راهنمای مصرف داروها در دامپزشکی .
نویسنده:
سید محمد فقیهی
مترجم:
.
سال نشر:
1403
صفحه:
560
نوبت چاپ:
1

راهنمای مصرف داروها در دامپزشکی»، کتاب حاضر شامل: نام ژنریک دارو، نام‌های تجاری آن، گروه دارویی، اَشکال دارویی، راه تجویز دارو و نهایتاً موارد مصرف آن مورد توجّه و دقّت قرار گرفته است. کتاب حاضر حدود 700 قلم داروی مصرفی در دامپزشکی را شامل می‌گردد. بخاطر می‌آورم که در سال‌هایی که به امر تدریس در دانشگاه‌های کشور مشغول بودم دانشجویان عزیز خواهان داشتن چنین اطّلاعات جامعی بودند که به آسانی بتوانند از داروها استفاده نمایند. امیدوارم که کتاب حاضر بتواند به دانشجویان و همچنین به همکاران دامپزشک کمکی بنماید.

 

 

 

پیشگفتار 11

A 43

آبامَکتِن ABAMECTIN 43

اِسمَنِن ACEMANNAN 43

اَسِپرومِزین ACEPROMAZINE 44

اَسیتِمِنوفِن ACETAMINOPHEN 45

اَسِتِزولِماید ACETAZOLAMIDE 45

اَسیتِک اسید (5%) ACETIC  ACID  (5%) 46

اَسیتُل‌سیستِئین ACETYLCYSTEINE 47

اِسایکلووییِر ACYCLOVIR 47

اَلبِندِزول ALBENDAZOLE 48

اَلبیوتِرال ALBUTEROL 49

اَلدَکتِزاید ALDACTAZIDE 49

اَلوپیورِنال ALLOPURINOL 50

اَلفا - کِری ALPHA  -  KERY 51

اَلتِرِنوجِست ALTRENOGEST 51

اَلِمینیِم هایدراکساید ALUMINIUM  HYDROXIDE 52

اَمِنتِدین هایدروکُلُراید AMANTADINE  HYDROCHLORIDE 52

اِمِکِیسِن AMIKACIN 53

اَمینوکَپروئِک اسید AMINOCAPROIC  ACID 54

اَمینوگِلایکِساید اِنتی‌بایاتِکز AMINOGLYCOSIDE  ANTIBIOTICS 54

اَمینوپِنتِماید سالفِیت AMINOPENTAMIDE  SULFATE 55

اِمِنافِلِن AMINOPHYLLINE 56

اِمیودِرون AMIODARONE 57

اِمِترِز AMITRAZ 57

اِمی‌تریپتیلین هایدروکُلُراید AMITRIPTYLINE  HYDROCHLORIDE 58

اِملودِپین بِزِلِیت AMLODIPINE  BESYLATE 58

اَمونیوم کُلُراید AMMONIUM  CHLORIDE 59

اِماکسِسِلِن AMOXICILLIN 60

اِماکسِسِلِن + کِلاویولِنِیت پتاسیم AMOXICILLIN  +  CLAVULANATE  POTASSIUM 61

اِمفِتِمین AMPHETAMINE 62

اِمفوتِرِسِن بی AMPHOTERICIN  B 62

اِمپی‌سِلِن AMPICILLIN 63

اِمپی‌سِلِن + سولبَکتِم AMPICILLIN  +  SULBACTAM 64

اِمپرولیوم EMPROLIUM 65

اِنِبالِک اِستروئیدز ANABOLIC  STEROIDS 66

اِنتَسیدز ANTACIDS 66

اِنتی‌هیستِمینز ANTIHISTAMINES 67

اِنتای‌تاسیوز ANTITUSSIVES 68

اَپِمُرفین هایدروکُلُراید APOMORPHINE  HYDROCHLORIDE 69

اَپرِمایسِن APRAMYCIN 69

اَسکوربِک اسید ASCORBIC  ACID 70

اَسپِرَگینِیز ASPARAGINASE 71

اَسپِرِن ASPIRIN 72

اَتِنِلال ATENOLOL 74

اَتی‌پِمِزول ATIPAMEZOLE 74

اَترِکیریِم بِزِلِیت ATRACURIUM  BESYLATE 75

اَتروپین سالفِیت ATROPINE  SULFATE 75

آرِنِفِن AURANOFIN 77

آرِتایوگلوکُز AUROTHIOGLUCOSE 77

اَزَپِرون AZAPERONE 78

اَزِتایوپرین AZATHIOPRINE 79

اَزیترومایسِن AZITHROMYCIN 79

B 81

باسیترِیسِن زینک، نیومایسِن، پالی‌مِکسِن بی سالفِیت

  BACITRACIN  ZINC,  NEOMYCIN,  POLYMIXIN  B  SULFATE 81

باربیترِیتز BARBITURATES 82

بِرییِم سالفِیت BARIUM  SULFATE 82

بِکلومِتِزون BECLOMETHASONE 83

بِنِیزِپُرل هایدروکُلُراید BENAZEPRIL  HYDROCHLORIDE 83

بِنزویُل پِرآکساید BENZOYL  PEROXIDE 84

بِیتِمَتِزون BETAMETHASONE 84

بِتِنِکال BETHANECHOL 85

بِسِکودول BISACODYL 86

بِسمِت ساب‌سِلِسیلِیت BISMUTH  SUBSALICYLATE 87

بِلیئِمایسِن BLEOMYCIN 88

بولدِنون آندِسیلِنِیت BOLDENONE  UNDECYLENATE 88

باچالاینوم اِنتی‌تاکسِن BOTULINUM  ANTITOXIN 89

بروماید سالتز BROMIDE  SALTS 89

بونامِدین هایدروکُلُراید BUNAMIDINE  HYDROCHLORIDE 90

بیوپِوِکِئین هایدروکُلُراید BUPIVACAINE  HYDROCHLORIDE 90

بیوپِرِنورفین هایدروکُلُراید BUPRENORPHINE  HYDROCHLORIDE 91

بیوسپِرون BUSPIRONE 91

بیوسالفِن BUSULFAN 92

بیوتورفِنال تارترِیت BUTORPHANOL  TARTRATE 92

C 94

کَلسیتونِن سِلمِن CALCITONIN  SALMON 94

کَلسیتِرایال CALCITRIOL 94

کلسیم بُروگلوکِنِیت CALCIUM  BOROGLUCONATE 95

کلسیم گلوبایونِیت CALCIUM  GLUBIONATE 95

کلسیم گلوکِنِیت CALCIUM  GLUCONATE 95

کلسیم گلوکِنِیت / کلسیم لاکتِیت CALCIUM  GLUCONATE  /  CALCIUM  LACTATE 95

کلسیم کاربِنِیت CALCIUM  CARBONATE 96

کلسیم کُلُراید CALCIUM  CHLORIDE 97

کلسیم سیترِیت CALCIUM  CITRATE 98

کلسیم دای‌سدیم اِدِتِیت (ئی‌دی‌تی‌اِی) CALCIUM  DISODIUM  EDETATE  (EDTA) 98

کَپتِن CAPTAN 99

کَپتوپِرِل CAPTOPRIL 100

کاربِکال CARBACHOL 100

کاربامِیت اینسِکتی‌سایدز CARBAMATE  INSECTICIDES 101

کاربِرال CARBARYL 101

کاربِنِسِلِن CARBENICILLIN 102

کاربِمِزول CFARBIMAZOLE 102

کاربوپِلاتِن CARBOPLATIN 103

کارنیدِزول CARNIDAZOLE 103

کارنِتین CARNITINE 104

کارپروفِن CARPROFEN 104

کَسکِرا سِگرادا CASCARA  SAGRADA 105

کَستِر اویل CASTOR  OIL 106

سِفِکُلُر CEFACLOR 106

سِفِدِراکسُل CEFADROXIL 107

سِفِمِندول CEFAMANDOLE 107

سِفَزولِن CEFAZOLIN 108

سِفدینییِر CEFDINIR 109

سِفِپیم CEFEPIME 109

سِفِکسیم CEFIXIME 110

سِفِتَکسیم CEFOTAXIME 110

سِفِتِیتِن CEFOTETAN 111

سِفاکسِتِن CEFOXITIN 111

سِفپوداکسیم پِراکسِتُل CEFPODOXIME  PROXETIL 112

سِفتَزِدیم CEFTAZIDIME 112

سِفتیِفِر CEFTIOFUR 113

سِفتِرای‌اَکسون CEFTRIAXONE 114

سِلِکاکسِب CELECOXIB 114

سِفِلَکسِن CEPHALEXIN 115

سِفِلِسپورِن اِنتی‌بایاتِکز CEPHALOSPORIN  ANTIBIOTICS 115

سِفِلوتِن CEPHALOTHIN 116

سِفِپِرِن CEPHAPIRIN 116

سِفرِدین CEPHRADINE 117

چارکُل اَکتیوِیتِد CHARCOAL,  ACTIVATED 117

کُلُرِل هایدرِیت CHLORAL  HYDRATE 118

کُلُراَمبیوسِل CHLORAMBUCIL 119

کُلُراَمفِنِکال CHLORAMPHENICOL 120

کُلُرهِگزِداین CHLORHEXIDINE 121

کُلُرینِیتِد هایدروکاربِنز CHLORINATED  HYDROCARBONS 122

کُلُروکوئین فاسفِیت CHLOROQUINE  PHOSPHATE 123

کُلُروتایازاید CHLOROTHIAZIDE 123

کُلُرفِنیرَمین مِلیئِیت CHLORPHENIRAMINE  MALEATE 124

کُلُرپِرامِزین CHLORPROMAZINE 125

کُلُرپِراپِماید CHLORPROPAMIDE 125

کُلُرتِتراسایکلین CHLORTETRACYCLINE 126

کِندرویتِن سالفِیت CHONDROITIN  SULFATE 127

کوریانِک گُنَدِتروپِن (اِچ‌سی‌جی) CHORIONIC  GONADOTROPIN  (HCG) 127

سایمِتِدین هایدروکُلُراید CIMETIDINE  HYDROCHLORIDE 128

سیپروفِلاکسِسِن هایدروکُلُراید CIPROFLOXACIN  HYDROCHLORIDE 129

سیسِ‌پِراید CISAPRIDE 130

سیس‌پِلاتِن CISPLATIN 131

سیترِیت سالتز: CITRATE  SALTS: 132

پتاسیم سیترِیت POTASSIUM  CITRATE 132

سدیم سیترِیت اَند سیترِک اسید SODIUM  CITRAT  AND  CITRIC  ACID 132

کِلِریترومایسِن CLARITHROMYCIN 133

کِلاویولِنِیت / اِماکسی‌سِلِن CLAVULANATE  /  AMOXICILLIN 134

کِلازورُل CLAZURIL 135

کِلِمِستین فیومِرِیت CLEMASTINE  FUMARATE 135

کِلِن‌بیوتِرال هایدروکُلُراید CLENBUTEROL  HYDROCHLORIDE 136

کلیندِمایسنِ هایدروکُلُراید CLINDAMYCIN  HYDROCHLORIDE 137

کلیندِمایسنِ پالمِتِیت هایدروکُلُراید CLINDAMYCIN  PALMITATE  HYDROCHLORIDE 137

کلیندِمایسنِ فاسفِیت CLINDAMYCIN  PHOSPHATE 137

کلوفَزِمین CLOFAZIMINE 138

کلومِپرِمین هایدروکُلُراید CLOMIPRAMINE  HYDROCHLORIDE 139

کلونَزِپَم CLONAZEPAM 140

کِلانیدین CLONIDINE 140

کلوپیدِگِرُل CLOPIDOGREL 141

کلوپِراستِنال سدیم CLOPROSTENOL  SODIUM 141

کُلُرِزَپِیت دای‌پتاسیم CLORAZEPATE  DIPOTASSIUM 142

کُلُرسیلان CLORSULON 143

کلوتِرایمِزال CLOTRIMAZOLE 143

کِلاکسِسِلِن سدیم CLOXACILLIN  SODIUM 144

کُل تار COAL  TAR 145

کُبالت COBALT 146

کُدین فاسفِیت / سالفِیت CODEINE  PHOSPHATE  /  SULFATE 146

کُلچِسین COLCHICINE 147

کالِنی – اِستیمولِیتینگ فَکتورز (سی – اِس‌‌اِف) COLONY  -  STIMULATING  FACTORS  (C  -  SF) 148

کاپِر اینجِکتِبُل COPPER  INJECTABLE 148

کاپِر نَفتِنِیت COPPER  NAPHTHENATE 149

کاپِر سالفِیت COPPER  SULFATE 149

کورتِکوتروپِن (اِی.سی.تی.اِچ.) CORTICOTROPIN  (A.C.T.H.) 150

کوسِنتروپِن COSYNTROPIN 151

کُمافِس COUMAPHOS 151

کِرامالِن سدیم CROMOLYN  SODIUM 152

سایِنوکُبَلِمِن CYANOCOBALAMIN 152

سایکلوفاسفِماید CYCLOPHOSPHAMIDE 153

سایکلوسِرین CYCLOSERINE 154

سایکلوسپورین، سایکلوسپورِن اِی CYCLOSPORINE,  CYCLOSPORIN  A 154

سایپروهَپتِدین هایدروکُلُراید CYPROHEPTADINE  HYDROCHLORIDE 155

سایتِرِبین CYTARABINE 156

D 158

دِکاربِزین DACARBAZINE 158

دَکتینومایسِن (اِکتینومایسِن دی) DACTINOMYCIN  (ACTINOMYCIN  D) 158

دالتِپِرِن سدیم DALTEPARIN  SODIUM 159

دِنِزال DANAZOL 160

دِنِفِلاکسِسِن مَسِلِیت DANOFLOXACIN  MESYLATE 160

دِنترولین سدیم DANTROLENE  SODIUM 161

دَپسون DAPSONE 162

دیکِکینِیت DECOQUINATE 163

دِفِرِپرون DEFERIPRONE 163

دیفِراکسِمین مَسِلِیت DEFEROXAMINE  MESYLATE 164

دی‌هایدروکالِک اسید DEHYDROCHOLIC  ACID 165

دِمبِرِکسین DEMBREXINE 165

دِمِکلوسایکلین DEMECLOCYCLINE 166

دِرِکاکسِب DERACOXIB 166

دیرَم کَپس DERAM  CAPS 167

دِزلِرِلِن اَسِتِیت DESLORELIN  ACETATE 167

دِسموپِرِسِن اَسِتِیت DESMOPRESSIN  ACETATE 168

دِزآکسی‌کورتِکاستِرون پَوَلِیت DESOXYCORTICOSTERONE  PIVALATE 169

دِتومِدین هایدروکُلُراید DETOMIDINE  HYDROCHLORIDE 169

دِکسِمَتِسون DEXAMETHASONE 170

دِکسِمَتِسون سدیم فاسفِیت DEXAMETHASONE  SODIUM  PHOSPHATE 170

دِکسپَنتِنال DEXPANTHENOL 172

دِکستِرِن DEXTRAN 172

دِکستِرواِمفِتِمین DEXTROAMPHETAMINE 173

دِکستِرومِتورفِن DEXTROMETHORPHAN 174

دِکستِروز سولوشِن DEXTROSE  SOLUTION 174

دایازِپَم DIAZEPAM 175

دایازاکساید DIAZOXIDE 176

دای‌کُلُرفِناَماید DICHLORPHENAMIDE 177

دای‌کُلُروِس (دای‌کُلُرفِس) DICHLORVOS 177

دای‌کِلازورُل DICLAZURIL 178

دایکلوفِنَک سدیم DICLOFENAC  SODIUM 179

دایکِلاکسِسِلِن سدیم DICLOXACILLIN  SODIUM 179

دای‌اِتُل‌کاربامِزین سیترِیت DIETHYLCARBAMAZINE  CITRATE 180

دای‌اِتُل‌اِستُل‌بِستِرال DIETHYLSTILBESTROL 181

دِفلاکسِسِن هایدروکُلُراید DIFLOXACIN  HYDROCHLORIDE 181

دیجیتاکسِن DIGITOXIN 182

دیجاکسِن DIGOXIN 182

دای‌هایدرواِستِرِپتومایسِن DIHYDROSTREPTOMYCIN 184

دای‌هایدروتَکیستِرُل DIHYDROTACHYSTEROL 184

دُلتایِزِم هایدروکُلُراید DILTIAZEM  HYDROCHLORIDE 185

دایمِن‌هایدرِنِیت DIMENHYDRINATE 186

دایمِرکَپرُل AZITHROMYCIN 187

دای‌مِتُل گِلایسین DIMETHYL  GLYCINE 187

دای‌مِتُل سولفاکساید (دی‌اِم‌اِس‌او) DIMETHYL  SULFOXIDE  (DMSO) 188

دی‌مِتریدِزول DIMETRIDAZOLE 189

داینوپِراست ترومِتامین DINOPROST  TROMETHAMINE 190

دای‌آکتُل سدیم سولفاسوکِنِیت DIOCTYL  SODIUM  SULFOSUCCINATE 190

دایفِن‌هایدرِمین هایدروکُلُراید DIPHENHYDRAMINE  HYDROCHLORIDE 191

دایفِناکسِلِیت هایدروکُلُراید DIPHENOXYLATE  HYDROCHLORIDE 192

دایپِروان DIPYRONE 193

دایپِریدِمُل DIPYRIDAMOLE 193

دایسوپیرِماید فاسفِیت DISOPYRAMIDE  PHOSPHATE 194

دایتیازیناین آیِداید DITHIAZANINE  IODIDE 194

دی‌اِم‌اِس‌اِی (مِسو -2، 3- دایمِر کَپتوسوسِنِک اسید

  DMSA (MESO -2, 3- DIMER CAPTOSUCCINIC ACID 195

دوبیوتِمین هایدروکُلُراید DOBUTAMINE  HYDROCHLORIDE 195

داکِسِیت کلسیم DOCUSATE  CALCIUM 196

داکِسِیت سدیم DOCUSATE  SODIUM 196

دولاسِترون مَسِلِیت DOLASETRON  MESYLATE 197

دامپِرِدون DOMPERIDONE 198

دوپِمین هایدروکُلُراید DOPAMINE  HYDROCHLORIDE 199

دوریمِکتِن DORAMECTIN 199

داکسِپِرِم هایدروکُلُراید DOXAPRAM  HYDROCHLORIDE 200

داکسِپِن هایدروکُلُراید DOXEPIN  HYDROCHLORIDE 201

داکسوروبِسِن هایدروکُلُراید DOXORUBICIN  HYDROCHLORIDE 202

داکسِ‌سایکلین DOXYCYCLINE 203

کلسیم، هایکلِیت اَند مانوهایدرِیت CALCIUM,  HYCLATE  &  MONOHYDRATE 203

درونَبِنال DORONABINOL 204

E 205

اِسِدوتِرُل (تحت برّرسی) ECADOTRIL  (INVESTIGATIONAL) 205

اِدِتِیت کلسیم دای‌سدیم EDETATE  CALCIUM  DISODIUM 205

اِدروفونیوم کُلُراید EDROPHONIUM  CHLORIDE 206

ئی‌اِف‌اِی - کَپس EFA  -  CAPS, 207

ئی‌اِف‌اِی کَپس اِچ‌پی EFA  CAPS  HP, 207

ئی‌اِف‌اِی – زی‌پِلاس EFA  -  Z  PLUS, 207

ئی‌اِف‌اِی ویت کَپسولز اَند EFA  VITE  CAPSULES  AND 207

ئی‌اِف‌اِی ویت اِچ‌پی کَپسولز EFA  VITE  HP  CAPSULES 207

اِنَلِپِرِل مِلیئِیت ENALAPRIL  MALEATE 207

اِنفلورِین ENFLURANE 208

اِنِل‌کانِزول ENILCONAZOLE 208

ایناکسِپِرِن سدیم ENOXAPARIN  SODIUM 210

اِنروفِلاکسِسِن ENROFLOXACIN 210

اِفِدرین سالفِیت EPHEDRINE  SULFATE 211

اِفِدرین هایدروکُلُراید EPHEDRINE  HYDROCHLORIDE 211

اِپِنِفرین EPINEPHRIN 212

اِپواِتِن اَلفا EPOETIN  ALPHA 213

اِپواِتِن بِیتا EPOETIN  BETA 213

ایپرِنامِکتِن EPRINOMECTIN 214

اِپسِپِرَنتِل EPSIPRANTEL 214

اِرگوکَلسیفِرال ERGOCALCIFEROL 215

اِرگونوواین مِلیئِیت ERGONOVINE  MALEATE 215

اِرتِپَنَم ERTAPENEM 216

اِریترومایسِن ERYTHROMYCIN 216

اِریترومایسِن اِستولِیت ERYTHROMYCIN  ESTOLATE 216

اِریترومایسِن اِتِل‌ساکِنِیت ERYTHROMYCIN  ETHYLSUCCINATE 216

اِریترومایسِن لاکتوبایونِیت ERYTHROMYCIN  LACTOBIONATE 216

اِریترومایسِن گلوسِپتِیت ERYTHROMYCIN  GLUCEPTATE 216

اِسمالال هایدروکُلُراید ESMOLOL  HYDROCHLORIDE 218

اِستِردایال ساپایونِیت ESTRADIOL  CYPRIONATE 219

اِتِکرینِک اسید ETHACRYNIC  ACID 220

اَتاکرینِیت سدیم ETHACRYNATE  SODIUM 220

اِتَمبیوتال ETHAMBUTOL 220

اِتِنال، اِتُل اَلکاهال ETHANOL,  ETHYL  ALCOHOL 221

اِتیلین‌دایاماین دای‌هایدروآیِداید ETHYLENDIAMINE  DIHYDROIODIDE 221

اِتِدرونِیت دای‌سدیم ETIDRONATE  DISODIUM 222

اِتودولَک ETODOLAC 222

اِتامِدِیت ETOMIDATE 223

یوتِنِیژا اِیجِنتز کِنتِینینگ پِنتوباربِتال EUTHANASIA  AGENTS  CONTAINING  PENTOBARBITAL 224

F 225

فاموتِدین FAMOTIDINE 225

فَتی اسیدز، اِسِنشال / اُمِگا FATTY  ACIDS,  ESSENTIAL  / OMEGA 225

فیش اویل / وِجتِبُل اویل دایِتِری ساپلِمِنتز FISH  OIL  /  VEGETABLE  OIL  DIETARY  SUPPLEMENTS 225

فِبانتِل FEBANTEL 226

فِلبِمِیت FELBAMATE 227

فِن‌بَندِزول FENBENDAZOLE 227

فِناتِرال FENOTEROL 228

فِنتِنُل سیترِیت اینجِکتِبُل FENTANYL  CITRATE  INJECTABLE 229

فِنتِنُل تِرَنسدِرمال FENTANYL  TRANSDERMAL 229

فِنتییِن FENTHION 230

فِرِّس سالفِیت FERROUS  SULFATE 230

فیلگِرَستِم FILGRASTIM 231

فِنَستِراید FINASTERIDE 232

فیپرِنِل FIPRONIL 232

فیروکاکسِب FIROCOXIB 233

فلورفِنِکال FLORFENICOL 234

فلوکانِزول FLUCONAZOLE 235

فلوسایتوسین FLOCYTOSINE 235

فلودروکورتیزون اَسِتِیت FLUDROCORTISONE  ACETATE 236

فلومَزِنِل FLUMAZENIL 237

فلومِتِزون FLUMETHASONE 237

فلونِکسِن مِگلِمین FLUNIXIN  MEGLUMINE 238

فلوروکونولُن اِنتی‌بایاتِکز FLUOROQUINOLONE  ANTIBIOTICS 239

فلورویورِسِل FLUOROURACIL 240

فلوآکسِتین هایدروکُلُراید FLUOXETINE  HYDROCHLORIDE 241

فلوربِپرِفِن FLURBIPROFEN 242

فلوتِکِسون پروپیونِیت FLUTICASONE  PROPIONATE 242

فلوواکسِمین مِلیئِیت FLUVOXAMINE  MALEATE 243

فولِک اسید FOLIC  ACID 243

فالِکول – اِستیمولِیتینگ هورمون FOLLICILE  -  STIMULATING  HORMONE 244

فومِپِزول FOMEPIZOLE 244

فاسفومایسِن کلسیم + فروکتوز 1، 6 دای‌فاسفِیت

  FOSFOMYCIN  CALCIUM  +  FRUCTOSE  1,  6  DIPHOSPHATE 245

فیرِزالیدون FURAZOLIDONE 246

فیوروسِماید FUROSEMIDE 246

فیوسِدِک اسید FUSIDIC  ACID 247

G 248

گَبَپِنتِن GABAPETIN 248

جِمسایتِبین هایدروکُلُراید GEMCITABINE  HYDROCHLORIDE 248

جِمفایبرِزِل GEMFIBROZIL 249

جِنتِمایسِن سالفِیت GENTAMICIN  SULFATE 249

گِلایمِپِراید GLIMEPIRIDE 251

گِلِپِزاید GLIPIZIDE 251

گلوکِگان GLUCAGON 252

گلوکوکورتِکوئید اِیجِنتز GLUCOCORTICOID  AGENTS 252

گلوکوسامین + کِندرویتِن سالفِیت GLUCOSAMIN  +  CHONDROITIN  SULFATE 253

گلوتِمین GLUTAMINE 254

گِلایبیراید (گِلایبِن‌کِلِماید) GLYBURIDE  (GLIBENCLAMIDE) 254

گِلِسِرِن GLYCERIN 255

گِلایکوپرولِیت GLYCOPYRRLATE 255

گُلد سدیم تایومِلِیت GOLD  SODIUM  THIOMALATE 256

گُنِدورِلِن هایدروکُلُراید GONADORELIN  HYDROCHLORIDE 257

گُنِدورِلِن دای‌اَسِتِیت تِتراهایدرِیت GONADORELIN  DIACETATE  TETRAHYDRATE 257

گُنَدِتروپِن، کوریانِک GONADOTROPIN,  CHORINIC 258

گِرِنِسِتران هایدروکُلُراید CRANISETRON  HYDROCHLORIDE 258

گِرِنولوسایت کالِنی – اِستیمولِیتینگ فَکتور = فیلگِرَستِم

  GRANULOCYTE  COLONY  -  STIMULATING  FACTOR  =  FILGRASTIM 259

گریسِئوفولوِن GRISEOFULVIN 259

گروث هورمون GROWTH  HORMONE 260

گوآیفِنِسِن GUAIFENESIN 261

H 262

هَلوپِرِدال HALOPERIDOL 262

هَلِتِین HALOTHANE 262

هَپرِن سدیم HEPARIN  SODIUM 263

هِت‌اِستارچ HETASTARCH 264

هایالیُورِنان HYALURONAN 265

هایِلورِنِیت سدیم HYALURONATE  SODIUM 265

هایالورِنایِدِیز HYALURONIDASE 266

هایدرالِزین هایدروکُلُراید HYDRALAZINE  HYDROCHLORIDE 266

هایدروکُلُروتایازاید HJYDROCHLOROTHIAZIDE 267

هایدروکُلُروتایازاید + اِسپایرِنولَکتون HYDROCHLOROTHIAZIDE  +  SPIRONOLACTONE 268

هایدروکُدون بای‌تارتِرِیت HYDROCODONE  BITARTRATE 268

هایدروکورتِسون HYDROCORTISONE 269

هایدروکورتِسون اَسِتِیت HYDROCORTISONE  ACETATE 269

هایدروکورتِسون ساپایونِیت HYDROCORTISONE  CYPIONATE 269

هایدروکورتِسون سدیم فاسفِیت HYDROCORTISONE  SODIUM  PHOSPHATE 269

هایدروکورتِسون سدیم ساکسینِیت HYDROCORTISONE  SODIUM  SUCCINATE 269

هایدرومُرفون HYDROMORPHONE 270

هایدراکسی‌یوریا HYDROXYUREA 271

هایدراکسی‌زین هایدروکُلُراید HYDROXYZINE  HYDROCHLORIDE 271

هایدراکسی‌زین پاموت HYDROXYZINE  PAMOATE 271

هایوسایِمین HYOSCYAMINE 272

I 274

آیبیوپروفِن IBUPROFEN 274

آیفاسفِماید IFOSFAMIDE 274

اَمِدِکلوپِرِد IMIDACLOPRID 275

ایمِدوکارب دِپروپیونِیت IMIDOCARB  DIPROPIONATE 276

ایمِدوکارب هایدروکُلُراید IMIDOCARB  HYDROCHLORIDE 276

ایمِپِنِم + سایلِستاتِن سدیم IMIPENEM  +  CYLASTATIN  SODIUM 277

اَمِپرِمین هایدروکُلُراید IMIPRAMINE  HYDROCHLORIDE 277

اَمِپرِمین پاموت IMIPRAMINE  PAMOATE 277

اَمینوگِلابیولِن IMMUNOGLOBULIN 278

آینَمرِنِن لاکتِیت INAMRINONE  LACTATE 279

اینووار – وِت (فِنتِنُل – دروپِرِدال) INNOVAR  -  VET  (FENTANIL  - DROPERIDOL) 279

اینسولِن INSULIN 280

اینتِرفیران اَلفا – 2اِی، هیومِن ریکامبینِنت INTERFERON  ALPHA  -  2A,  HUMAN  RECOMBINANT 281

آیِداید، پتاسیم IODIDE,  POTASSIUM 282

آیِداید، سدیم IODIDE,  SODIUM 282

آیِداین (یُد) IODINE 283

آیوهِگزال IOHEXOL 284

اِپِکَک سِروپ IPECAC  SYRUP 284

آیپادِیت کلسیم IPODATE  CALCIUM 285

آیپادِیت سدیم IPODATE  SODIUM 285

ایپرِتروپیِم بُروماید IPRATROPIUM  BROMIDE 285

اِربِسارتِن IRBESARTAN 286

آیرِن دِکستِرِن IRON  DEXTRAN 286

آیسوفِلِپریدان ISOFLUPREDONE 287

آیسوفلورین ISOFLURANE 287

آیسونایازِد ISONIAZID 288

آیسوپروتِرِنال هایدروکُلُراید ISOPROTERENOL  HYDROCHLORIDE 289

آیسوسورباید دای‌نایترِیت ISOSORBIDE  DINITRATE 290

آیسوسورباید مانونایترِیت ISOSORBIDE  MONONITRATE 290

آیسوتِرِتِنوئین ISOTRETINOIN 290

آیساکسِپرین هایدروکُلُراید ISOXSUPRINE  HYDROCHLORIDE 291

ایترِکانِزول ITRACONAZOLE 291

آیوِرمِکتِن IVERMECTIN 292

آیوِرمِکتِن + پِرِزِکوآنتِل IVERMECTIN  +  PRAZIQUANTEL 294

K 295

کِنِمایسِن سالفِیت KANAMYCIN  SULFATE 295

کِئِلِن + پِکتِن KAOLIN  +  PECTIN 295

کِتِمین هایدروکُلُراید KETAMINE  HYDROCHLORIDE 297

کیتوکانِزال KETOCONAZOLE 298

کیتوپروفِن KETOPROFEN 299

کیتورِلَک ترومِتِمین KETOROLAC  TROMETHAMINE 300

L 301

لاکتِیتِد رینگِرز سولوشِن LACTATED  RINGER’S  SOLUTION 301

لَکچولُس LACTULOSE 301

لِسالوسِد LASALOCID 302

لوکووُرِن کلسیم LEUCOVORIN  CALCIUM 303

لوپِرالاید اَسِتِیت LEUPROLIDE  ACETATE 303

لِوَمِسول هایدروکُلُراید LEVAMISOLE  HYDROCHLORIDE 304

لِوِتِراَسِتَم LEVETIRACETAM 305

لیوِدوپا LEVODOPA 306

لیوُتایراکسِن سدیم LEVOTHYROXINE  SODIUM 306

لایدِکِئین هایدروکُلُراید LIDOCAINE  HYDROCHLORIDE 307

لینکومایسِن هایدروکُلُراید LINCOMYCIN  HYDROCHLORIDE 308

لینکومایسِن هایدروکُلُراید مانوهایدرِیت LINCOMYCIN  HYDROCHLORIDE  MONOHYDRATE 308

لِنَزولِد LINEZOLID 310

لایوتایرونین سدیم LIOTHYRONINE  SODIUM 310

لِسینوپرُل LISINOPRIL 311

لِتیوم کاربِنِیت LITHIUM  CARBONATE 311

لوماستین LOMUSTINE 312

لوپِرِماید هایدروکُلُراید LOPERAMIDE  HYDROCHLORIDE 312

لورازِپَم LORAZEPAM 313

لوفِنیران LUFENURON 313

لوفِنیران + میلبیمایسِن آکسِم LUFENURON  +  MILBEMYCIN  OXIM 315

لوتِنایزینگ هورمون (اِل‌اِچ) LUTEINIZING  HORMONE  (LH) 315

لایسین (اِل – لایسین) LYSINE  (L  -  LYSINE) 316

M 317

مَگنیزیِم سیترِیت MAGNESIUM  CITRATE 317

مَگنیزیِم هایدراکساید MAGNESIUM  HYDROXIDE 317

مَگنیزیِم سالفِیت MAGNESIUM  SULFATE 318

مَگنیزیِم کُلُراید MAGNESIUM  CHLORIDE 318

مَنِتال MANNITOL 319

ماربافِلاکسِسِن MARBOFLOXACIN 320

مَبِندِزول MABENDAZOLE 321

مِکُلُراِتامین هایدروکُلُراید MECHLORETHAMINE  HYDROCHLORIDE 322

مِکلِزین هایدروکُلُراید MECLIZINE  HYDROCHLORIDE 322

مِکلوفِنَمِک اسید MECLOFENAMIC  ACID 323

مِدِتومِدین هایدروکُلُراید MEDETOMIDINE  HYDROCHLORIDE 324

میدیوم چِین تِرای‌گِلیسِرایدز (اِم‌سی‌تی اویل) MEDIUM  CHAIN  TRIGLYCERIDES  (MCT  OIL) 324

مِدراکسی‌پروجِستِرون اَسِتِیت MEDROXYPROGESTERONE  ACETATE 325

مِگِستِرال اَسِتِیت MEGESTEROL  ACETATE 326

مالارسومین MALARSOMINE 327

مِلِتونِن MELATONIN 327

مِلِنگِستِرال اَسِتِیت MELENGESTROL  ACETATE 328

مالاکسیکَم MELOXICAM 328

مِلفِلَن MELPHALAN 329

مِپِریدین هایدروکُلُراید MEPERIDINE  HYDROCHLORIDE 330

مَپِوِکِئین هایدروکُلُراید MEPIVACAINE  HYDROCHLORIDE 331

مِرکَپتوپیرین MERCAPTOPURINE 331

مِروپِنِم MEROPENEM 332

مِتِمیوسُل METAMUCIL 332

مِتِپروتِرِنال سالفِیت METAPROTERENOL  SULFATE 333

مِتفُرمِن هایدروکُلُراید METFORMIN  HYDROCHLORIDE 333

مِتِدون هایدروکُلُراید METHADONE  HYDROCHLORIDE 334

مِتِزالِماید METHAZOLAMIDE 335

مِتِناَمین مَندِلِیت METHENAMIJNE  MANDELATE 335

مِتِناَمین هِپیورِیت METHENAMIJNE  HIPPURATE 335

مِتِمِزول METHIMAZOLE 336

مِتیونِن METHIONINE 337

مِتوکاربامال METHOCARBAMOL 337

مِتِهِگزِتال سدیم METHOHEXITAL  SODIUM 338

مِتِتِرِکسِیت سدیم METHOTREXATE  SODIUM 339

مِتاکسِمین METHOXAMINE 339

مِتاکسی‌فلورِین METHOXYFLURANE 340

مِتُل‌سِلیولوز فِلِیکز METHYLCELLULOSE  FLAKES 340

مِتِلین بُلو METHYLENE  BLUE 341

مِتُل‌فِنِدِیت METHYLPHENIDATE 342

مِتُل‌پِرِدنیسولُن METHYLPREDNISOLONE 343

مِتُل‌پِرِدنیسولُن اَسِتِیت METHYLPREDNISOLONE  ACETATE 343

مِتُل‌پِرِدنیسولُن سدیم ساکسینِیت METHYLPREDNISOLONE  SODIUM  SUCCINATE 343

مِتُل‌سولفونِمَتین METHYLSULFONOMETHANE 344

مِتُل‌تِستاستِرون METHYLTSTOSTERONE 345

مِتوکلوپِرِماید هایدروکُلُراید METOCLOPRAMIDE  HYDROCHLORIDE 345

مِتوپرولال تارتِرِیت METOPROLOL  TARTRATE 346

مِتوپرولال ساکسینِیت METOPROLOL  SUCCINATE 346

مِترونایدِزول METRONIDAZOLE 347

مِکسِلِتین MEXILETINE 348

میبولِرون MIBOLERONE 349

مایکانِزول MICONAZOLE 350

مِدَزولِم هایدروکُلُراید MIDAZOLAM  HYDROCHLORIDE 350

میلبیمایسِن آکسِم MILBEMYCIN  OXIME 351

مینِرال اویل MINERAL  OIL 352

مینوسایکلین هایدروکُلُراید MINOCYCLINE  HYDROCHLORIDE 353

مایسوپِراستُل MISOPROSTOL 354

مایتوتِین MITOTANE 355

مایتوزَنترون هایدروکُلُراید MITOXANTRONE  HYDROCHLORIDE 355

مِنَنسِن MONENSIN 356

مِرَنتُل تارترِیت MORANTEL  TARTRATE 357

مُرفین سالفِیت MORPHINE  SULFATE 357

ماکسِدِکتِن MOXIDECTIN 359

ماکسی‌فِلاکسِسِن MOXIFLOXACIN 360

مایکوفینِلِیت MYCOPHENOLATE 361

N 362

نَفسِلِن NAFCILLIN 362

نالاکسون هایدروکُلُراید NALOXONE  HYDROCHLORIDE 362

نالتِرِکسون هایدروکُلُراید NALTREXONE  HYDROCHLORIDE 363

نِندرولُن دِکِنوت NANDROLONE  DECANOTE 364

نِپراکسِن NEPROXEN 365

اِن – بیوتُل‌اِسکوپالِمونیوم بُروماید N  -  BUTYLSCOPOLAMONIUM  BROMIDE 365

(بیوتُل اِسکوپالِمین بُروماید) (BUTYLSCOPOLAMINE  BROMIDE) 365

نَتِمایسِن NATAMYCIN 366

نیومایسِن سالفِیت NEOMYCIN  SULFATE 366

نیوستِگمین بُروماید NEOSTIGMINE  BROMIDE 368

نیوستِگمین مِتُل‌سالفِیت NEOSTIGMINE  METHYLSULFATE 368

نایاسِن NIACIN 369

نایاسِن‌اَماید (نیکِتین‌اَماید) NIACINAMIDE  (NICOTINAMIDE) 369

نایتِزاکسِناید NITAZOXANIDE 370

نایتِن‌پایرُم NITENPYRAM 370

نایتروفیورَنتوئِن NITROFURANTOIN 371

نایتروگِلیسِرِن NITROGLYCERIN 372

نایتروپروساید سدیم NITROPRUSSID  SODIUM 372

نایتروسکِنِیت NITROSCANATE 373

نایزاتِدین NIZATIDINE 373

نوراِپِنِفرین بای‌تارترِیت NOREPINEPHRINE  BITARTRATE 374

نورفِلاکسِسِن NORFLOXACIN 375

نورتریپتیلین NORTRIPTYLINE 375

نووُبایوسِن سدیم NOVOBIOCIN  SODIUM 376

نیستِتِن NYSTATIN 377

O 378

آکتریئِتاید اَسِتِیت OCTREOTIDE  ACETATE 378

اُلسَلِزین سدیم OLSALAZINE  SODIUM 378

اُمِپرِزول OMEPRAZOLE 379

آندِنسِتران هایدروکُلُراید ONDANSETRON  HYDROCHLORIDE 380

اُپییِت اِنتای‌دایاریالز: OPIATE  ANTIDIARRHEALS: 381

پِرِگورِک PAREGORIC 381

دایفِناکسیلِیت هایدروکُلُراید / آتروپین سالفِیت

  DIPHENOXYLATE  HYDROCHLORIDE  /  ATROPINE  SULFATE 381

لوپِرِماید هایدروکُلُراید LOPERAMIDE  HYDROCHLORIDE 381

اُربافِلاکسِسِن ORBIFLOXACIN 382

اُرمِتوپِرِم + سولفِدایمِتاکسین ORMETOPRIM  +  SULFADIMETHOXINE 382

آکسِسِلِن سدیم OXACILLIN  SODIUM 383

آکسَزِپَم OXACEPAM 384

آکس‌فِندِزول OXFENDAZOLE 384

آکسِ‌بِندِزول OXIBENDAZOLE 385

آکستِرِفایلاین OXTRIPHYLLINE 386

آکسی‌بیوتِنِن کُلُراید OXYBUTYNIN  CHLORIDE 387

آکسی‌گِلوبِن OXYGLOBIN 387

آکسی‌مِتولُن OXYMETHOLONE 388

آکسی‌مُرفون هایدروکُلُراید OXYMORPHONE  HYDROCHLORIDE 388

آکسی‌تِتراسایکلین هایدروکُلُراید OXYTETRACYCLINE  HYDROCHLORIDE 389

آکسی‌توسِن OXYTOCIN 390

P 392

پِمِدرونِیت دای‌سدیم PAMIDRONATE DISODIUM 392

پِنکِری‌آتِک اِنزایم = پِنکِرِلایپِیز PANCREATIC  ENZYME  =  PANCRELIPASE 392

پِنکِری‌اِتِن PANCREATIN 392

پِنکیورونیوم بُروماید PANCURONIUM  BROMIDE 393

پِنتوپِرِزول PANTOPRAZOLE 394

پِرِگورِک PAREGORIC 395

پِرِمومایسِن سالفِیت PAROMOMYCIN  SULFATE 395

پِراکسِتین هایدروکُلُراید PAROXETINE  HYDROCHLORIDE 396

پِنِسِلِمین PENICILLAMINE 396

پِنِسِلِنز (اطّلاعات عمومی) PENECILLINS  (GENERAL  INFORMATION) 397

پِنِسِلِن جی PENICILLIN  G 398

پِنِسِلِن وی پتاسیم PENICILLIN  V  POTASSIUM 400

پِنتِستارچ PENTASTARCH 400

پِنتَزوسین لاکتِیت / هایدروکُلُراید PENTAZOCINE  LACTATE  /  HYDROCHLORIDE 401

پِنتوباربِتال سدیم PENTOBARBITAL  SODIUM 402

پِنتوسِن پالی‌سالفِیت سدیم PENTOSAN  POLYSULFATE  SODIUM 403

پِنتاکسی‌فیلین PENTOXIFYLLINE 403

پِرگِلاید مِسِلِیت PERGOLIDE  MESYLATE 404

فینوباربِتال سدیم PHENOBARBITAL  SODIUM 405

فِناکسی‌بِنزِمین هایدروکُلُراید PHENOXYBENZAMINE  HYDROCHLORIDE 406

فِنتالِمین مِسِلِیت PHENTOLAMINE  MESYLATE 407

فِنُل‌بیوتِزون PHENYLBUTAZONE 407

فِنُلِفرین هایدروکُلُراید PHENYLEPHRINE  HYDROCHLORIDE 408

فِنُل‌پروپِنالامین هایدروکُلُراید PHENYLPROPANOLAMINE  HYDROCHLORIDE 409

فِنِتوئین سدیم PHENYTOIN  SODIUM 410

فِرِمونز PHEROMONES 411

فاسفِیت اِنِمِس PHOSPHATE  ENEMAS 412

فاسفِیت، پِرِنتِرال PHOSPHATE,  PARENTERAL 412

پتاسیم فاسفِیت POTASSIUM  PHOSPHATE 412

سدیم فاسفِیت SODIUM  PHOSPHATE 412

فایسوستیگمین PHYSOSTIGMINE 413

فایتونِدایون (وایتِمِن کِی‌وان) PHYTONADIONE  (VITAMIN  K1) 413

پایلوکارپین PILOCARPIN 414

پیموبِندِن PIMOBENDAN 415

پایپِرِسِلِن سدیم piperacillin  sodium 416

پاپِرِزین PIPERAZINE 416

پِرلِمایسِن هایدروکُلُراید PIRLIMYCIN  HYDROCHLORIDE 418

پِراکسیکَم PIROXICAM 418

پِلِکِمایسِن PLICAMYCIN 419

پولاکسِلین POLOXALENE 419

پالی‌اِتیلین گِلایکال اِلِکترولایت سولوشِن POLYETHYLENE  GLYCOL  ELECTROLYTE  SOLUTION 420

پالی‌مِکسِن بی POLYMYXIN  B 420

پالی‌سالفِیتِد گِلایکوس اَمینوگِلایکِن (پی‌اِس‌جی‌اِی‌جی)

POLYSULFATED  GLYCOSAMINOGLYCAN  (PSGAG)421

پِنَزورُل PONAZURIL 422

پتاسیم کُلُراید POTASSIUM  CHLORIDE 423

پتاسیم سیترِیت POTASSIUM  CITRATE 424

پتاسیم گلوکِنِیت POTASSIUM  GLUCONATE 425

پتاسیم آیِداید POTASSIUM  IODIDE 425

پتاسیم فاسفِیت POTASSIUM  PHOSPHATE 426

پِرِلِداکسیم کُلُراید PRALIDOXIME  CHLORIDE 427

پِرِزِکوآنتِل PRAZIQUANTEL 428

پِرازوسِن PRAZOSIN 429

پِرِدنیسولُن PREDNISOLONE 430

پِرِدنیسولُن سدیم ساکسینِیت PREDNISOLONE  SODIUM  SUCCINATE 430

پِرِدنیسولُن اَسِتِیت PREDNISOLONE  ACETATE 430

پِرِدنیسولُن سدیم فاسفِیت PREDNISOLONE  SODIUM  PHOSPHATE 430

پِرِدنِسون PREDNISONE 430

پِرِگنَنت مِیرز سیرم گُنَدِتروپِن (پی‌اِم‌اِس‌جی)

PREGNANT  MARE’S  SERUM  GONADOTROPIN  (PMSG)432

پِرِمِکوئِن PRIMAQUINE 433

پِرایمِدون PRIMIDONE 434

پروکِئیناَماید هایدروکُلُراید PROCAINAMIDE  HYDROCHLORIDE 434

پروکاربِزین هایدروکُلُراید PROCARBAZINE  HYDROCHLORIDE 435

پروکُلُرپِرِزین اِدِسِلِیت PROCHLORPERAZINE  EDISYLATE 435

پروکُلُرپِرِزین مِلیئِیت PROCHLORPERAZINE  MALEATE 435

پروکُلُرپِرِزین اِدِسِلِیت + آیسوپروپِماید آیِداید

  PROCHLORPERAZINE  EDISYLATE  +  ISOPROPAMIDE  IODIDE 436

پروکُلُرپِرِزین مِلیئِیت + آیسوپروپِماید آیِداید

  PROCHLORPERAZINE  MALEATE  +  ISOPROPAMIDE  IODIDE 436

پروجِستِرون PROGESTERONE 437

پرومِتِزین هایدروکُلُراید PROMETHAZINE  HYDROCHLORIDE 438

پروپَنتِلین بُروماید PROPANTHELINE  BROMIDE 438

پروپَرِکِئین PROPARACAINE 439

پروپیانَه بَکتِریوم اَکنِس اینجِکشِن PROPIONIBACTERIUM  ACNES 440

پروپیوپرومِزین هایدروکُلُراید PROPIOPROMAZINE  HYDROCHLORIDE 440

پروپُفُل PROPOFOL 441

پروپِرِنالال هایدروکُلُراید PROPRANOLOL  HYDROCHLORIDE 442

پروپُلین گِلایکال PROPYLENE  GLYCOL 443

پروپُل تایویورِسُل PROPYL  THIOURACIL 443

پروستَگلَندِن ئی‌توو PROSTAGLANDIN  E2 444

پروستَگلَندِن اِف‌توو اَلفا PROSTAGLANDIN  F2  ALPHA 444

پروتِمین سالفِیت PROTAMINE  SULFATE 446

(پ) سودواِفِدرین هایدروکُلُراید PSEUDOEPHEDRINE  HYDROCHLORIDE 446

(پ) سیلییِم هایدروفِلِک میوسِلوئید PSYLLIUM  HYDROPHILIC  MUCILLOID 447

پِرَنتُل پاموت PYRANTEL  PAMOATE 448

پِرَنتُل تارترِیت PYRANTEL  TARTRATE 448

پایریترِن – کِنتِینینگ پِرادِکتز PYRETHRIN  -  CONTAINING  PRODUCTS 449

پیریدوستِگمین بُروماید PYRIDOSTIGMINE  BROMIDE 450

پایرِلِمین مِلیئِیت PYRILAMINE  MALEATE 450

پایرِمِتامین PYRIMETHAMINE 451

پایرِمِتامین + سولفِدایازین PYRIMETHAMINE  +  SULFADIAZINE 452

Q 453

کواِنِکرین هایدروکُلُراید QUINACRINE  HYDROCHLORIDE 453

کواِنِدین بای‌سالفِیت QUINIDINE  BISULFATE 453

کواِنِدین گلوکِنِیت QUINIDINE  GLUCONATE 453

کواِنِدین پالی‌گِلَکتورونِیت QUINIDINE  POLYGALACTURONATE 453

کواِنِدین سالفِیت QUINIDINE  SULFATE 453

R 456

ریس‌مِتایونین RACEMETHIONINE 456

رَمِپِرِل RAMIPRIL 456

رِنِتِدین هایدروکُلُراید RANITIDINE  HYDROCHLORIDE 457

رایبوفِلِیوِن (وایتِمِن بی‌توو) RIBOFLAVIN  (VITAMIN  B2) 458

ریفابیوتِن RIFABUTIN 459

رایفِمپِن RIFAMPIN 459

رینگِرز سولوشِن RINGER’S  SOLUTION 460

رومِفِدین هایدروکُلُراید ROMIFIDINE  HYDROCHLORIDE 460

رانیدِزول RONIDAZOLE 461

S 462

اِس – آدِنوسایل‌مِتایونین (اِس‌اِی‌اِم‌ئی) S  -  ADENOSYLMETHIONINE  (SAMe) 462

سِیلین / هایپِراِسموتِک لَگزِتیوز SALINE  /  HYPROSMOTIC  LAXATIVES 463

مَگنیزیِم سالتز MAGNESIUM  SALTS 463

پالی‌اِتیلین گِلایکال پِرادِکتز POLYETHYLENE  GLYCOL  PRODUCTS 463

سدیم فاسفِیت سالتز SODIUM  PHOSPHATE  SALTS 463

سِلِمِکتِن SELAMECTIN 464

سِلِجیلین هایدروکُلُراید SELEGILINE  HYDROCHLORIDE 465

سِنا SENNA 466

سِرترِلین هایدروکُلُراید SERTRALINE  HYDROCHLORIDE 466

سِلینیوم SELENIUM 467

سیوُفلورِین SEVOFLURANE 467

سیلِمِرِن SILYMARIN 467

سدیم بایکاربِنِیت SODIUM  BICARBONATE 468

سدیم کُلُراید 9/0% SODIUM  CHLORIDE  0.9% 469

سدیم کُلُراید 2/7% SODIUM  CHLORIDE  7.2% 469

سدیم کروموگِلایکِیت SODIUM  CROMOGLYCATE 470

سدیم آیِداید (20%) SODIUM  IODIDE  (20%) 471

سدیم پالی‌اِستایرین سالفِنِیت (اِس‌پی‌اِس) SODIUM  POLYSTYRENE  SULFONATE  (SPS) 471

سدیم اِستیبوگلوکِنِیت SODIUM  STIBOGLUCONATE 472

سدیم اِنتِمونی گلوکِنِیت SODIUM  ANTIMONY  GLUCONATE 472

سدیم سالفِیت SODIUM  SULFATE 473

سدیم تایوسالفِیت SODIUM  THIOSULFATE 473

سومَتوتروپِن (گروث هورمون) SOMATOTROPIN  (GROWTH  HORMONE) 474

سوتِلال هایدروکُلُراید SOTALOL  HYDROCHLORIDE 474

اِسپِکتینومایسِن هایدروکُلُراید SPECTINOMYCIN  HYDROCHLORIDE 475

اِسپِکتینومایسِن سالفِیت SPECTINOMYCIN  SULFATE 475

اِسپِکتینومایسِن دای‌هایدروکُلُراید پِنتاهایدرِیت

  SPECTINOMYCIN  DIHYDROCHLORIDE  PENTAHYDRATE 475

اِسپایرِنولَکتون SPIRONOLACTONE 476

اِستَنِزولُل STANOZOLOL 477

اِستِرَپتوکاینِیز STREPTOKINASE 478

اِستِرِپتومایسِن (دای‌هایدرواِستِرِپتومایسِن) STREPTOMYCIN  (DIHYDROSTREPTOMYCIN) 479

اِستِرِپتوزوسِن STREPTOZOCIN 479

ساکسِمِر SUCCIMER 480

ساکسِنُل‌کولین کُلُراید SUCCINYLCHOLINE  CHLORIDE 480

سوکرالفِیت SUCRALFATE 481

سوفِنتِنُل سیترِیت SUFENTANIL  CITRATE 482

سولفاکُلُرپیریدِزین سدیم SULFACHLORPYRIDAZINE  SODIUM 482

سولفِدایازین / تِرای‌مِتوپِرِم SULFADIAZINE  /  TRIMETHOPRIM 483

سولفِدایمِتاکسین SULFADIMETHOXINE 484

سولفِدایمِتاکسین / اُرمِتوپِرِم SULFADIMETHOXINE  /  ORMETOPRIM 485

سولفِمِتازین (سولفِدیمِدین) SULFAMETHAZINE  (SULFADIMIDINE) 486

سولفِمِتاکسِزول SULFAMETHOXAZOLE 486

سولفِکوناکسِلاین SULFAQUINOXALINE 487

سولفِسَلِزین SULFASALAZINE 488

سولفانِماید اِنتی‌بایاتِکز SULFONAMIDE  ANTIBIOTICS 488

سولفانِمایدز، پوتِنشییِیتِد SULFONAMIDES,  POTENTIATED 489

سالفِر – کِنتِینینگ شَمپوز SULFUR  -  CONTAINING  SHAMPOOS 490

سینِرجِستِن SYNERGISTIN 491

T 492

تَکرولیمِس TACROLIMUS 492

تِماکسی‌فِن سیترِیت TAMOXIFEN  CITRATE 492

تار – کِنتِینینگ شَمپوز TAR  -  CONTAINING  SHAMPOOS 493

تاراین TAURINE 493

تِپِکسِلِن TEPOXALIN 494

تِربینِفِن هایدروکُلُراید TERBINAFINE  HYDROCHLORIDE 495

تِربیوتِلین سالفِیت TERBUTALINE  SULFATE 495

تِستاستِرون اَند اِستِردایال TESTOSTERONE  AND  ESTRADIOL 496

تِستاستِرون ساپایونِیت TESTOSTERONE  CYPIONATE 497

تِستاستِرون اِنِنتِیت TESTOSTERONE  ENANTHATE 497

تِستاستِرون پروپیونِیت TESTOSTERONE  PROPIONATE 497

تِتِنِس اِنتای‌تاکسِن TETANUS  ANTITOXINE 499

تِتراسایکلینز TETRACYCLINES 500

تینیوم کلوسِلِیت THENIUM  CLOSYLATE 503

تیافِلِن THEOPHYLLINE 504

تایِبِندِزول THIABENDAZOLE 505

تایاَسِتارسِماید سدیم THIACETARSEMIDE  SODIUM 506

تایِمین هایدروکُلُراید (وایتِمِن بی‌وان) THIAMINE  HYDROCHLORIDE  (VITAMIN  B1) 506

تایوگوآنین THIOGUANINE 507

تایوپِنتُل سدیم THIOPENTAL  SODIUM 508

تایوتیپا THIOTEPA 509

تایروئید رِلیسینگ هورمون THYROID  RELEASING  HORMONE 510

تایروتروپِن (تایروئید – اِستیمولِیتینگ هورمون – تی‌اِس‌اِچ)

  THYROTROPIN  (THYROID  -  STIMULATING  HORMONE  - TSH) 510

تیِمیولِن TIAMULIN 511

تایکارسِلِن دای‌سدیم TICARCILLIN  DISODIUM 512

تایکارسِلِن اَند کِلاویولِنِیت پتاسیم TICARCILLIN  AND  CLAVULANATE  POTASSIUM 512

تِلِتِمین + زولازِپَم TILETAMINE  +  ZOLAZEPAM 513

تِل‌مِیکوزِن فاسفِیت TILMICOSIN  PHOSPHATE 514

تاینِدِزول TINIDAZOLE 514

تیوپرونِن TIOPRONIN 515

توبرامایسِن سالفِیت TOBRAMYCIN  SULFATE 516

توکِناید هایدروکُلُراید TOCAINIDE  HYDROCHLORIDE 517

تولازولین هایدروکُلُراید TOLAZOLINE  HYDROCHLORIDE 517

تولفِنَمِک اسید TOLFENAMIC  ACID 518

تولتِرِزِرُل TOLTRAZURIL 518

توپیرِمِیت TOPIRAMATE 519

تِرِمِدال هایدروکُلُراید TRAMADOL  HYDROCHLORIDE 520

تِرای‌اَمسینولُن اَسِتوناید TRIAMCINOLONE  ACETONIDE 521

تِرای‌اَمسینولُن دای‌اَسِتِیت TRIAMCINOLONE  DIACETATE 521

تِرای‌اَمسینولُن هِگزاَسِتوناید TRIAMCINOLONE  HEXACETONIDE 521

تِرای‌اَمتِرِن TRIAMTEREN 522

تِرای‌کُلُر مِتایازاید / دِکسِمَتِسون TRICHLOR  METHIAZIDE  /  DEXAMETHASONE 522

تِرای‌کِلابِندِزول TRICLABENDAZOLE 523

تِرای‌اِنتین هایدروکُلُراید TRIENTINE  HYDROCHLORIDE 523

تِرای‌فلوئوپِرازین هایدروکُلُراید TRIFLUOPERAZINE  HYDROCHLORIDE 524

تِرای‌فلوپِرامِزین هایدروکُلُراید TRIFLUPROMAZINE  HYDROCHLORIDE 524

تِرای‌فلورِدین TRIFLURIDINE 525

تِرای‌لوستِین TRILOSTANE 525

تِرایمپِرِزین تارترِیت TRIMEPRAZINE  TARTRATE 526

تِرای‌مِتوبِنزِماید TRIMETHOBENZAMIDE 527

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفِدایازین TRIMETHOPRIM  +  SULFADIAZINE 527

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفِداکسین TRIMETHOPRIM  +  SULFADOXINE 528

تِرای‌مِتوپِرِم + سولفِمِتاکسِزول TRIMETHOPRIM  +  SULFAMETHOXAZOLE 529

تریپِلِن‌اَمین سیترِیت / هایدروکُلُراید TRIPELENNAMINE  CITRATE  /  HYDROCHLORIDE 530

تروپِک‌اَماید TROPICAMIDE 531

تولاترومایسِن THULATHROMYCIN 531

تایلِسِن TYLOSIN 532

U 534

اورسودایال، اورسودی‌آکسی‌کالِک اسید (یودی‌سی‌اِی)

  URSODIOL,  URSODEOXYCHOLIC  ACID  (UDCA) 534

V 535

وَلپروئِک اسید VALPROIC  ACID 535

وَلپرواِیت سدیم VALPROATE  SODIUM 535

دای‌وَلپرواِکس سدیم DIVALPROEX  SODIUM 535

وِنِیدییِم VANADIUM 536

وِنِدال سالفِیت VANADYL  SULFATE 536

وِنکومایسِن هایدروکُلُراید VANCOMYCIN  HYDROCHLORIDE 536

وَسوپِرِسِن VASOPRESSIN 537

وَکِرونیوم بُروماید VECURONIUM  BROMIDE 538

وِدِپروفِن VEDOPROFEN 538

وِرَپِمِل هایدروکُلُراید VERAPAMIL  HYDROCHLORIDE 539

وین‌بِلَستین سالفِیت VINBLASTINE  SULFATE 539

وین‌کریستین سالفِیت VINCRISTINE  SULFATE 540

وایتِمِن اِی VITAMIN  A 540

وایتِمِن اِی، دی‌تری، ئی VITAMIN  A,  D3,  E 542

وایتِمِن بی کامپِلِکس VITAMIN  B  COMPLEX 542

وایتِمِن بی‌وان (تایِمین) VITAMIN  B1  (THIAMINE) 543

وایتِمِن بی‌تواِلْوْ (سایانوکُبَلِمِن) VITAMIN  B12  (CYANOCOBALAMIN) 543

وایتِمِن سی VITAMIN  C 544

وایتِمِن دی‌تری VITAMIN  D3 545

وایتِمِن ئی VITAMIN  E 546

وایتِمِن ئی + سِلینیوم VITAMIN  E  +  SELENIUM 546

وایتِمِن کِی‌وان VITAMIN  K1 548

وُریکانِزول VORICONAZOLE 549

W 551

وارفِرِن سدیم WARFARIN  SODIUM 551

X 552

زایلِزین هایدروکُلُراید XYLAZINE  HYDROCHLORIDE 552

Y 554

یوهِمباین هایدروکُلُراید YOHIMBINE  HYDROCHLORIDE 554

Z 555

زِفیرلُکَست ZAFIRLUKAST 555

زیرِنال ZERANOL 555

زِدوویدین (اِی‌زی‌تی) ZIDOVUDINE  (AZT) 556

زینک اَسِتِیت ZINC  ACETATE 556

زینک سالفِیت ZINC  SULFATE 556

زِنِسِماید ZONISAMIDE 557

منابع REFERENCES


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved