دستنامه علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی .
نویسنده:
رولاندآ.کارلستد-میکلا بالکنی
مترجم:
امیرحسین مهرصفر- علی مقدم‌زاده
سال نشر:
1402
صفحه:
690
نوبت چاپ:
1

دستنامه علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی یک مرجع مفید برای مربیان، پژوهشگران، دانشجویان و پزشکان در روان‌شناسی ورزشی و رشته‌های وابسته است. اگر ورزش یک دنیای کوچک برای تلاش و دستاوردهای پیکری و ذهنی زندگی فراهم می‌کند؛ این کتاب منبعی عالی برای یادگیری بیشتر درباره مغز و چگونگی بهینه‌سازی آن برای ارتقای عملکرد است. نویسندگان با تأکید بر رویکردهای بوم‌شناختی بیان می‌کنند که چگونه اصول اصلی علوم اعصاب/علوم اعصاب اجتماعی، سایکوفیزیولوژی و بیوفیدبک می‌توانند به ورزشکاران و مربیان کمک کنند تا تمرین، عملکرد و توان‌بخشی را بهینه کنند.

مقدمه ناشر 5

درباره کتاب 21

همکاران نویسنده (به ترتیب حروف الفبا): 25

درباره نویسندگان 27

تشکّر و قدردانی 28

مقدمه مترجم: 29

فصل 1: علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی هدایت‌شده با نشانگرهای زیستی کاربردی، یکپارچه و بوم‌شناختی (اکولوژیک) 31

بخش اول: مبانی و مطالعات علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی 39

فصل 2: مسیرهای عصبی اعمال ورزشی 41

مقدمه 41

سازمان عملکردی ادراک و عمل 41

بدن و ادراک چندوجهی 42

بازنمایی بدنی 47

شناخت و اجرای عمل 51

ادراک حرکت بیولوژیکی 51

زیربنای عصبی مشاهده و اجرای عمل 54

رویکرد بوم‌شناختی (اکولوژیک) 57

نوروفیزیولوژی پیش‌بینی عمل: تکالیف پیش‌بینی عمل 62

ادراک، پیش‌بینی‌کننده است 62

پیش‌بینی عمل در ورزش 64

سازوکارهای عصب‌شناختی پیش‌بینی عمل 66

شبیه‌سازی حرکتی و پیش‌بینی عمل 69

مورد ضربه پنالتی فوتبال 73

نمونه‌های مبتدی و حرفه‌ای 73

نقش مهارت خاص: شوتزن و دروازه‌بان 75

زیربناهای عصبی تشخیص فریب برتر در ورزش 77

نقش عملکردهای شناختی سطوح بالا در ورزش 80

یادگیری حرکتی و انعطاف‌پذیری عصبی 82

یادگیری بدنی 82

یادگیری مشاهده‌ای 85

تقویت یادگیری حرکتی با تحریک مغز 87

نتیجه‌گیری 89

منابع: 90

فصل 3: مبانی الکتروانسفالوگرافی و تصویربرداری نوری مغز در علوم ورزشی و فعالیت بدنی (از آزمایشگاه تا شواهد به‌دست آمده در زمین بازی) 99

مقدمه: 99

مقدمه‌ای بر الکتروانسفالوگرافی و تصویربرداری نوری مغز: فعالیت مغز، الکتروفیزیولوژی و پاسخ‌های همودینامیکی 100

الکتروانسفالوگرافی 102

تصویربرداری نوری 103

EEG و fNIRS: تکنیک‌های مقایسه‌شده 105

EEG در علوم ورزش و فعالیت ورزشی 109

دیدگاه‌های بالینی و توان‌بخشی 109

خطوط پژوهش‌ 112

همبستگی‌ها و نشانگرهای زیستی برای رفتار و عملکرد ورزشی ماهرانه 113

EEG مرتبط با شرایط فعالیت ورزشی 119

fNIRS در علوم ورزش و تمرین 122

دیدگاه‌های بالینی و توان‌بخشی 124

خطوط پژوهشی جدید 126

الکتروانسفالوگرافی (EEG) و تصویربرداری نوری (fNIRS): یک مقایسه اجمالی 129

آماده‌سازی شرکت‌کنندگان 130

قرار دادن الکترودها 131

آماده‌سازی الکترودها:  EEG 133

آماده‌سازی الکترودها:  fNIRS 134

ضبط و ثبت داده‌ها 135

پردازش سیگنال 137

پردازش سیگنال  EEG 137

پردازش سیگنال  fNIRS 138

اندازه‌گیری‌ها و شاخص‌ها 139

شاخص‌های وابسته به حرکت 139

محدودیت‌ها در پژوهش‌های ورزشی 142

منابع: 145

فصل 4: فعالیت EEG وابسته به ورزش (از ارزش پژوهش در ربع قرن اخیر، چه آموخته‌ایم؟) 153

مقدمه 153

مطالعات مروری EEG وابسته به ورزش 154

فعالیت EEG درطول دوره قبل از اجرا چگونه تغییر می‌کند؟ 156

فعالیت EEG در طول عملکرد خوب و ضعیف چه تفاوتی دارد؟ 161

فعالیت EEG در ورزشکاران حرفه‌ای و مبتدی چه تفاوتی دارد؟ 167

فعالیت EEG در ورزشکاران رقابتی و افراد غیر ورزشکار چه تفاوتی دارد؟ 177

فعالیت EEG در ورزشکاران معلول و غیر معلول چه تفاوتی دارد؟ 185

تمرین یا یادگیری چگونه فعالیت EEG را تغییر می‌دهد؟ 186

آیا فعالیت EEG در طول یک تکلیف ورزشی با فعالیت EEG در طول سایر تکالیف (مثلاً، تعادل در یک تعادل‌سنج) متفاوت است؟ 188

آیا فعالیت EEG وابسته به ورزش با دست‌کاری‌های اجتماعی-محیطی (مثلاً، اضافه کردن رقابت) تغییر می‌کند؟ 189

نتیجه‌گیری: 196

منابع: 199

فصل 5: تصویربرداری عصبی (تکنیک‌ها و کاربردها در ورزش) 207

مقدمه 207

تصویربرداری تشدید مغناطیسی 209

تصویربرداری تانسور انتشار (DTI) 211

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی 216

کاربرد تکنیک‌های تصویربرداری عصبی در ورزش 217

MRI 218

DTI 219

fMRI 220

دستورالعمل‌های آینده در تصویربرداری ورزشی 222

منابع: 223

فصل 6: FMRI در مطالعات ورزش و عملکرد (ترکیبی از یافته‌های پژوهشی) 225

مقدمه 225

مقالات مروری مربوط به مهارت حرکتی 227

انتظار، پیش‌بینی و آمادگی حرکتی 230

مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی و توانایی دیداری-فضایی 233

مطالعات fMRI مهارت حرکتی: فراتحلیل یانگ (2015) 240

دست‌کاری‌های حالت هیجانی و ذهنی 249

بررسی fMRI و بررسی آسیب سر 254

محدودیت‌ها و ملاحظات روش‌شناختی 255

محدودیت‌های fMRI به‌عنوان یک تکنیک 255

تکنیک‌های جایگزین و مکمل 256

مغناطیس‌نگاری مغزی (MEG) 256

الکتروانسفالوگرافی (EEG) 257

تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای (TMS) 257

طیف‌نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS) 258

ملاحظات نمونه‌گیری 258

ملاحظات تکلیف 261

نتیجه‌گیری و سوگیری‌های آینده 263

و سرانجام: یک ناحیه مورد علاقه…؟ 266

منابع: 267

فصل 7: شاخص‌های بیوفیدبک و نوروفیدبک در ورزش (از پژوهش تا مداخله) 279

مقدمه 279

بیوفیدبک و نوروفیدبک: اصول و سازوکارهای عمل 280

همبستگی‌های مغزی کاربردهای بیو/نوروفیدبک 282

همبستگی‌های رفتاری کاربردهای بیو/نوروفیدبک 284

چه چیز بدیعی در علوم اعصاب ورزشی وجود دارد؟ 285

بیو/نوروفیدبک به‌عنوان نشانگرهای زیستی فعالیت بدنی  و ذهنی 285

مقایسه‌ای بین عملکرد تصویرسازی بصری، حرکتی و ذهنی با تکنیک‌های سایکوفیزیولوژیکی (بیوفیدبک و نوروفیدبک) 286

سهم تمرین ذهنی و بیوفیدبک 288

سهم تمرین ذهنی و نوروفیدبک 291

بررسی اثربخشی تمرین نوروفیدبک و بیوفیدبک برای مهارت و ارتقا در ورزش 292

تمرین نوروفیدبک و بیوفیدبک برای اوج عملکرد 293

تمرین مغز برای عملکرد بدنی: کاربردهای نوروفیدبک و تمرینات آرام‌سازی در ورزشکاران 294

بیوفیدبک و نوروفیدبک و رشته‌های ورزشی 297

تمرین نوروفیدبک در فوتبالیست‌ها 297

عملکرد ساختمانی: تمرین مغز برای بازیکنان بیسبال 298

نوروفیدبک ریتم حسی-حرکتی و عملکرد گلف 299

استفاده از بیوفیدبک و نوروفیدبک در ژیمناست‌ها 301

نکات فنّی و کاربردی 302

راه‌اندازی، ضبط و پردازش داده‌ها 303

دستورالعمل‌های اخلاقی و ایمنی 305

منابع: 307

فصل 8: درک سازوکارهای عصبی حافظه و بازشناسی در فوتبال 311

مقدمه 311

یادگیری بازی‌خوانی دفاعی 311

اندازه‌گیری سازوکارهای عصبی ناخودآگاهی 312

سیستم‌های عصبی دوگانه تثبیت حافظه 315

شبیه‌سازی تصمیمات بازی در آزمایشگاه  dEEG 316

مفاهیمی برای تمرین بازیکن خط حمله 319

نقشه‌برداری سیستم حافظه با MRI کارکردی 320

تثبیت حافظه با خواب مناسب 323

دستورالعمل‌های آینده 326

منابع: 327

فصل 9: تغییرپذیری ضربان قلب با واسطه روان‌شناختی در طول مسابقه رسمی (بررسی‌های بوم‌شناختی پاسخ کاهش ضربان قلب با پیامدهایی برای کمّی‌سازی اجرای روان (جریان)) 329

مقدمه 329

پیشینه و مرور ادبیات 332

فعالیت قلبی: معیاری ایده‌آل برای عملکرد روانی 332

تغییرپذیری ضربان قلب/کاهش (سرعت) ضربان قلب: یک آغازگر 335

فشار خون، گیرنده‌های بارو و  HRV 336

مقادیر  HRV 336

مقادیر دامنه زمان 337

مقادیر دامنه فرکانس 338

پژوهش‌هایی درباره تغییرپذیری ضربان قلب 338

پژوهش‌های  HRD 339

مطالعات مکانیکی  HRD 340

مطالعات عملکرد  HRD 341

HRD I: مطالعه موردی HRD در طول مسابقات رسمی تنیس: فرضیه‌ها 342

فرضیه 1: HRD کل 342

فرضیه 2: HRD و عملکرد موفقیّت‌آمیز 343

تحلیل طیفی  HRV 343

شرکت‌کننده 343

طرح پژوهش 343

ابزار 343

تجزیه‌وتحلیل ویدئو 344

روش 344

روش‌ها و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 345

روش آماری 345

نتایج 345

نتیجه مسابقه 345

وضعیت روانی در طول مسابقات (نمرات خود‌گزارشی) 345

مشاهدات کیفی 346

آمار مسابقه 347

مراحل HRD و  HRA 348

فرضیه اول 348

فرضیه دوم 349

تحلیل طیفی HRV: داده‌های اکتشافی 351

بحث 351

HRD II: به‌سوی یک نشانگر زیستی فیزیولوژیکی کلی از عملکرد روان‌شناختی در طول لحظات بحرانی رقابت؛ ارزیابی وضعیت منطقه یا اجرای روان (جریان) 355

شرکت‌کننده و فرآیند 356

تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 356

نتیجه مسابقه و آمار ست‌ها 357

روند کاهش ضربان قلب 357

به‌سمت کمّی‌سازی وضعیت‌های منطقه یا اجرای روان (جریان) با استفاده از  HRD 360

رهنمودهایی برای پژوهش‌های آینده 364

منابع 365

بخش دوم: علوم اعصاب و سایکوفیزولوژی ورزشی کاربردی (مداخله و تمرین ذهنی) 369

فصل 10: القای بوم‌شناختی و ارادی کاهش ضربان قلب در ورزشکاران طی مسابقه (یک پروتکل تمرین ذهنی) 371

مقدمه 371

پاسخ  HRD 372

منطق مفهومی 373

بیوفیدبک چگونه کار می‌کند؟ 375

شرح  اجرای HRD-BF: الگوی  ABSP-CP BioCom 376

فرآیندهای تمرین ذهنی  HRD 376

تمرین HRD و HRDtz در زمین بازی: فرآیند  ABSP-BioCom HS 381

فرآیندهای گام‌به‌گام HRD BF: مسابقه رسمی MT  بوم‌شناختی 382

اثربخشی و آزمون کارایی  HRD-BF 391

اثربخشی و آزمون کارایی مداخله HRD-BF: مداخله در مقابل عدم مداخله 392

اثربخشی مداخله 392

اثربخشی مداخله 393

خلاصه: الگوی مداخله موقّت HRD-BF از راه دور 395

HRD-MT بوم‌شناختی: سامانه بی‌سیم پولار 397

بیوفیدبک HRD در طول مسابقه: تمرین ذهنی 397

اثربخشی و آزمون اثربخشی تمرین ذهنی HRD: مشاهدات مطالعه موردی 401

یافته‌ها: مرحله عملHRV 403

روندهای کاهش ضربان قلب (HRD) و  افزایش ضربان قلب (HRA) 404

تجزیه‌وتحلیل اثربخشی تمرین ذهنی  HRD 405

یافته‌ها 406

یادداشت 410

منابع: 411

فصل 11: استفاده از تمرین خیرگی در تسریع کسب مهارت حرکتی 413

مقدمه 413

تنظیم صحنه: نقش راهبردی حرکات چشم 414

مقدمه‌ای بر تمرین خیرگی 415

موارد کاربردی 417

تمرین تکالیف ادراکی-حرکتی 419

تکالیف هدف‌گیری (دوردست) 419

تکالیف رهگیری 421

کنترل دستی ماهرانه 423

تمرین خیرگی چگونه عمل می‌کند؟ 424

تمرین خیرگی به‌عنوان شکلی از یادگیری ضمنی 425

کنترل توجه: توجه مشترک 425

تمرکز بر اطلاعات مرتبط 426

کنترل دیداری-حرکتی 426

ادراک تجسّم‌یافته 427

هشدارها 427

نتیجه‌گیری: 428

منابع: 429

فصل 12: راهبردهای شناختی برای ارتقای عملکرد حرکتی(نمونه‌هایی از کاربرد مشاهده عمل، تصویرسازی حرکتی و تکنیک‌های آمادگی روانی) 433

مقدمه 433

تشدید حرکتی: ادراک عمل چگونه در برنامه‌ریزی و اجرای حرکت دخیل است؟ 434

اساس نوروفیزیولوژیکی تشدید حرکتی: سیستم نورون آینه‌ای 435

تشدید حرکتی در حین مشاهده عمل 437

مهارت حرکتی و مشاهده عمل 441

تصویرسازی حرکتی: یک تکنیک شناختی برای ارتقای فعالیت سیستم حسی- حرکتی 442

تصویربرداری عصبی و شواهد نوروفیزیولوژیکی تصویرسازی حرکتی 443

هم‌ارزی عملکردی بین حرکات تصورشده و اجراشده 447

تصویرسازی حرکتی و مهارت حرکتی 448

یادگیری حرکتی از طریق مشاهده عمل و تصویرسازی حرکتی 450

یادگیری حرکتی از طریق مشاهده عمل 451

یادگیری حرکتی از طریق تصویرسازی حرکتی 454

مشاهده عمل و تصویرسازی حرکتی: تقویت حرکتی در ورزش 457

کاربرد مشاهده عمل در حین یادگیری حرکتی در ورزش 457

چه اطلاعاتی از مدل را ناظر در طول یادگیری مشاهده‌ای در ورزش استفاده می‌کند؟ 460

نکات و ترفندها 462

کاربرد تصویرسازی حرکتی در حین یادگیری حرکتی در ورزش 463

نکات و ترفندها 466

آمادگی روانی به‌عنوان تکنیکی برای تقویت عملکرد حرکتی در ورزش 470

کاربرد خودگفتاری در ورزش 471

هدف‌گزینی در ورزش 476

انگیختگی و ورزش 477

منابع: 479

فصل 13: مطالعات نوروفیدبک در ورزش (مرور انتقادی از این حوزه) 493

مقدمه 493

نوروفیدبک چیست؟ 494

نوروفیدبک: شروع کردن 496

نوروفیدبک در ورزش: بازخورد چیست و آیا اثر دارد؟ یک مرور انتقادی 499

نوروفیدبک در ورزش: رویکرد تجویزی 501

نوروفیدبک در ورزش: رویکرد داده‌محور 510

توصیه‌های روش‌شناسی برای مداخلات آینده نوروفیدبک 519

سوگیری‌های پژوهشی آینده 521

نتیجه‌گیری: 525

یادداشت‌ها: 526

منابع: 526

فصل 14: نوروفیدبک در ورزش (نظریه، روش، پژوهش و کارایی) 531

مقدمه 531

مبانی نوروفیدبک 531

مطالعات نوروفیدبک در ارتقای عملکرد ورزشی 536

تتا 536

آلفا 537

SMR 539

موضوعات مربوط به روش‌شناسی 541

قبل از نوروفیدبک: انتخاب هدف تمرین 542

قبل از نوروفیدبک: آستانه را تنظیم کنید 542

در طول تمرین: تمرین‌پذیری را در جلسات ارزیابی کنید 543

افزایش خط پایه 543

ویژگی باند فرکانس 544

ویژگی توپوگرافی 545

پاسخ‌دهنده در مقابل غیر پاسخ‌دهنده 546

سایر موضوعات نوروفیدبک در عملکرد ورزشی 546

سوگیری در مطالعات آینده 548

نتیجه‌گیری: 551

منابع: 552

فصل 15: می‌اندیشیم، پس هستیم: دیدگاه علوم اعصاب اجتماعی درباره پویایی تیم، فرا‌مغزها  و ذهن‌های جمعی 559

مقدمه 559

پیش‌زمینه نظری 560

نظریه ذهن 561

ملاحظات روش‌شناسی 563

مرحله 1: نظارت قابل اعتماد بر تعاملات چندنفره 564

مرحله 2: پیش‌برد الگوهای پژوهشی تعاملی 566

درجه و نوع تعامل 568

مرحله 3: ارزیابی چندوجهی نشانگرهای سایکوفیزیولوژیکی 569

نتایج کاربردی 572

رهبری 572

پیوند متقابل بین انسجام، مدل‌های ذهن تیمی و کارایی جمعی 573

نتیجه‌گیری: 576

منابع: 577

بخش سوم: علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی بالینی ورزش 581

فصل 16: نوروآناتومی و سازوکارهای سلولی ضربه مغزی و آسیب تروماتیک مغز مرتبط با ورزش 583

مقدمه 583

تعاریف 584

سازوکارهای آسیب در  TBI 588

سازوکارهای ضربه مغزی در ورزش 590

بوکس 591

کشتی 591

فوتبال آمریکایی 591

ژیمناستیک بانوان 591

والیبال بانوان 591

هاکی روی چمن زنان 592

هاکی روی یخ 592

بیس‌بال/سافت‌بال 592

بسکتبال 593

فوتبال 593

چوگان 593

راگبی 593

عضلات گردن 594

ویژگی‌های رشدی 594

تغییرات سلولی 596

تغییرات خارج سلولی 598

تغییرات هورمونی 599

آسیب منتشر آکسون 600

انسفالوپاتی تروماتیک مزمن 603

آسیب زیرضربه مغزی 606

آسیب پاتولوژیکی در TBI شدید 610

هماتوم اپیدورال 610

هماتوم ساب‌دورال 611

سایر خونریزی‌ها 612

افزایش فشار داخل جمجمه و فتق 612

آسیب ماکروسکوپی ناشی از کوفتگی 613

قطب‌های جلویی و پس‌سری 613

شکنج راست و شکنج حدقه‌ای پیشانی (اوربیتوفرونتال) 613

ناحیه مسیال پیشانی 613

قطب گیجگاهی 614

آنسفالومالاسی 614

تصویربرداری عصبی 614

اشعه ایکس جمجمه 614

توموگرافی کامپیوتری 615

تصویربرداری تشدید مغناطیسی 616

تصویربرداری تانسور انتشار 617

نتیجه‌گیری: 618

منابع 620

فصل 17: عصب روان‌شناسی ضربه مغزی 627

مقدمه 627

عصب روان‌شناسی و عصب روان‌شناس بالینی 628

عواقب عصبی-شناختی ضربه مغزی 629

ارزیابی عصب روان‌شناسی 631

آزمون شناختی مبتنی بر رایانه پیش و پس از آسیب 633

ارزیابی جانبی ضربه مغزی 636

ارزیابی جامع عصب روان‌شناسی پس از ضربه مغزی 636

عوامل روان‌شناختی ماندگار پس از ضربه مغزی 637

نقش عصب روان‌شناس در تیم درمان چندرشته‌ای 638

مداخله عصب روان‌شناسی پس از ضربه مغزی 639

انعطاف‌پذیری عصبی (نوروپلاستیستی) 639

استراحت و تعدیل سطح فعالیت 640

توان‌بخشی شناختی 641

بیوفیدبک تغییرپذیری ضربان قلب 642

درمان روان‌شناختی برای نشانگان پس از ضربه مغزی طولانی‌مدت 644

نتیجه‌گیری: 645

منابع 646

فصل 18: فراتر از فعالیت ورزشی: تدوین فعالیت‌های بدنی برای تقویت کارکردهای شناختی 649

مقدمه 649

فعالیت ورزشی و تقویت شناختی 651

افزایش تقاضاهای شناختی در فعالیت‌های بدنی 654

مفاهیمی برای آموزش 658

نتیجه‌گیری: 662

منابع 663

فصل 19: مدل هیپوفرونتالیتی فعال‌کننده مشبک (RAH) 671

مقدمه 671

مفاهیم اساسی مدل  RAH 673

فرآیند فعال‌کننده مشبک 677

فرآیند هیپوفرونتالیتی 682

یک مثال کاربردی 686

منابع 688

بخش چهارم: تجهیزات، ابزار دقیق و فنّاوری در علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی 695

فصل 20: گزینه‌های محصول فنّاوری در علوم اعصاب و سایکوفیزیولوژی ورزشی 697

مقدمه 697

محدودیت‌ها: 698

شاخص‌ها 709


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved