موارد منع مصرف و احتیاطات داروها در طب دام های کوچک .
نویسنده:
سیدمحمد فقیهی
مترجم:
.
سال نشر:
1403
صفحه:
298
نوبت چاپ:
1

کتاب حاضر مشتمل بر موارد منع مصرف و احتیاطات حدود 461 قلم داروهای مصرفی در طبّ دام‌های کوچک می‌باشد.

 

یشگفتار 13

A 43

اَسِپرومازین ACEPROMAZINE 43

اَسِتامینوفِن ACETAMINOPHEN 43

اَسِتازولاماید ACETAZOLAMIDE 44

اَلبیوتِرال ALBUTEROL 44

اَلداکتازید ALDACTAZIDE 45

اَلوپیرینال ALLOPURINOL 45

اَلفا - کِـری ALPHA - KERY 45

آلومینیوم‌هایدروکساید ALUMINIUM  HYDROXIDE 46

اَمینوگِلایکوزایداِنتی‌بایاتیکز AMINOGLYCOSIDE  ANTIBIOTICS 46

اَمینوپِنتامایدسولفِیت AMINOPENTAMIDE  SULFATE 46

اِمِنافیلین AMINOPHYLLINE 47

اِمیترِیز AMITRAZ 47

اِمی‌تریپتیلین هایدروکُلراید AMITRIPTYLINE  HYDROCHLORIDE 48

اَمونیوم کُلراید AMMONIUM  CHLORIDE 48

اِماکسی‌سیلِن AMOXICILLIN 49

اِماکسی‌سیلِن + کِلاویولانِیت پتاسیم

  AMOXICILLIN  CLAVULANATE  POTASSIUM 49

اِمفوتِرِسِن بی AMPHOTERICIN  B 49

اِمپی‌سیلِن AMPICILLIN 50

اِمپی‌سیلِن + سولبَکتِم AMPICILLIN + SULBACTAM 50

ضدَّهیستامینز ANTIHISTAMINES 50

اَپومُرفین هایدروکُلراید APOMORPHINE  HYDROCHLORIDE 51

آموکسی‌سیلین + کِلاویولانِیت پتاسیم

AMOXICILLIN  CLAVULANATE  POTASSIUM51

اَسپاراژینِیز ASPARAGINASE 51

اَسپیرِن ASPIRIN 51

اَتِنولال ATENOLOL 52

اَترِکیریوم ATRACURIUM 52

اَتروپین ATROPINE 53

آرانوفِن AURANOFIN 53

آراتایوگلوکُز AUROTHIOGLUCOSE 53

اَزاتایوپرین AZATHIOPRINE 54

اَزیترومایسِن AZITHROMYCIN 54

B 55

بال (دایمِرکَپرال) BAL (DIMERCAPROL) 55

باربیتورِیتز‌ BARBITURATES 55

بَنزویل پِرآکساید BENZOYL  PEROXIDE 56

بِتامِتازون BETAMETHASONE 56

بِتِنِکال BETHANECHOL 56

بیسموت ساب‌سالیسیلِیت BISMUTH  SUBSALICYLATE 57

بونامِدین هایدروکُلراید BUNAMIDINE  HYDROCHLORIDE 57

بیوپِرِنورفین هایدروکُلراید BUPRENORPHINE  HYDROCHLORIDE 58

بیوسولفِن BUSULFAN 58

بیوتورفِنال تارترِیت BUTORPHANOL  TARTRATE 58

C 61

کَلسیتونین سِلمِن CALCITONIN SALMON 61

کلسیم بروگلوکونِیت CALCUIM  BOROGLUCONATE 61

کلسیم گلوکونِیت / کلسیم لاکِتیت

CALCIUM  GLUCONATE / CALCIUM  LACTATE61

کلسیم کاربِنِیت CALCIUM  CARBONATE 62

کلسیم کُلراید CALCIUM  CHLORIDE 62

کلسیم دای‌سدیم ایدیتِیت (ئی‌دی‌تی‌اِی)

  CALCIUM DISODIUM EDETATE (EDTA) 63

کَپتوپِرِل CAPTOPRIL 63

کاربامِیت اینسِکتی‌سایدز CARBAMATE  INSECTICIDES 63

کاربی‌مازول CARBIMAZOLE 64

کارپروفِن CARPROFEN 64

کَستِر اُویل CASTOR  OIL 64

کُلراَمفِنِکال CHLORAMPHENICOL 65

کُلرهِگزِداین CHLORHEXIDINE 65

کُلرینِیتِد هایدروکاربِنز CHLORINATED  HYDROCARBONS 66

کُلروتایازاید CHLOROTHIAZIDE 66

کُلرپِرامازین CHLORPROMAZINE 66

کِندرویتِن سولفِیت CHONDROITIN  SULFATE 67

سایمِتِدین هایدروکُلراید CIMETIDINE  HYDROCHLORIDE 67

سیپروفِلاکساسِن هایدروکُلراید CIPROFLOXACIN  HYDROCHLORIDE 68

سِساپراید CISAPRIDE 68

سِس‌پلاتِن CISPLATIN 69

سیترِیت سالتز CITRATE  SALTS 69

پتاسیم سیترِیت POTASSIUM  CITRATE 69

سدیم سیترِیت اَند سیترِیک اسید SODIUM CITRATE  AND  CITRIC  ACID 69

کِلِریترومایسِن CLARITHROMYCIN 70

کِلِمَستین فیومَرِیت CLEMASTINE  FUMARATE 70

کِلِن‌بیوتِرال هایدروکُلراید CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE 70

کلیندامایسِن هایدروکُلراید CLINDAMYCIN  HYDROCHLORIDE 71

کلیندامایسِن پالمیتِیت هایدروکُلراید

CLINDAMYCIN  PALMITATE  HYDROCHLORIDE71

کلیندامایسِن فاسفِیت CLINDAMYCIN  PHOSPHATE 71

کلومِپرامین هایدروکُلراید CLOMIPRAMINE  HYDROCHLORIDE 72

کِلانیدین CLONIDINE 73

کلوپیدِگرال CLOPIDOGREL 73

کِلوپِراستِنال سدیم CLOPROSTENOL SODIUM 73

کُلرِزَپِیت دای‌پتاسیم CLORAZEPATE  DIPOTASSIUM 74

کِلاکساسیلِن سدیم CLOXACILLIN SODIUM 74

کول تار COAL  TAR 75

کُدین فاسفِیت / سولفِیت CODEINE  PHOSPHATE / SULFATE 75

کُلچِسین COLCHICINE 76

کورتیکوتروپِن (اِی‌سی‌تی‌اِچ) CORTICOTROPIN (ACTH) 77

کوسین‌تروپِن COSYNTROPIN 77

سایکلوفاسفاماید CYCLOPHOSPHAMIDE 78

سایکلوسپورین، سایکلوسپورین اِی CYCLOSPORINE, CYCLOSPORIN A 78

سایپروهَپتِدین هایدروکُلراید CYPROHEPTADINE  HYDROCHLORIDE 79

سایتِرِبین CYTARABINE 79

D 81

دِکاربازین DACARBAZINE 81

داکتینومایسِن (اَکتینومایسِن دی) DACTINOMYCIN (ACTINOMYCIN D) 81

دالتِپرِن سدیم DALTEPARIN SODIUM 82

دِنِزال DANAZOL 82

دِنترولین سدیم DANTROLENE  SODIUM 83

دَپسون DAPSONE 83

دیرِکاکسِب DERACOXIB 84

دِسموپِرِسِن‌اَستِیت DESMOPRESSIN ACETATE 84

دِزآکسی‌کورتیکاستِرون پِوَلِیت (دی‌اوسی‌پی)

DESOXYCORTICOSTERONE  PIVALATE (DOCP)85

دِگزامِتازون DEXAMETHASONE 85

دِگزامِتازون سدیم فاسفِیت DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 85

دِکستِرَنس DEXTRANS 86

دِکستِرومِتورفِن DEXTROMETHORPHAN 86

دِکستِروز سولوشِن DEXTROSE  SOLUTION 86

دایازِپَم DIAZEPAM 87

دایازاکساید DIAZOXIDE 87

دای‌کُلرفِناَماید DICHLORPHENAMIDE 88

دای‌کُلروِس (دای‌کُلرفِس) DICHLORVOS 88

دایکِلاکساسیلِن سدیم DICLOXACILLIN  SODIUM 89

دای‌اِتیل‌کاربامِزین ‌سیترِیت DIETHYLCARBAMAZINE  CITRATE 90

دای‌اِتیل‌اِستیل‌بِسترال DIETHYLSTILBESTROL 90

دایفِلاکساسِن هایدروکُلراید DIFLOXACIN HYDROCHLORIDE 91

دیجیتاکسِن DIGITOXIN 91

دیجاکسِن DIGOXIN 92

دای‌هایدرواِستِرِپتومایسِن DIHYDROSTREPTOMYCIN 92

دای‌هایدروتاکیستِرال DIHYDROTACHYSTEROL 93

دُلتایِزِم هایدروکُلراید DILTIAZEM  HYDROCHLORIDE 93

دایمِن‌هایدرینِیت DIMENHYDRINATE 94

دایمِرکَپرال DIMERCAPROL 94

دای‌مِتیل سولفاکساید (دی‌ام‌اس‌او) DIMETHYL  SULFOXIDE  (DMSO) 95

داینوپِراست ترومِتامین DINOPROST  TROMETHAMINE 95

دایفِن‌هایدرامین هایدروکُلراید DIPHENHYDRAMINE  HYDROCHLORIDE 96

دایفِناکسِلِیت هایدروکُلراید DIPHENOXYLATE  HYDROCHLORIDE 97

دایپیریدِمُل DIPYRIDAMOLE 98

دایپِروان DIPYRONE 98

دایسوپیراَماید فاسفیِت DISOPYRAMIDE  PHOSPHATE 99

دایتایِزیناین آیاداید DITHIAZANINE  IODIDE 99

دوبیوتامین هایدروکُلراید DOBUTAMINE  HYDROCHLORIDE 100

داکیوِسِیت سدیم DOCUSATE  SODIUM 100

داکیوِسِیت کلسیم DOCUSATE  CALCIUM 100

دولاسِتران مِسِلِیت DOLASETRON  MESYLATE 101

دامپِرِدون DOMPERIDONE 101

دوپامین هایدروکُلراید DOPAMINE  HYDROCHLORIDE 102

دورِمِکتِن DORAMECTIN 102

داکساپِرام هایدروکُلراید DOXAPRAM  HYDROCHLORIDE 103

داکسِپِن هایدروکُلراید DOXEPIN  HYDROCHLORIDE 103

داکسوروبِسِن هایدروکُلراید DOXORUBICIN  HYDROCHLORIDE 103

داکسی‌سایکلین DOXYCYCLINE 104

کلسیم، هایکلِیت اَند مانوهایدرِیت CALCIUM, HYCLATE & MONOHYDRATE 104

E 105

ایدیتِیت کلسیم دای‌سدیم EDETATE  CALCIUM  DISODIUM 105

اِدروفونیوم کُلراید EDROPHONIUM  CHLORIDE 105

اِنالاپریل مِلِئِیت ENALAPRIL MALEATE 106

اِنِل‌کانِزول ENILCONAZOLE 106

ایناکسِپِرِن سدیم ENOXAPARIN  SODIUM 107

اِنروفِلاکساسِن ENROFLOXACIN 107

اِفِدرین سولفِیت EPHEDRINE  SULFATE 108

اِفِدرین هایدروکُلراید EPHEDRINE   HYDROCHLORIDE 108

اِپِنِفرِن EPINEPHRINE 108

اِپااِتِن آلفا EPOETIN  ALPHA 109

اِپااِتِن بِتا EPOETIN   BETA 109

اِپسِپِرَنتِل EPSIPRANTEL 110

اِرگوکَلسیفِرال ERGOCALCIFEROL 110

اِریترومایسِن ERYTHROMYCIN 111

اِسمولال هایدروکُلراید ESMOLOL  HYDROCHLORIDE 111

اِستِردایال ساپایونِیت ESTRADIOL  CYPIONATE 112

اِتاکرینیک اسید ETHACRYNIC  ACID 112

اِتودولَک ETODOLAC 113

اِتامِدِیت ETOMIDATE 113

یوتِنِیژا اِیجِنتز کانتِینینگ پنَتوباربِتال

EUTHANASIA  AGENTS  CONTAINING  PENTOBARBITAL114

F 115

فاموتِدین FAMOTIDINE 115

فَتی‌اسیدز، اِسِنشیال / اُمِگا FATTY  ACIDS,  ESSENTIAL / OMEGA 115

فِبانتِل FEBANTEL 116

فِلبامِیت FELBAMATE 116

فِنتِنُل تِرَنسدِرمال FENTANYL  TRANSDERMAL 116

فِنتِنُل سیترِیت اینجِکتِبِل FENTANYL   CITRATE   INJECTABLE 116

فِرِّس‌سولفِیت FERROUS  SULFATE 117

فیلگراستِم FILGRASTIM 117

فینَستِراید FINASTERIDE 118

فیپرِنِل FIPRONIL 118

فلوکانِزول FLUCONAZOLE 119

فلوسایتوسین FLUCYTOSINE 119

فلودروکورتِزون اَستِیت FLUDROCORTISONE  ACETATE 120

فلومَزِنِل FLUMAZENIL 120

فلومِتازون FLUMETHASONE 120

فلونِکسِن مِگلومین FLUNIXIN MEGLUMINE 121

فلوئوروکینولون اِنتی بایاتیکز FLUOROQUINOLONE  ANTIBIOTICS 121

فلوریورِسِل FLUOROURACIL 122

فلوآکسِتین ‌هایدروکُلراید FLUOXETINE  HYDROCHLORIDE 122

فلوتیکازون پروپیونِیت FLUTICASONE  PROPIONATE 123

فلوواکسِمین مِلِئِیت FLUVOXAMINE  MALEATE 123

فیورِزالیدون FURAZOLIDONE 124

فیوروسِماید FUROSEMIDE 124

فیوسِدِک اسید FUSIDIC ACID 125

G 127

گَبِپِنتِن GABAPENTIN 127

جِنتِمایسِن سولفِیت GENTAMICIN  SULFATE 127

گلایمِپِراید GLIMEPIRIDE 128

گِلیپِزاید GLIPIZIDE 128

گلوکِگان GLUCAGON 129

گلوکوکورتِکوئید ایجنتز (اطّلاعات عمومی) GLUCOCORTICOID   AGENTS 129

گلوکُزاَمین+کِندرویتِن سولفِیت GLUCOSAMINE+CHONDROITIN  SULFATE 130

گلوتِمین GLUTAMINE 130

گِلایبیراید (گِلایبِن‌کِلاماید) GLYBURIDE  (GLIBENCLAMIDE) 131

گِلیسِرِن GLYCERIN 131

گِلایکوپرولِیت GLYCOPYRROLATE 132

گُلد سدیم تایومولِیت GOLD  SODIUM  THIOMALATE 132

گُنادورِلِن هایدروکُلراید GONADORELIN  HYDROCHLORIDE 133

گُنادوتروپِن، کوریانیک GONADOTROPIN, CHORIONIC 133

گریزیوفولوِن GRISEOFULVIN 133

گوایفِنِسِن GUAIFENESIN 134

H 135

هالوتِین HALOTHANE 135

هَپرِن سدیم HEPARIN  SODIUM 136

هِتاِستارچ HETASTARCH 136

هایالورونِیت سدیم HYALURONATE  SODIUM 137

هایدرالِزین هایدروکُلراید HYDRALAZINE  HYDROCHLORIDE 137

هایدروکُلروتایازاید HYDROCHLOROTHIAZIDE 138

هایدروکُلروتایازاید + اِسپایرِنولاکتون

HYDROCHLOROTHIAZIDE - SPIRONOLACTONE138

هایدروکُدون بای‌تارترِیت HYDROCODONE  BITARTRATE 139

هایدروکورتِسون HYDROCORTISONE 139

هایدرومُرفون HYDROMORPHONE 140

هایدراکسی‌یوریا HYDROXYUREA 141

هایدراکسی‌زین هایدروکُلراید HYDROXYZINE  HYDROCHLORIDE 141

هایوسایامین HYOSCYAMINE 142

I 143

آیبیوپروفِن IBUPROFEN 143

آیفاسفِماید IFOSFAMIDE 143

اَمیدِکلوپِرِد IMIDACLOPRID 144

ایمِدوکارب دِپروپیونِیت IMIDOCARB  PIONATE 144

ایموپِنِم + سایلِستاتِن سدیم IMIPENEM + CILASTATIN  SODIUM 145

اَمِپرامین هایدروکُلراید IMIPRAMINE  HYDROCHLORIDE 145

آینَمرینَن لاکتِیت INAMRINONE  LACTATE 146

اینووار - وِت (فِنتِنُل - دروپریدال)

INNOVAR - VET (FENTANIL - DROPERIDOL)146

اینووار - وِت (فِنتانیل - دروپریدول) INNOVAR - VET 146

اینسولِن INSULIN 147

اینتِرفیران آلفا - توو اِی، هیومَن ریکامبینِنت

INTERFERON ALFA - 2A, HUMAN RECOMBINANT147

اِپِکَک سیروپ IPECAC  SYRUP 148

آیپادِیت ‌سدیم IPODATE  SODIUM 149

آیپادِیت کلسیم IPODATE  CALCIUM 149

اِربِسارتِن IRBESARTAN 149

آیرون دِکستِرِن IRON DEXTRAN 149

آیسوفلورین ISOFLURANE 150

آیسوپروتِرِنال هایدروکُلراید ISOPROTERENOL  HYDROCHLORIDE 150

آیسوسورباید دای‌نایترِیت ISOSORBIDE  DINITRATE 151

آیسوسورباید مانونایترِیت ISOSORBIDE  MONONITRATE 151

آیسوتِرِتِنائِن ISOTRETINOIN 151

آیساکسِپِرین هایدروکُلراید ISOXSUPRINE  HYDROCHLORIDE 152

اِیتراکانِزول ITRACONAZOLE 152

آیوِرمِکتِن IVERMECTIN 153

K 155

کِنِمایسِن سولفِیت KANAMYCIN  SULFATE 155

کِتِمین هایدروکُلراید KETAMINE  HYDROCHLORIDE 155

کیتوکانِزول KETOCONAZOLE 156

کیتوپروفِن KETOPROFEN 156

کیتورولَک ترومِتامین KETOROLAC  TROMETHAMINE 157

L 159

لاکچولوز LACTULOSE 159

لِوَمِسول هایدروکُلراید LEVAMISOLE  HYDROCHLORIDE 159

لِوِتِراَسِتَم LEVETIRACETAM 160

لیوُتایراکسین سدیم LEVOTHYROXINE  SODIUM 160

لایدوکِئِن هایدروکُلراید LIDOCAINE  HYDROCHLORIDE 161

لینکومایسِن هایدروکُلراید LINCOMYCIN  HYDROCHLORIDE 162

لایوتایرونین سدیم LIOTHYRONINE  SODIUM 162

لِسینوپُرل LISINOPRIL 162

لِتیوم کاربِنِیت LITHIUM  CARBONATE 163

لومَستین LOMUSTINE 163

لوپِرِماید هایدروکُلراید LOPERAMIDE  HYDROCHLORIDE 164

M 165

مَگنیزیِم سولفِیت MAGNESIUM  SULFATE 165

مَنِتال MANNITOL 165

ماربوفِلاکساسِن MARBOFLOXACIN 166

مَبِندِزول MEBENDAZOLE 167

مِکلِزین هایدروکُلراید MECLIZINE  HYDROCHLORIDE 167

مِکلوفِنامِک اسید MECLOFENAMIC  ACID 167

مِدِتومِدین‌هایدروکُلراید MEDETOMIDINE  HYDROCHLORIDE 168

میدیوم چِین تِرای‌گِلیسِرایدز MEDIUM CHAIN  TRIGLYCERIDES 169

میدیوم چِین تِرای‌گِلیسِرایدز (اِم‌سی‌تی اویل)

(MCT OIL) MEDIUM CHAIN  TRIGLYCERIDES169

مِدراکسیپروجِستِرون اَستِیت MEDROXYPROGESTERONE  ACETATE 169

مِجِستِرال اَستِیت MEGESTROL  ACETATE 169

مِلارسومین MELARSOMINE 170

مِلِتونِن MELATONIN 171

مِلاکسیکَم MELOXICAM 171

مِلفالَن MELPHALAN 172

مِپِریدین هایدروکُلراید MEPERIDINE  HYDROCHLORIDE 172

مَپِوِکِئِن MEPIVACAINE 173

مِرکَپتوپیرین MERCAPTOPURINE 174

مِروپِنِم MEROPENEM 174

مِتِمیوسُل METAMUCIL 174

مِتِپروتِرِنال سولفِیت METAPROTERENOL  SULFATE 175

مِتفُرمِن هایدروکُلراید METFORMIN  HYDROCHLORIDE 175

مِتادون هایدروکُلراید METHADONE  HYDROCHLORIDE 176

مِتازالِماید METHAZOLAMIDE 176

مِتِناَمین مِندِلِیت METHENAMINE  MANDELATE 177

مِتی‌مازول METHIMAZOLE 177

مِتیونین METHIONINE 178

مِتوکاربامال METHOCARBAMOL 178

مِتِهِگزِتال سدیم METHOHEXITAL  SODIUM 179

مِتِتِرِکسِیت سدیم METHOTREXATE  SODIUM 179

مِتاکسِمین METHOXAMINE 180

مِتاکسی‌فلورین METHOXYFLURANE 180

مِتیلین بُلو METHYLENE  BLUE 181

مِتیل‌پِرِدنیسولون METHYLPREDNISOLONE 181

مِتیل‌تِستاستِرون METHYLTESTOSTERONE 182

مِتوکلوپِرِماید هایدروکُلراید METOCLOPRAMIDE  HYDROCHLORIDE 182

مِتوپرولال تارترِیت METOPROLOL  TARTRATE 183

مِترونایدِزول METRONIDAZOLE 183

مِکسِلِتین MEXILETINE 184

میبولِروان MIBOLERONE 184

مِدَزولَم هایدروکُلراید MIDAZOLAM  HYDROCHLORIDE 185

میلبیمایسِن آکسِم MILBEMYCIN  OXIME 185

مینِرال اُویل MINERAL  OIL 185

مینوسایکلین هایدروکُلراید MINOCYCLINE  HYDROCHLORIDE 186

مایسوپِراستول MISOPROSTOL 186

مایتوتِین MITOTANE 187

مایتوزَنترون هایدروکُلراید MITOXANTRONE  HYDROCHLORIDE 187

مُرفین سولفِیت MORPHINE  SULFATE 188

ماکسی‌دِکتِن MOXIDECTIN 189

ماکسی‌فِلاکساسِن MOXIFLOXACIN 190

N 191

نالاکسون هایدروکُلراید NALOXONE  HYDROCHLORIDE 191

نالتِرِکسان هایدروکُلراید NALTREXONE  HYDROCHLORIDE 191

نِندرولُن دِکِنوت NANDROLONE  DECANOATE 192

نِپراکسِن NAPROXEN 192

نیامایسِن سولفِیت NEOMYCIN  SULFATE 193

نیوستیگمین بروماید NEOSTIGMINE  BROMIDE 194

نایتروفیورَنتوئِن NITROFURANTION 194

نایتروگلیسِرِن NITROGLYCERIN 195

نایتروپروساید سدیم NITROPRUSSIDE  SODIUM 195

نایتروسکِنِیت NITROSCANATE 196

نایزاتِدین NIZATIDINE 196

نورفِلاکساسِن NORFLOXACIN 197

نووُبایوسِن سدیم NOVOBIOCIN  SODIUM 197

نیستِتِن NYSTATIN 197

O 199

آکترِیوتاید اَستِیت OCTREOTIDE  ACETATE 199

اُلسالِزین سدیم OLSALAZINE SODIUM 199

اُمِپرِزول OMEPRAZOLE 200

آندِنسِتران هایدروکُلراید ONDANSETRON  HYDROCHLORIDE 200

اُپییِت اَنتای‌دایرِیالز OPIATE  ANTIDIARRHEALS 201

پِرِگورِک PAREGORIC 201

دایفِناکسِلِیت هایدروکُلراید / اَتروپین سولفِیت

DIPHENOXYLATE  HYDROCHLORIDE /ATROPINE  SULFATE201

لوپِرِماید هایدروکُلراید LOPERAMIDE  HYDROCHLORIDE 201

اُربافِلاکساسِن ORBIFLOXACIN 202

اُرمِتوپِرِم + سولفادایمِتاکسین ORMETOPRIM + SULFADIMETHOXINE 202

آکساسیلِن سدیم OXACILLIN  SODIUM 203

آکسازِپَم OXAZEPAM 203

آکسِ بِندِزول OXIBENDAZOLE 204

آکسی‌بیوتینِن کُلراید OXYBUTYNIN  CHLORIDE 204

آکسی‌مِتولُن OXYMETHOLONE 205

آکسی‌مُرفون هایدروکُلراید OXYMORPHONE  HYDROCHLORIDE 205

آکسی‌تِتراسایکلین هایدروکُلراید OXYTETRACYCLINE  HYDROCHLORIDE 206

آکسی‌توسِن OXYTOCIN 207

P 209

پَمیدرونِیت دای‌سدیم PAMIDRONATE  DISODIUM 209

پَنکِرِلایپِیز PNCRELIPASE 209

پَنکیرونیوم بُروماید PANCURONIUM  BROMIDE 210

پَنتوپِرِزول PANTOPRAZOLE 210

پِرِگورِک PAREGORIC 210

پَرومومایسِن سولفِیت PAROMOMYCIN  SULFATE 211

پِراکسِتین هایدروکُلراید PAROXETINE  HYDROCHLORIDE 211

پِنی‌سیلامین PENICILLAMINE 212

پِنی‌سیلِنز PENICILLINS 212

پِنی‌سیلِن‌ جی PENICILLIN  G 213

پِنی‌سیلِن‌ وی پتاسیم PENICILLIN  V  POTASSIUM 213

پِنت‌اِستارچ PENTASTARCH 214

پِنتازوسین لاکتِیت / هایدروکُلراید

PENTAZOCINE  LACTATE  /  HYDROCHLORIDE214

پَنتوباربِتال سدیم PENTOBARBITAL  SODIUM 215

پِنتاکسی‌فیلین PENTOXIFYLLINE 216

فینوباربِتال سدیم PHENOBARBITAL  SODIUM 216

فِناکسی‌بِنزامین هایدروکُلراید PHENOXYBENZAMINE  HYDROCHLORIDE 217

فِناکسی‌بِنزامین هایدروکُلراید PHENOXYBENZAMINE  HYDROCHLORIDE 217

فِنتالامین مِسِـلِیت PHENTOLAMINE  MESYLATE 217

فِنُل‌بیوتِزون PHENYLBUTAZONE 218

فِنُلِفرین هایدروکُلراید PHENYLEPHRINE  HYDROCHLORIDE 218

فینوپروپِنالامین هایدروکُلراید PHENYLPROPANOLAMINE  HYDROCHLORIDE 219

فِنِتوئِن سدیم PHENYTOIN  SODIUM 219

فاسفِیت اِنِماس PHOSPHATE  ENEMAS 220

فاسفِیت، پِراِنتِرال PHOSPHATE,  PARENTERAL 220

پتاسیم فاسفِیت POTASSIUM  PHOSPHATE 220

سدیم فاسفِیت SODIUM  PHOSPHATE 220

فایزوستیگمین PHYSOSTIGMINE 221

فایتونِدایون PHYTONADIONE 221

پیموبِندِن PIMOBENDAN 222

پایپِرِسیلِن سدیم PIPERACILLIN  SODIUM 222

پاپِرِزین PIPERAZINE 223

پِراکسیکَم PIROXICAM 223

پلیکِمایسِن PLICAMYCIN 224

پالی‌اِتیلین گِلایکال اِلکترولایت سولوشِن

POLYETHYLENE  GLYCOL  ELECTROLYTE  SOLUTION224

پالی‌سولفِیتِد گِلایکوزاَمینوگِلایکِن (پی‌اِس‌جی‌اِ‌ی‌جی)

POLYSULFATED  GLYCOSAMINOGLYCAN  (PSGAG)224

پتاسیم کُلراید POTASSIUM  CHLORIDE 225

پتاسیم سیترِیت POTASSIUM  CITRATE 226

پتاسیم گلوکونِیت POTASSIUM  GLUCONATE 226

پتاسیم آیاداید POTASSIUM  IODIDE 227

پتاسیم فاسفِیت POTASSIUM  PHOSPHATE 227

پِرالِداکسیم کُلراید PRALIDOXIME  CHLORIDE 227

پِرازیکوآنتِل PRAZIQUANTEL 228

پِرازوسِن PRAZOSIN 229

پِرِدنیسولون سدیم ساکسینِیت PREDNISOLONE  SODIUM SUCCINATE 229

پِرِدنیسولون اَستِیت PREDNISOLONE  ACETATE 229

پِرایمِدون PRIMIDONE 230

پروکِیناَماید هایدروکُلراید PROCAINAMIDE  HYDROCHLORIDE 230

پروکاربازین هایدروکُلراید PROCARBAZINE  HYDROCHLORIDE 231

پروکُلرپِرِزین اِدیسِلِیت PROCHLORPERAZINE  EDISYLATE 231

پروکُلرپِرِزین مِلِئِیت PROCHLORPERAZINE  MALEATE 231

پروکُلرپِرِزین اِدیسِلِیت + آیزوپروپاماید آیاداید

PROCHLORPERAZINE  EDISYLATE + ISOPROPAMIDE  IODIDE232

پروکُلرپِرِزین مِلِئِیت + آیزوپروپاماید آیاداید

PROCHLORPERAZINE  MALEATE + ISOPROPAMIDE  IODIDE232

پروپانتِلین بُروماید PROPANTHELINE  BROMIDE 233

پروپیانِه باکتریوم اَکنِس اینجِکشِن PROPIONIBACTERIUM  ACNES  INJECTION 233

پروپوفول PROPOFOL 234

پروپِرِنالال هایدروکُلراید PROPRANOLOL  HYDROCHLORIDE 235

پِراپُل‌تایویوراسُل PROPYLTHIOURACIL 236

پروستَگلَندِن اِف‌توو آلفا PROSTAGLANDIN  F2  ALPHA 236

پروتامین سولفِیت PROTAMINE  SULFATE 237

(پ) سودواِفِدرین هایدروکُلراید PSEUDOEPHEDRINE  HYDROCHLORIDE 237

(پ) سِلیوم هایدروفیلیک میوسیلوئید PSYLLIUM  HYDROPHILIC  MUCILLOID 238

پیرَنتِل پاموت PYRANTEL  PAMOATE 238

پیرَنتِل تارترِیت PYRANTEL  TARTRATE 238

پایریترِن - کانتِینینگ پروداکتز PYRETHRIN - CONTAINING  PRODUCTS 239

پیریدوستیگمین بُروماید PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 239

پایرِمِتامین PYRIMETHAMINE 240

پایرِمِتامین + سولفادایازین PYRIMETHAMINE + SULFADIAZINE 240

Q 241

کوناکرین هایدروکُلراید QUINACRINE  HYDROCHLORIDE 241

کونِدین گلوکونِیت QUINIDINE  GLUCONATE 241

R 243

رِسی مِتایونین RACEMETHIONINE 243

رَمِپِرِل RAMIPRIL 243

رِنِتِدین هایدروکُلراید RANITIDINE  HYDROCHLORIDE 244

رایبوفِلِیوِن (وایتامِن بی‌توو) RIBOFLAVIN  (VITAMIN  B2) 244

رایفِمپِن RIFAMPIN 244

رینگِرز سولوشِن RINGER’S  OLUTION 245

رِنایدِزول RONIDAZOLE 245

S 247

سِیلین / هایپِرآسماتیک لَگزِتیوز SALINE  /  HYPEROSMOTIC  LAXATIVES 247

مَگنیزیِم سالتز MAGNESIUM  SALTS 247

سدیم فاسفِیت سالتز SODIUM  PHOSPHATE  SALTS 247

پالی‌اِتیلین گِلایکال پروداکتز POLYETHYLENE  GLYCOL  PRODUCTS 247

سِلامِکتِن SELAMECTIN 248

سِلِجیلین هایدروکُلراید SELEGILINE  HYDROCHLORIDE 248

سِنا SENNA 249

سِرتِرلین هایدروکُلراید SERTRALINE HYDROCHLORIDE 249

سیوُفلورین SEVOFLURANE 249

سِلِمِرِن SILYMARIN 250

سدیم بایکاربِنِیت SODIUM  BICARBONATE 250

سدیم کُلراید 9/0 % SODIUM  CHLORIDE 0.9% 252

سدیم کُلراید 2/7 % SODIUM  CHLORIDE 7.2 % 252

سدیم پالی‌اِستایرین سولفونِـیت SODIUM  POLYSTYRENE  SULFONATE 252

سدیم اِستیبوگلوکونِیت SODIUM  STIBOGLUCONATE 253

سوماتوتروپِن (گروث هورمون) SOMATOTROPIN  (GROWTH  HORMONE) 253

سوتِلال هایدروکُلراید SOTALOL  HYDROCHLORIDE 253

اِسپِکتینومایسِن هایدروکُلراید SPECTINOMYCIN  HYDROCHLORIDE 254

اِسپایرِنولاکتون SPIRONOLACTONE 255

اِستَنِزولُل STANOZOLOL 255

اِستِرِپتوکایـنِیز STREPTOKINASE 256

اِستِرِپتوزوسِن STREPTOZOCIN 256

ساکسیمِر SUCCIMER 257

ساکسِنِل‌کولین کُلراید SUCCINYLCHOLINE  CHLORIDE 257

ساکرالفِیت SUCRALFATE 258

سافِنتِنال سیترِیت SUFENTANIL CITRATE 258

سولفادایازین / تِرای‌مِتوپِرِم SULFADIAZINE / TRIMETHOPRIM 259

سولفادایمِتاکسین SULFADIMETHOXINE 259

سولفامِتازین SULFAMETHAZINE 260

سولفامِتاکسازول SULFAMETHOXAZOLE 260

سولفاسالِزین SULFASALAZINE 261

سولفاناماید اِنتی بایاتیکز SULFONAMIDE  ANTIBIOTICS 262

T 263

تاکرولیمِس TACROLIMUS 263

تِماکسی‌فِن سیترِیت TAMOXIFEN  CITRATE 263

تار - کانتِینینگ شامپوز TAR - CONTAINING  SHAMPOOS 264

تاراین TAURINE 264

تِپِکسالِن TEPOXALIN 264

تِربینِفِن هایدروکُلراید TERBINAFINE  HYDROCHLORIDE 265

تِربیوتِلین سولفِیت TERBUTALINE  SULFATE 265

تِستاستِرون ساپایونِیت TESTOSTERONE  CYPIONATE 266

تِتراسایکلین هایدروکُلراید TETRACYCLINE  HYDROCHLORIDE 266

تیافِلِن THEOPHYLLINE 267

تایاَستارسِماید سدیم THIACETARSEMIDE  SODIUM 267

تایامین هایدروکُلراید (وایتامِن بی‌وان)

THIAMINE  HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1)268

تایوگوآنین THIOGUANINE 268

تایوپِنتال سدیم THIOPENTAL SODIUM 269

تایوتیپا THIOTEPA 269

تایکارسیلِن دای‌سدیم TICARCILLIN  DISODIUM 270

تِلِتِمین + زولازِپَم TILETAMINE + ZOLAZEPAM 270

تاینیدِزول TINIDAZOLE 271

توبرامایسِن سولفِیت TOBRAMYCIN  SULFATE 271

توکِناید هایدروکُلراید TOCAINIDE  HYDROCHLORIDE 272

تولازولین هایدروکُلراید TOLAZOLINE  HYDROCHLORIDE 273

تولفِنامیک اسید TOLFENAMIC ACID 273

توپیرِمِیت TOPIRAMATE 273

تِرَمِدال هایدروکُلراید TRAMADOL  HYDROCHLORIDE 274

تِرای‌اَمسینولون اَستوناید TRIAMCINOLONE  ACETONIDE 274

تِرای‌اَمتِرِن TRIAMTEREN 275

تِرای‌فلوئوپِرِزین هایدروکُلراید TRIFLUOPERAZINE  HYDROCHLORIDE 275

تِرای‌فلوپرومازین هایدروکُلراید TRIFLUPROMAZINE  HYDROCHLORIDE 276

تِرای‌لوستَن TRILOSTAN 276

تِرای‌مِپرِزین تارترِیت TRIMEPRAZINE  TARTRATE 276

تِرای‌مِتوبِنزاماید TRIMETHOBENZAMIDE 277

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفادایازین TRIMETHOPRIM + SULFADIAZINE 277

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفامِتاکسازول TRIMETHOPRIM + SULFAMETHOXAZOLE 278

تایلوسِن TYLOSIN 278

U 279

اورسودایال، اورسودی‌آکسی کالِک اسید (یودی‌سی‌اِی)

URSODIOL,  URSODEOXYCHOLIC  ACID  (UDCA)279

V 281

وَلپروئیک اسید VALPROIC  ACID 281

وِنِیدیوم VANADIUM 281

وِنکومایسِن هایدروکُلراید VANCOMYCIN  HYDROCHLORIDE 282

وَسوپِرِسِن VASOPRESSIN 282

وَکیرونیوم بُروماید VECURONIUM BROMIDE 283

وِرَپِمِل هایدروکُلراید VERAPAMIL HYDROCHLORIDE 283

وین‌بِلاستین سولفِیت VINBLASTINE  SULFATE 284

وین‌کریستین سولفِیت VINCRISTINE  SULFATE 285

وایتامِن کِی VITAMIN  K 285

وُریکانِزول VORICONAZOLE 285

W 287

وارفارِن سدیم WARFARIN  SODIUM 287

X 289

زایلِزین هایدروکُلراید XYLAZINE  HYDROCHLORIDE 289

Y 291

یوهِمباین هایدروکُلراید YOHIMBINE  HYDROCHLORIDE 291

Z 293

زَفیرلُکَست ZAFIRLUKAST 293

زِدوویدین (اِی‌زی‌تی) ZIDOVUDINE  (AZT) 293

زایدووِیودین (اِی‌زی‌تی) ZIDOVUDINE 293

زینک اَسِتِیت ZINC ACETATE 294

زِنِسِماید ZONISAMIDE 294

منابع REFERENCES 295


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved