موارد منع مصرف و احتیاطات داروها در طب دام های بزرگ .
نویسنده:
سیدمحمد فقیهی
مترجم:
.
سال نشر:
1403
صفحه:
200
نوبت چاپ:
1

کتاب حاضر در ارتباط با موارد منع مصرف و احتیاطات 274 قلم داروی مصرفی در طبّ دام‌های بزرگ می‌باشد.

پیشگفتار 13

A 33

آبامَکتِن ABAMECTIN 33

اَسِپرومازین ACEPROMAZINE 33

اَسِتازولاماید ACETAZOLAMIDE 35

اَسِتیک اسید (5%) ACETIC ACID (5%) 35

اَسِتیل‌سیستِئین ACETYLCYSTEINE 36

اَلبِندِزول ALBENDAZOLE 36

اَلبیوتِرال سولفِیت ALBUTEROL  SULFATE 37

اَلوپیورینال ALLOPURINOL 37

اَلتِرِناجِست ALTRENOGEST 38

اَمِنتیدین هایدروکُلراید AMANTADINE  HCL 38

اِمیکِیسِن AMIKACIN 39

اَمینوگِلایکوزایدز AMINOGLYCOSIDES 40

اَمیودارون AMIODARONE 40

اَمِترِیز AMITRAZ 40

اَمونیوم کُلراید AMMONIUM  CHLORIDE 41

اِماکسی‌سیلِن AMOXICILLIN 41

اِمفوتِرِسِن بی AMPHOTERICIN  B 42

اِمپی‌سیلِن AMPICILLIN 43

اِمپرولیوم AMPROLIUM 43

اِنتَسیدز ANTACIDS 44

اِنتی هیستامینز ANTIHISTAMINES 44

اَسکوربِک اسید (وایتامِن سی) ASCORBIC  ACID (VITAMIN  C) 45

اَسپیرِن ASPIRIN 45

اَترِکیریوم بِسِلِیت ATRACURIUM  BESYLATE 46

اَتروپین سولفِیت ATROPINE  SULFATE 46

آراتایوگلوکز AUROTHIOGLUCOSE 47

اَزاپِرون AZAPERONE 47

اَزیترومایسِن AZITHROMYCIN 48

B 49

بِتامِتازون BETAMETHASONE 49

بِتِنِکال کُلراید BETHANECHOL  CHLORIDE 49

بالدِنون آندِسِلِنِیت BOLDENONE  UNDECYLENATE 50

بیوپِوِکِئین هایدروکُلراید BUPIVACAINE  HYDROCHLORIDE 50

بیوتورفِنال تارترِیت BUTORPHANOL  TARTRATE 51

C 53

کلسیم بُروگلوکونِیت CALCIUM  BOROGLUCONATE 53

کلسیم گلوکونِیت CALCIUM  GLUCONATE 53

کلسیم لاکتِیت CALCIUM  LACTATE 53

کلسیم کُلراید CALCIUM  CHLORIDE 54

کلسیم دای‌سدیم ایدیتِیت (کلسیم ئی‌دی‌تی‌اِی)

CALCIUM  DISODIUM  EDETATE  (CALCIUM EDTA)54

کارباکُل CARBACHOL 55

کاربارُل CARBARYL 55

سِفالوسپورِنز CEPHALOSPORINS 55

کُلراَمفِنِکال CHLORAMPHENICOL 56

کُلرپرومازین CHLORPROMAZINE 57

سایمِتِدین هایدروکُلراید CIMETIDINE  HCL 58

سِساپِراید CISAPRIDE 58

سِسپِلاتِن CISPLATIN 59

کِلِریترومایسِن CLARITHROMYCIN 59

کِلِمَستین فیومَرِیت CLEMASTINE  FUMARATE 59

کِلِن‌بیوتِرال CLENBUTEROL 60

کلوپروستِنال سدیم CLOPROSTENOL  SODIUM 60

کُلرسیلان CLORSULON 61

کِلاکساسیلِن سدیم CLOXACILLIN  SODIUM 61

کاپِر اینجِکتِبِل COPPER  INJECTABLE 62

کاپِر نَفتِنِیت COPPER  NAPHTHENATE 62

کومافِس COUMAPHOS 62

کرومولِن سدیم CROMOLYN  SODIUM 63

سایکلوفاسفاماید CYCLOPHOSPHAMIDE 63

D 65

دالتِپرِن سدیم DALTEPARIN  SODIUM 65

دانوفِلاکساسِن مِسِلِیت DANOFLOXACIN  MESYLATEDACTINOMYCIN 65

دَنتِرولین سدیم DANTROLENE  SODIUM 66

دَپسون DAPSONE 66

دیکِکینِیت DECOQUINATE 67

دِمبرِکسین DEMBREXINE 67

دِسموپِرِسِن اَستِیت DESMOPRESSIN  ACETATE 68

دِتومِدین هایدروکُلراید DETOMIDINE  HYDROCHLORIDE 68

دِگزامِتازون DEXAMETHASONE 69

دِگزپَنتِنال DEXPANTHENOL 69

دِکستِرَن DEXTRAN 70

دِکستِروز سولوشِن DEXTROSE  SOLUTION 70

دایازِپَم DIAZEPAM 71

دای‌کُلروِس (دای‌کُلرفِس) DICHLORVOS 71

دایکِلازورُل DICLAZURIL 72

دیجیتاکسِن DIGITOXIN 72

دیجاکسِن DIGOXIN 73

دای‌هایدرواِستِرِپتومایسِن DIHYDROSTREPTOMYCIN 73

دُلتایِزِم هایدروکُلراید DILTIAZEM  HYDROCHLORIDE 74

دایمِرکَپرال DIMERCAPROL 74

دای‌مِتُل سولفاکساید (دی‌اِم‌اِس‌او) DIMETHYL  SULFOXIDE (DMSO) 74

داینوپِراست ترومِتامین DINOPROST  TROMETHAMINE 75

دای‌اُکتیل سدیم سولفاسوکِنِیت DIOCTYL  SODIUM  SULFOSUCCINATE 76

دایفِن‌هایدرامین هایدروکُلراید DIPHENHYDRAMINE  HYDROCHLORIDE 76

دایپِروان DIPYRONE 76

دوبیوتِمین هایدروکُلراید DOBUTAMINE  HYDROCHLORIDE 77

داکیوسِیت کلسیم DOCUSATE  CALCIUM 77

داکیوسِیت سدیم DOCUSATE  SODIUM 77

دامپِرِدون DOMPERIDONE 78

دوپامین هایدروکُلراید DOPAMINE  HYDROCHLORIDE 78

دورِمِکتِن DORAMECTIN 79

داکسِپِرام هایدروکُلراید DOXAPRAM  HYDROCHLORIDE 79

داکسی‌سایکلین DOXYCYCLINE 79

E 81

ایدیتِیت کلسیم دای‌سدیم EDETATE  CALCIUM  DISODIUM 81

اِنروفِلاکساسِن ENROFLOXACIN 81

اِپِنِفرین EPINEPHRINE 82

اِرگونوواین ERGONOVINE 82

اِریترومایسِن ERYTHROMYCIN 83

اِستِردایال ساپایونِیت ESTRADIOL  CYPIONATE 84

اِتودولَک ETODOLAC 84

F 85

فاموتِدین FAMOTIDINE 85

فِبانتِل FEBANTEL 85

فِن‌بِندِزول FENBENDAZOLE 86

فِن‌تیون FENTHION 86

فِرِّس سولفِیت FERROUS  SULFATE 86

فیروکاکسِب FIROCOXIB 87

فِلورفِنِکال FLORFENICOL 87

فلوکانِزول FLUCONAZOLE 88

فلومَزِنِل FLUMAZENIL 88

فلومِتازون FLUMETHASONE 88

فلونِکسِن مِگلومین FLUNIXIN  MEGLUMINE 89

فلوتیکاسون FLUTICASONE 89

فیورِزالیدون FURAZOLIDONE 90

فیوروسِماید FUROSEMIDE 90

G 91

جِنتامایسِن سولفِیت GENTAMICIN  SULFATE 91

گلوکوکورتِکوئید اِیجِنتز GLUCOCORTICOID  AGENTS 91

گِلایکوپرولِیت GLYCOPYRROLATE 92

گُنادوتروپِن، کوریانیک GONADOTROPIN,  CHORIONIC 92

گریزیوفولوِن GRISEOFULVIN 93

گوآیفِنِسِن GUAIFENESINGLUCOCORTICOID   AGENTS 93

I 95

ایمیدوکارب دِپروپیونِیت IMIDOCARB DIPROPIONATE 95

ایمِپَنَم- سایلِستاتِن IMIPENEM -  CILASTATIN 95

اَمِپرامین هایدروکُلراید IMIPRAMINE  HYDROCHLORIDE 96

اینسولِن INSULIN 96

اِیپراتروپیوم بُروماید IPRATROPIUM  BROMIDE 97

آیرِن دِکستِرَن IRON  DEXTRAN 97

آیسوفلوپِرِدان ISOFLUPREDONE 98

آیسوفلورین ISOFLURANE اینووار - وِت (فِنتانیل - دروپریدول)  INNOVAR - VET 98

آیسونایازِد ISONIAZID 99

آیسوپروتِرِنال‌ هایدروکُلراید ISOPROTERENOL  HYDROCHLORIDE 99

آیساکسِپِرین هایدروکُلراید ISOXSUPRINE  HYDROCHLORIDE 100

اِیتراکانِزول ITRACONAZOLE 100

آیوِرمِکتِن IVERMECTIN 101

K 103

کِنِمایسِن سولفِیت KANAMYCIN  SULFATE 103

کِتِمین هایدروکُلراید KETAMINE  HYDROCHLORIDE 103

کیتوپروفِن KETOPROFEN 104

L 105

لاکچولوز LACTULOSE 105

لِسالوسِد LASALOCID 105

لِوَمِسول LEVAMISOLE 106

لِیوُتایراکسین سدیم LEVOTHYROXINE  SODIUM 106

لایدوکِئین هایدروکُلراید LIDOCAINE  HYDROCHLORIDE 106

لینکومایسِن هایدروکُلراید LINCOMYCIN  HYDROCHLORIDE 107

M 109

مَگنیزیِم هایدروکساید MAGNESIUM  HYDROXIDE 109

مَگنیزیِم سولفِیت MAGNESIUM  SULFATE 109

مَنِتال MANNITOL 110

ماربوفِلاکساسِن MARBOFLOXACIN 110

مِکلوفِنامِک اسید MECLOFENAMIC  ACID 111

مِدِتومِدین هایدروکُلراید MEDETOMIDINE  HYDROCHLORIDE 111

مِدراکسی‌پروجَستِرون اَستِیت MEDROXYPROGESTERONE  ACETATE 112

مِجِستِرال اَستِیت MEGESTEROL  ACETATE 112

مِلاکسیکَم MELOXICAM 112

مِپِریدین هایدروکُلراید MEPERIDINE  HYDROCHLORIDE 113

مَپِوِکِئین هایدروکُلراید MEPIVACAINE  HYDROCHLORIDE 113

مِتیونین METHIONINE 114

مِتوکاربامال METHOCARBAMOL 114

مِتاکسِمین METHOXAMINE 114

مِتِلین بُلو METHYLENE  BLUE 115

مِتُلپِرِدِنیسولون METHYLPREDNISOLONE 115

مِتوکلوپِرِماید هایدروکُلراید METOCLOPRAMIDE  HYDROCHLORIDE 116

مِترونایدِزول METRONIDAZOLE 117

مِدَزولَم هایدروکُلراید MIDAZOLAM  HYDROCHLORIDE 117

مینِرال اُویل MINERAL  OIL 118

مایسوپِراستول MISOPROSTOL 118

مِنَنسِن MONENSIN 118

مورَنتِل تارترِیت MORANTEL  TARTRATE 119

مُرفین MORPHINE 119

ماکسی‌دِکتِن MOXIDECTIN 120

ماکسی‌فِلاکساسِن MOXIFLOXACIN 120

N 121

نالاکسون هایدروکُلراید NALOXONE  HYDROCHLORIDE 121

نالتِرِکسان NALTREXONE 121

نِندرولُن ‌دِکِنوت NANDROLONE  DECANOATE 122

نِپراکسِن NAPROXEN 122

اِن – بیوتُل اِسکوپالامونیوم بُروماید N  -  BUTYLSCOPOLAMMONIUM  BROMIDE 123

(بیوتُل اِسکوپالِمین بُروماید) (BUTYLSCOPOLAMINE  BROMIDE) 123

نیامایسِن NEOMYCIN 123

نیوستیگمین NEOSTIGMINE 124

نایتِزاکسِناید NITAZOXANAIDE 125

نایتروفیورَنتوئِن NITROFURANTOIN 125

نایتروگِلیسِرِن NITROGLYCERIN 126

نوُوبایوسِن NOVOBIOCIN 126

O 127

اُمِپرِزول OMEPRAZOLE 127

اُربافِلاکساسِن ORBIFLOXACIN 127

اُرمِتوپِرِم + سولفادایمِتاکسین ORMETOPRIM + SULFADIMETHOXINE 128

آکساسیلِن ‌سدیم OXACILLIN  SODIUM 128

آکس‌فِندِزول OXFENDAZOLE 129

آکسِ‌بِندِزول OXIBENDAZOLE 130

آکسیمُرفُن هایدروکُلراید OXYMORPHONE  HYDROCHLORIDE 130

آکسی‌تِتراسایکلین OXYTETRACYCLINE 131

آکسی‌توسِن OXYTOCIN 132

P 133

پَنکیورونیوم بُروماید PANCURONIUM  BROMIDE 133

پِرِگورِک PAREGORIC 133

پِرِمومایسِن‌سولفِیت PAROMOMYCIN  SULFATE 134

پِنی‌سیلامین PENICILLAMINE 134

پِنی‌سیلِن جی PENICILLIN  G 135

پِنی‌سیلِن وی پتاسیم PENICILLIN  V  POTASSIUM 135

پِنتازوسین لاکتِیت / هایدروکُلراید PENTAZOCINE  LACTATE /  HCL 136

پَنتوباربِتال سدیم PENTOBARBITAL  SODIUM 137

پِنتوسِن پالی‌سولفِیت سدیم PENTOSAN  POLYSULFATE  SODIUM 137

پِنتاکسِ‌فایلاین PENTOXIFYLINE 138

پِرگولاید مِسِلِیت PERGOLIDE  MESYLATE 139

فینوباربِتال سدیم PHENOBARBITAL  SODIUM 139

فِناکسی‌بِنزامین هایدروکُلراید PHENOXYBENZAMINE  HYDROCHLORIDE 140

فِنُل‌بیوتِزون PHENYLBUTAZONE 140

فِنُلِفرین‌ هایدروکُلراید PHENYLEPHRINE  HYDROCHLORIDE 141

فِنِتوئین ‌سدیم PHENYTOIN  SODIUM 142

فایتونِدایون (وایتامِن کِی‌وان) PHYTONADIONE (VITAMIN  K1) 142

پاپِرِزین PIPERAZINE 143

پِرلِمایسِن هایدروکُلراید PIRLIMYCIN  HYDROCHLORIDE 143

پالی‌اِتیلین گِلایکال اِلکترولایت سولوشِن

POLYETHYLENE  GLYCOL  ELECTROLYTE  SOLUTION144

پالی‌سولفِیتِد گِلایکوزاَمینوگِلایکِن (پی‌اِسجیاِیجی)

POLYSULFATED  GLYCOSAMINOGLYCAN  (PSGAG)144

پِنَزورُل PONAZURIL 145

پتاسیم کُلراید POTASSIUM  CHLORIDE 145

پتاسیم گلوکونِیت POTASSIUM  GLUCONATE 145

پتاسیم آیاداید POTASSIUM  IODIDE 146

پرالِدآکسِم کُلراید PRALIDOXIME  CHLORIDE 146

پِرِدنیسولون، پِرِدنیسون PREDNISOLONE, PREDNISONE 147

پِرِدنیسولون سدیم ساکسینِیت PREDNISOLONE  SODIUM  SUCCINATE 147

پِرِدنیسولون اَستِیت PREDNISOLONE  ACETATE 147

پروکِیناَماید هایدروکُلراید PROCAINAMIDE  HYDROCHLORIDE 148

پروجَستِرون PROGESTERONE 149

پروپَنتِلین بُروماید PROPANTHELINE  BROMIDE 149

پروپوفول PROPOFOL 150

پروپِرِنالال هایدروکُلراید PROPRANOLOL  HYDROCHLORIDE 150

پروستَگلَندِن اِف‌توو آلفا PROSTAGLANDIN  F2  ALPHA 151

(پ) سودواِفِدرِن هایدروکُلراید PSEUDOEPHEDRINE  HYDROCHLORIDE 152

(پ) سیلیوم هایدروفیلیک میوسِلوئید PSYLLIUM  HYDROPHILIC  MUCILLOID 152

پیرَنتِل پاموت PYRANTEL  PAMOATE 153

پایریل‌اَمین مالِئِیت PYRILAMINE  MALEATE 153

پایرِمِتامین PYRIMETHAMINE 154

Q 155

کونِدین بای‌سولفِیت QUINIDINE  BISULFATE 155

کونِدین سولفِیت QUINIDINE  SULFATE 155

کونِدین گلوکونِیت QUINIDINE GLUCONATE 155

کونِدین پالی‌گالاکتورونِیت QUINIDINE  POLYGALACTURONATE 155

R 157

رِنِتِدین هایدروکُلراید RANITIDINE  HYDROCHLORIDE 157

رایفِمپِن RIFAMPIN 157

رینگِرز سولوشِن RINGER’S  SOLUTION 158

رومِفِدین هایدروکُلراید ROMIFIDINE  HYDROCHLORIDE 158

S 161

سِیلین / هایپِرآسماتیک لَگزِتیوز SALINE / HYPEROSMOTIC  LAXATIVES 161

مَگنیزیِم سالتز (1) MAGNESIUM  SALTS 161

سدیم فاسفِیت سالتز (2) SODIUM  PHOSPHATE  SALTS 161

پالی‌اِتیلین گِلایکال پروداکتز (3) POLYETHYLENE  GLYCOL  PRODUCTS 161

سیوُفلورین SEVOFLURANE 162

سدیم بایکاربِنِیت SODIUM  BICARBONATE 162

سدیم کُلراید 9/0% SODIUM  CHLORIDE 0.9% 164

سدیم کُلراید 2/7% SODIUM  CHLORIDE 7.2% 164

سدیم‌آیاداید (20%) SODIUM  IODIDE (20%) 164

سدیم‌ سولفِیت SODIUM  SULFATE 165

سدیم ‌تایوسولفِیت SODIUM  THIOSULFATE 166

اِستَنِزولُل STANOZOLOL 167

ساکسِنِل کولین کُلراید SUCCINYLCHOLINE  CHLORIDE 167

سوکرالفِیت SUCRALFATE 168

سولفاکُلرپیریدازین سدیم SULFACHLORPYRIDAZINE SODIUM 168

سولفادایازین / تِرای‌مِتوپِرِم SULFADIAZINE / TRIMETHOPRIM 169

سولفادایمِتاکسین SULFADIMETHOXINE 170

سولفامِتازین (سولفادِمِدین) SULFAMETHAZINE  (SULFADIMIDINE) 170

سولفاکوناکسالاین SULFAQUINOXALINE 171

سولفانامایدز SULFONAMIDES 171

سولفانامایدز، پوتِنشیِیتِد SULFONAMIDES,  POTENTIATED 171

T 173

تِربیوتِلین سولفِیت TERBUTALINE  SULFATE 173

تِستاستِرون اَند اِستِردایال TESTOSTERONE  AND  ESTRADIOL 173

تِستاستِرون ساپایونِیت TESTOSTERONE  CYPIONATE 174

تِستاستِرون اِنانتِیت TESTOSTERONE  ENANTHATE 174

تِستاستِرون پروپیونِیت TESTOSTERONE  PROPIONATE 174

تِتراسایکلینز TETRACYCLINES 174

تیافِلِن THEOPHYLLINE 176

تایابِندِزول THIABENDAZOLE 176

تایامین هایدروکُلراید (وایتامِن بی‌وان) THIAMINE  HYDROCHLORIDE (VITAMIN  B1) 176

تایوپِنتال سدیم THIOPENTAL  SODIUM 177

تیِمیولِن TIAMULIN 177

تایکارسیلِن دای‌سدیم TICARCILLIN  DISODIUM 178

تایکارسیلِن اَند کِلایولانِیت پتاسیم TICARCILLIN  AND  CLAVULANATE  POTASSIUM 178

تیل‌مِیکوزِن فاسفِیت TILMICOSIN  PHOSPHATE 179

تاینیدِزول TINIDAZOLE 179

تایامین هایدروکُلراید THIAMINE  HYDROCHLORIDE 179

توبرامایسِن سولفِیت TOBRAMYCIN  SULFATE 180

تولازولین هایدروکُلراید TOLAZOLINE  HYDROCHLORIDE 180

تِرِمِدال هایدروکُلراید TRAMADOL  HYDROCHLORIDE 181

تِرایاَمسینولون اَستوناید TRIAMCINOLONE  ACETONIDE 182

تِرایاَمسینولون هِگزاَستوناید TRIAMCINOLONE  HEXACETONIDE 182

تِرایاَمسینولون دای‌اَستِیت TRIAMCINOLONE  DIACETATE 182

تِرای‌کُلرمِتایازاید / دِگزامِتازون TRICHLOR  METHIAZIDE / DEXAMETHASONE 183

تِرای‌لوستِین TRILOSTANE 183

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفادایازین TRIMETHOPRIM+SULFADIAZINE 184

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفامِتاکسازول TRIMETHOPRIM+SULFAMETHOXAZOLE 184

تِریپِلِن‌اَمین سیترِیت / هایدروکُلراید TRIPELENNAMINE  CITRATE/HCL 185

تولاترومایسِن TULATHROMYCIN 185

تایلوسِن TYLOSIN 186

V 187

وِنکومایسِن هایدروکُلراید VANCOMYCIN  HCL 187

وِرَپِمِل هایدروکُلراید VERAPAMIL  HCL 188

وایتامِن ئی VITAMIN  E 188

وایتامِن ئی + سِلِنیوم VITAMIN  E + SELENIUM 188

وایتامِن کِی‌وان VITAMIN  K1 189

وُریکانِزول VORICONAZOLE 189

W 191

وارفارِن سدیم WARFARIN  SODIUM 191

X 193

زایلِزین هایدروکُلراید XYLAZINE  HYDROCHLORIDE 193

Y 195

یوهِمباین هایدروکُلراید YOHIMBINE  HYDROCHLORIDE 195

منابع REFERENCES 197


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved