440

5-22 سامانه كشينگ بی درنگ ارائه شده  fastly 442

6-22 سامانه كشينگ Akamai 442

1-6-22 نحوه عملكرد خدمت كشينگ 443

2-6-22 بررسي و تخمين حجم مورد نياز براي كشينگ بر اساس نرخ برخورد كش 447

7-22 کشینگ شفاف 452

1-7-22 خصوصیات کشینگ‌های شفاف 453

2-7-22 مقايسه كشينگ شفاف با CDN 454

8-22 جمع بندی 456

فصل 23 مقدمه ای بر APIها 459

فصل 24 جمع بندي 491

فصل 25 تعاريف و اختصارات 495

تعاریف 495

اختصارات 498

فصل 26 مراجع 503

 

 

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved