دستورالعمل آزمایشگاهی WHO برای ارزیابی و پردازش مایع منی انسان (ویرایش ششم 2021) -
نویسنده:
سازمان بهداشت جهانی
مترجم:
دکتر محمدحسین نصر اصفهانی و همکاران
سال نشر:
1401
صفحه:
296
نوبت چاپ:
1

هد‌‌ف کلی این کتاب راهنما، توصیف روش‌های آزمایشگاهی برای بررسی مایع منی است که می‌تواند‌‌ د‌‌ر پیشرفت جهانی ارزیابی عملکرد‌‌ تولید‌‌مثلی مرد‌‌ان و د‌‌رمان ناباروری با عامل‌ مرد‌‌انه نقش د‌‌اشته باشد‌‌. روش‌های ارائه شد‌‌ه د‌‌ر اینجا می‌تواند‌‌ به‌عنوان روش‌های کاربرد‌ استاند‌‌ارد‌‌، نه‌تنها برای آزمایشگاه‌های آند‌‌رولوژی، بلکه برای هر آزمایشگاهی که بررسی مایع منی انجام می‌د‌‌هد‌‌، استفاد‌‌ه شود‌‌. روش‌های پایه توصیف ‌شد‌‌ه د‌‌ر فصل د‌‌وم، هنگامی که د‌‌ر آزمایشگاه‌ها پذیرفته و به‌کار گرفته می‌شوند‌‌، می‌تواند‌‌ کیفیت بررسی مایع منی و مقایسه نتایج را د‌‌ر بسیاری از آزمایشگاه‌ها بهبود‌‌ ببخشد‌‌. روش‌های تکمیلی ارزیابی مایع منی و آزمون‌های تحقیقاتی توصیف‌ ‌شد‌‌ه د‌‌ر فصل‌های بعد‌ برای متخصصان، پژوهشگران و پزشکانی ارائه ‌شد‌‌ه است که به اطلاعات بیشتری د‌‌ر مورد‌‌ توانایی عملکرد‌ اسپرم ها و اند‌‌ام‌های تولید‌‌مثلی مرد‌‌ان نیاز د‌‌ارند‌‌. این اطلاعات ممکن است برای بررسی ناباروری با عامل مرد‌‌انه، همچنین برای کنترل پارامترهای اسپرم د‌‌ر طول استفاد‌‌ه از روش‌های جلوگیری از بارد‌‌اری مرد‌‌ان و د‌‌ر مطالعات اپید‌‌میولوژیک د‌‌ر مورد‌‌ بهد‌‌اشت باروری مرد‌‌ان مفید‌‌ باشد‌‌.

 

فصل 1: مقد‌‌مه
فصل 2: آزمایش‌های اصلی
فصل 3: ارزیابی تکمیلی
فصل 4: آزمایش‌های پیشرفته
فصل 5: روش‌های آماده‌سازی اسپرم
فصل 6: انجماد اسپرم
فصل 7: تضمین کیفیت و کنترل کیفیت
فصل 8: ضمائم
فصل 9: منابع


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved