بیماری مارک مشکل در حال تغییر .
نویسنده:
فرددیویسون- ونوگوپال نایر
مترجم:
ریمامرشد- سیامک خشنود- آرش قلیان چی لنگرودی
سال نشر:
1402
صفحه:
311
نوبت چاپ:
1

بیماری مارک اولین بار به عنوان فلج مرغیتوسط جوزف مارک در 1907 توصیف شد، بعدها مشخص شد این بیماری با ایجاد تومورهای لنفوئید همراه است. 40 سال قبل از تمایز هرپس‌ویروس به عنوان عامل ایجادکننده بیماری مارک، شباهت‌های بالینی مارک با لوکوز پرندگان تشخیص داده شد. شکل حاد لنفاوی بیماری مارک با گسترش و افزایش تولید طیور در دهه 1960 جدی شد. معرفی واکسیناسیون در دهه 1970 موفقیتی بزرگ محسوب می‌شد، زیرا اولین نمایش استفاده موثر و گسترده از واکسیناسیون برای جلوگیری از سرطان ناشی از ویروس به شمار می‌رفت. 

مقدمه ناشر 5

پیشگفتار مترجمین 7

فصل اول: مقدمه 17

پیشینه کلی 17

جوزف مارک و شناسایی بیماری 20

ایستگاه تحقیقات طیور هوتون و جداسازی عامل ایجادکننده بیماری مارک 22

جایگاه بیماری مارک و ویروس بیماری مارک در علوم زیستی 24

منابع 27

فصل دوم: شروع طولانی و دشوار بیماری مارک 29

مقدمه 29

روزهای ابتدایی 29

اصطلاحات و طبقه‌بندی 31

مدارکی دال بر جدایی بیماری مارک از لوکوزهای لنفاوی 33

مطالعات انتقال بیماری 34

بیماری مارک 34

مطالعات تجربی مقایسه‌ای روی بیماری مارک و لوکوز لنفاوی 34

شناسایی ویروس بیماری مارک 35

شناسایی هرپس‌ویروس بیماری مارک 36

شواهد فرضی 37

منابع 38

فصل سوم: محتوای ژنومی شبه ویروس‌های بیماری مارک 41

مقدمه 41

محتوای ژن و رونویسی ماردی‌ویروسها 43

رونویسی و بیان ژن در خلال عفونت نهفته ویروس بیماری مارک 51

دستکاری ژنوم ویروس بیماری مارک: روش جدید با استفاده از کروموزوم‌های مصنوعی باکتریایی 52

خلاصه 56

منابع 56

فصل چهارم: مکانیسم‌های مولکولی تومورزایی ویروس بیماری مارک 61

مقدمه 61

ژن Meq از اعضای خانوادهJun/Fos، ژن تومور‌زای مشهور ویروس بیماری مارک 63

ساختار و عملکرد Meq 63

فعال‌سازی 64

دیمریزاسیون در شرایط آزمایشگاهی و داخل بدن 65

اتصال DNA و کروموزوم 66

تعامل با عوامل سلولی 67

Meq به عنوان تنظیم‌‌کننده رونویسی 68

Meq عامل دگرگونی 70

 Meq پروتئین تومورزای اصلی در روند تومور‌زایی ویروس بیماری مارک 72

جهشهای Meq در نواحی غنی از پرولین با حدت ارتباط دارند 73

نقش‌های بالقوه Meq در تکثیر و عفونت نهفته ویروس بیماری مارک 75

خلاصه و کاربردهایMeq به عنوان ژن تومورزای ویروس بیماری مارک 76

سایر ژنهای مرتبط با بیماریزایی 78

رونوشت‌های خانواده BamHI-H 78

مجموعه فسفوپروتئین 38 (pp38) ویروس بیماری مارک 79

کموکین CXC رمزدهی شده به‌وسیله ویروس بیماری مارک، vIL-8 79

RNAتلومراز رمزدهی شده به‌وسیله ویروس بیماری مارک 80

رونوشتهای مرتبط با همولوگ ICP4 ویروس بیماری مارک 81

خلاصه 82

منابع 82

فصل پنجم: بیماری مارک، مشکل جهانی 87

مقدمه 87

بررسی مشکلات تشخیصی بیماری مارک 90

اثر اقتصادی 92

علل شیوع 94

بیماری مارک در گونه‌های دیگر به غیر از ماکیان 101

مشکلات مرتبط با آلودگی واکسن‌های مارک 102

خلاصه 102

منابع 104

فصل ششم: زیست‌شناسی و چرخه زندگی ویروس بیماری مارک 105

مقدمه 105

عفونت طبیعی با ویروس بیماری مارک 109

فاز سیتولیتیک اولیه 111

عفونت نهفته 115

فاز سیتولیتیک ثانویه 118

تکثیر کاملاً عفونی در اپی‌تلیوم فولیکول پر 119

دگرگونی سلولی 120

نتیجه‌گیری 125

منابع 126

فصل هفتم: پاسخ‌های آسیب‌شناختی به عفونت 129

مقدمه 129

روابط ویروس و سلول در بیماری مارک 130

بیماری‌زایی و آسیب‌شناسی بیماری مارک 131

عفونت اولیه 131

عفونت سیتولیتیک حاد بافت لنفاوی 131

ویرمی و خونشناسی 134

عفونت اپی‌تلیوم فولیکول پر 135

عفونت سایر بافت‌های پارانشیمی 136

نوروپاتی اعصاب محیطی 137

دستگاه عصبی مرکزی 141

لنفوماتوز 143

آترواسکلروز 145

تغییرات چشمی 146

عوامل موثر بر نوع ضایعه 147

بیماری مارک در گونههای دیگر 149

بوقلمون 150

بلدرچین ژاپنی 150

قرقاول 150

نتایج 151

منابع 152

فصل هشتم: لنفومای بیماری مارک 155

مقدمه 155

هیستوپاتولوژی 156

اعصاب محیطی 156

پوست 157

لنفوم عضلات احشایی و اسکلتی 157

فنوتیپ‌های سلول لنفوم 158

آنتی‌ژن‌های سطحی توموری مربوط به مارک (MATSAs) 158

سلول‌های دگرگون شده با ویروس بیماری مارک 159

فنوتیپ‌های سلول‌های لنفوم بیماری مارک 160

ژنوم ویروس بیماری مارک 160

محیط سلولی 162

تعیین هویت سلول دگرگون شده توموری در لنفوم بیماری مارک 163

ایمنی ضد لنفوم 165

پس‌رفت لنفوم بیماری مارک 165

ایمنی ضد لنفوم بیماری مارک 166

تومورهای پیوندی 167

آنتیژنهای توموری در بیماری مارک 168

الگوی لنفوماژنز بیماری مارک 170

خلاصه 171

منابع 172

فصل نهم: مقاومت ژنتیکی در برابر بیماری مارک 179

مقدمه 179

مقاومت مرتبط با MHC 180

ساختار و عملکرد MHC 183

مکانیسم مقاومت با واسطه MHC در برابر بیماری مارک 186

مقاومت غیرمرتبط با MHC 188

تفاوت تکثیر ویروسی در خطوط ژنتیکی 6 و 7 188

مقایسه‌های فنوتیپی 189

بررسی ژن‌های منتخب 190

راهکارهای نقشهبرداری ژنومی 191

نتیجه‌گیری 194

منابع 195

فصل دهم: ایمنی در بیماری مارک 199

مقدمه 199

ورود ویروس بیماری مارک از طریق ریهها 201

نقش ماکروفاژها 201

نقش سلول‌های کشنده طبیعی 203

پاسخهای ایمنی اکتسابی ویروس بیماری مارک 206

پاسخ‌های سیتوکین در مرحله سیتولیتیک 211

نقش سیتوکین‌ها در القا و نگهداری عفونت نهفته 213

تولید سیتوکین بوسیله سلول‌های توموری 214

نقش کموکین CXC رمزدهی شده بوسیله ویروس مارک 215

ایمنی ناشی از واکسیناسیون مارک 216

نتیجه‌گیری 219

منابع 219

فصل یازدهم: سرکوب دستگاه ایمنی در بیماری مارک 223

مقدمه 223

مکانیسمهای سرکوب ایمنی ویروس مارک 224

سرکوب دستگاه ایمنی به علت از بین رفتن لنفوسیت‌ها 224

سرکوب دستگاه ایمنی ناشی از تغییر در تنظیم پاسخ‌های ایمنی 228

اکسید نیتریک، نقش دوگانه 228

سیتوکین‌ها 229

کاهش مولکول‌های سطحی لنفوسیت و سایر سازوکارهای فرار از ایمنی 229

سرکوب دستگاه ایمنی ناشی از سلول‌های توموری 230

عوامل مخدوشکننده در سرکوب دستگاه ایمنی ناشی از ویروس بیماری مارک 232

ویروس کمخونی عفونی جوجه 232

ویروس بیماری بورس عفونی 233

ویروس رتیکولواندوتلیوز 234

عفونت رئوویروسی 234

پیامدهای سرکوب دستگاه ایمنی 235

خلاصه 236

منابع 238

فصل دوازدهم: تشخیص بیماری مارک 241

مقدمه 241

تشخیص بیماری در گله 242

تشخیص بیماری مارک در آزمایشگاه 245

جمع‌آوری نمونه‌های آلوده‌ برای بررسی در آزمایشگاه 245

جداسازی و شناسایی ویروس 246

شناسایی و تعیین هویت آنتیژنها و آنتیبادیهای ویروس بیماری مارک 247

شناسایی DNA ویروس بیماری مارک 250

تمایز سروتیپ‌ها، سویه‌ها و ایزوله‌‌های ویروس بیماری مارک 252

خلاصه 254

منابع 257

فصل سیزدهم: واکسیناسیون بیماری مارک 261

تاریخچه واکسن بیماری مارک 261

اهمیت واکسیناسیون 263

مجوز، ساخت و تجویز واکسن‌های جدید بیماری مارک 265

واکسیناسیون داخل‌تخم 267

مشکلات و راه‌حل‌های واکسیناسیون 270

تخفیف ‌حدت ویروس بیماری مارک و اثر آن بر محافظت 272

واکسن‌های نوترکیب 276

خلاصه 280

منابع 281

فصل چهاردهم: تدابیر آینده برای کنترل بیماری مارک 287

مقدمه 287

وضعیت کنونی بیماری مارک و روش‌های واکسیناسیون 288

خطر افزایش شیوع بیماری مارک در آینده 290

ابزارهای کنونی برای کنترل بیماری مارک 291

ژنتیک 293

امنیت زیستی 294

تدوین روش‌های جدید کنترلی 294

چه تحقیقاتی برای توسعه منطقی روش‌های کنترلی جدید لازم است؟ 298

خلاصه 300

منابع 303

فصل پانزدهم: نتیجه‌گیری 307

منابع 31


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved