روان شناسی آموزش تربیت بدنی از نظریه تا کاربرد .
نویسنده:
بانی چرچما بلنکنشیپ
مترجم:
محمود محبی- سحر زارعی- مریم تاجگردان
سال نشر:
1401
صفحه:
558
نوبت چاپ:
1

 فصل 1 مقدمه‌ای بر روان‌شناسی آموزش تربیت بدنی و منطقی برای فصل‌های کتاب ارائه می‌دهد. فصل‌های بعدی حول سه حوزۀ اصلی سازمان‌دهی شده‌اند: عوامل اجتماعی در آموزش تربیت بدنی، عوامل دانش‌آموزی که ممکن است بر تدریس تربیت بدنی تأثیر بگذارند، عوامل مرتبط با افزایش مشارکت فعالیت جسمانی و سبک زندگی دانش‌آموزان.

فصل‌های 2 تا 4 بر سه عامل اجتماعی (تقویت، الگودهی و رشد اخلاقی) تمرکز دارند که برای آموزش در تربیت بدنی مهم هستند. دو عامل اولی، فرآیندهای اجتماعی مهمی هستند که مربیان تربیت بدنی برای بهبود یادگیری از آن‌ها استفاده می‌کنند. من نظریه‌ها و مطالعاتی را توضیح می‌دهم که مؤثرترین راه‌های ارائه تقویت و الگودهی را بررسی می‌کنند. رشد اخلاقی یا یادگیری رفتارهای اجتماعی مانند همکاری و مسؤلیت‌پذیری، پیامد اجتماعی مهم برنامه‌های تربیت بدنی باکیفیت است (انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی ، 2004ب). این نتیجه به شدت تحت­ تأثیر تقویت و الگودهی قرار می‌گیرد. بنابراین، فصل رشد اخلاقی به عنوان عامل سوم گنجانده شد.

فصل‌های 5 تا 9 عوامل دانش‌آموزی را که ممکن است بر مشارکت و یادگیری‌شان در تربیت بدنی تأثیر بگذارد، از جمله اهداف پیشرفت، خودادراکی، اسناددهی، علایق/ ارزش و انگیزه بررسی می‌کنند. این ویژگی‌های شخصی ذاتی هستند و ممکن است برای هر دانش‌آموزی متفاوت باشند. این فصل‌ها بررسی فرآیندهایی را انجام می‌دهند که از طریق آن‌ها این ویژگی‌های شخصی بر مشارکت و یادگیری دانش‌‌آموزان تأثیر می‌گذارد و همچنین این‌که چگونه مربیان تربیت بدنی می‌توانند بر این عوامل دانش‌آموزی تأثیر مثبتی بگذارند.

فصل پایانی (فصل 10)، به تقویت فعالیت جسمانی و سبک زندگی فعال اختصاص دارد. مشارکت منظم در فعالیت جسمانی و توسعه سبک زندگی فعال بدنی پیامدهای بسیار مهم برنامه‌های تربیت بدنی باکیفیت هستند (انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی، 2004ب). با توجه به اهمیت اساسی این نتایج و سطوح پایین فعالیت جسمانی فعلی کودکان در سن مدرسه و بزرگسالان در ایالات متحده آمریکا، فصل جداگانه‌ای در مورد فعالیت جسمانی ضروری به نظر می‌رسید.


 

مقدمه ناشر 5

پیشگفتار 17

پیشگفتار 17

مشخصه‌های ویژه کتاب 20

قدردانی 22

مقدمۀ مترجمان 25

فصل 1: اهمیت روان‌شناسی برای معلمان تربیت بدنی 27

مقدمه 27

روان‌شناسی آموزش تربیت بدنی چیست؟ 28

چرا روان‌شناسی آموزش تربیت بدنی را مطالعه کنیم؟ 29

به دست آوردن اطلاعات و کاربردهای ویژۀ تربیت بدنی 32

سازمان فصل‌ها 33

توصیف نظریه 33

تشریح مطالعات 34

کاربرد 35

مفاهیم کلیدی 35

فصل 2: تقویت 37

مقدمه 38

نظریه‌های تقویتی 39

نظریۀ رفتاری 39

انگیزۀ درونی و پاداش‌های بیرونی 46

نظریۀ ارزیابی شناختی 47

پژوهش‌های تقویت 49

مشخصه‌های دانش‌‌آموزانی که از بازخورد معلم استفاده می‌کنند 49

تقویت و عملکرد مهارت حرکتی دانش‌‌آموزان 50

بازخورد معلم و خودادراکی دانش‌‌آموزان 62

تقویت، مدیریت رفتار و رفتارهای جامعهپسند 63

تقویت، مدیریت رفتار و فعالیت جسمانی 66

پژوهش نظریۀ ارزیابی شناختی 67

رهنمودهای عملی تقویت در تربیت بدنی 69

رهنمودهای استفاده از تنبیه 69

رهنمودهایی برای بازخورد کلامی معلم 72

دستورالعملهایی برای دادن پاداش‌های بیرونی 83

تقویت‌کننده‌های مؤثری را انتخاب کنید 83

ایجاد برنامۀ مدیریت رفتار 90

از مدل آموزشی شخصیت‌سازی شده استفاده کنید 91

خلاصه 94

مفاهیم کلیدی 95

تمرینهای کاربردی 96

فصل 3: الگودهی 99

مقدمه 99

نظریه‌های الگودهی 100

نظریۀ یادگیری اجتماعی 100

نظریه واسطه‌گری شناختی 101

یادگیری به ‌وسیله مشاهده الگو 105

پژوهش‌های الگودهی 106

ویژگی‌های الگو 107

مفاهیم آموزشی 109

تواتر و زمان‌بندی الگودهی 110

استفاده از نشانه‌های کلامی با الگودهی 112

راهبردهای مرور و الگودهی 113

الگودهی شنیداری 114

از الگوهای مختلفی استفاده کنید 114

از الگوهای مقابله همسالان استفاده کنید 116

توضیح دهید که کمال لازم نیست 117

پیوسته الگو را نشان دهید 118

در طول نمایش‌ها، نشانه‌های کلامی را تکرار کنید 118

دانش‌آموزان باید به صورت کلامی سرنخ‌ها را تکرار کنند 119

در طول نمایش‌ها به الگو بازخورد بدهید 120

افزایش انگیزه 121

الگوی آموزشی تدریس دوسویه 122

از الگودهی شنیداری با تکالیف زمانی استفاده کنید 124

تقویت را با الگودهی ترکیب کنید 124

منابع الگودهی رفتارهای اجتماعی 125

خلاصه 127

مفاهیم کلیدی 127

تمرینات کاربردی 128

فصل 4: رشد اخلاقی 129

مقدمه 130

مفهوم شخصیت ورزشی و استدلال‌های اخلاقی 130

نظریه رشد اخلاقی 131

نظریه آموزش اجتماعی 132

رویکردهای رشد ساختاری 133

پژوهش‌های رشد اخلاقی 137

سن، جنسیت و استدلال اخلاقی 137

مدل‌های ساختاری 139

تقویت رشد اخلاقی در تربیت بدنی 143

راهبردهای یادگیری اجتماعی 143

راهبردهای رشد ساختاری 146

از مدل آموزشی یا درسی استفاده کنید که رفتارهای اجتماعی را بررسی می‌کند 148

خلاصه 163

مفاهیم کلیدی 164

تمرینات کاربردی 165

فصل 5: هدف پیشرفت 167

مقدمه 167

اصول نظریه هدف پیشرفت 168

دیدگاه‌های هدف 169

جهت‌گیری‌های هدف 171

جو انگیزشی 174

اهداف گرایشی و اجتنابی 183

دست‌کاری جو انگیزشی 184

تغییر جهت‌گیری‌های هدف 185

عواطف مثبت 185

رفتارهای دانشآموزان 186

خودادراکی 186

اسناددهی 187

باورها در مورد هدف تربیت بدنی 189

مشارکت در تربیت بدنی 189

ادراک دانش‌آموزان از رفتار معلم 189

جنسیت 191

اهداف گرایشی و اجتنابی در تربیت بدنی 191

خلاصه 197

مفاهیم کلیدی 198

تمرینات کاربردی 199

فصل 6:‌خودادراکی 201

مقدمه 202

اصطلاحات خودادراکی 202

نظریه‌های خودادراکی 205

نظریه انگیزش شایستگی 205

نظریۀ خودکارآمدی 211

منابع خودكارآمدی 213

پژوهشهای خودادراکی 217

مشخصه‌های روان‌شناختی 217

سن 218

جنسیت 218

قومیت 219

کودکان دارای معلولیت یا مشکلات دیگر 220

دقت ادراکات از خود 221

منابع شایستگی 222

دقت ادراکات از خود 226

عوامل روان‌شناختی مرتبط با ادراکات خود 228

خودادراکی و رفتارهای انگیزشی 231

ابزارهای افزایش خودادراکی در تربیت بدنی 231

اصول تصویرسازی اثربخش 236

استفاده از تصویرسازی برای تقویت خودادراکی 241

به دانش‌‌آموزان انتخاب کلاس مختلط یا غیرمختلط بدهید 243

خلاصه 245

مفاهیم کلیدی 246

تمرینات کاربردی 247

فصل 7: اسناددهی 249

مقدمه 250

نظریۀ اِسناددهی 251

طبقهبندی اِسنادها 253

پیامدهای طبقه‌بندی اِسناد 254

اِسناددهی و انگیزه 255

فرآیند اِسناددهی 257

درماندگی آموخته شده 259

فراگیر بودن و ماندگاری درماندگی آموخته شده 260

واسطههای کنترل‌گری 261

پژوهش‌های اِسناددهی 265

مشخصه‌های دانشآموز 265

جنسیت 266

قومیت 267

پیامدهای اسناددهی 269

پژوهش‌های درماندگی آموخته شده 271

انواع اسناددهی 271

سن 272

تداوم تکلیف 273

جهت‌گیری هدف 273

بازآموزی اسنادی 274

پژوهش‌های انتظارات معلم 275

نشانه‌های عملکردی 276

نشانههای شخصی 277

متغیرهای اثرپذیر از انتظارات معلم 278

یادآوری فرآیند انتظار 279

مفاهیم عملی برای تربیت بدنی 281

آگاهی از اسناددهی دانش‌‌آموزان 281

شناسایی درماندگی آموخته شده در دانش‌‌آموزان 284

برگزاری جلسات بازآموزی اسنادی 291

انتظارات دقیق، واقع‌بینانه و منعطفی را برای دانشآموزان ایجاد کنید 299

اسناددهی خود را برای نتایج عملکرد دانش‌‌آموزان نظارت کنید 301

ایجاد اسناددهی سازگار برای نتایج عملکردی دانشآموز 304

ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌‌آموزان 307

ایجاد نقش‌های رهبری و مسؤلیت‌پذیری برای دانش‌‌آموزان 310

ایجاد انتظارات واقع‌بینانه اما خوش‌بینانه برای تغییر اسنادی 310

خلاصه 311

مفاهیم کلیدی 311

تمرینهای کاربردی 312

فصل 8: علاقه و ارزش 313

مقدمه 314

انواع علاقه 314

علاقۀ شخصی 314

علاقۀ موقعیتی 315

ارزش 316

پژوهش‌های علاقه و ارزش 318

ارتباط با موفقیت و عملکرد 319

ارتباط با رفتارهای یادگیری با انگیزه و اهداف 320

مشخصه‌های همبسته با علاقه و ارزش دانش‌‌آموزان 322

منابع ارزش ذهنی تکلیف 331

ابعاد علاقۀ موقعیتی 333

ابزارهای افزایش علاقه و ارزش برای تربیت بدنی 334

علایق شخصی در مقابل علایق موقعیتی 335

با علایق شخصی دانش‌‌آموزان آشنا شوید 335

با استفاده از فناوری علاقه‌مند کنید 340

حفظ علاقه با دلایل شخصی 342

فعالیت‌های جدیدی را ارائه دهید 344

دانش‌‌آموزان را از نظر شناختی به چالش بکشید 345

انگیزه دانش‌‌آموزان را برای کاوش برانگیزید 347

از الگوی آموزشی متفاوتی استفاده کنید 349

محتواپروری را ایجاد کنید 356

از آموزش با دعوت و تغییرات درون‌تکلیفی استفاده کنید 364

نقش قالبی جنسیتی را کاهش دهید 366

خلاصه 367

مفاهیم کلیدی 367

تمرینهای کاربردی 368

فصل 9: انگیزه 369

مقدمه 370

تعریف انگیزه 370

نظریۀ خودمختاری 372

انگیزۀ درونی 373

انگیزه بیرونی 374

بی‌انگیزگی 377

پیامدهای جهت‌گیری‌های انگیزشی 378

نقش زمینۀ اجتماعی 379

فرآیند انگیزشی در نظریۀ خودمختاری 380

پژوهش‌های انگیزه 380

مشخصه‌های دانشآموز 381

جهت‌گیری انگیزشی و پیامدها 384

رضایتمندی و انگیزه 387

زمینۀ اجتماعی 390

راهبردهای تأثیرگذاری مثبت بر انگیزه دانش‌‌آموزان در تربیت بدنی 395

حرکت دانش‌آموزان از بی‌انگیزگی به انگیزه درونی 396

کاهش نگرانی‌های تصویر بدنی دانش‌‌آموزان 399

ایجاد روابط قوی معلم و دانشآموز 401

بر همکاری در هنگام رقابت تأکید کنید 403

دیدگاهی اکتسابی از توانایی را ترویج دهید 404

محیط آموزشی ساختاریافت‌های ایجاد کنید 405

خلاصه 407

مفاهیم کلیدی 408

تمرینات کاربردی 408

فصل 10: فعالیت جسمانی و بهبود سبک زندگی 411

مقدمه 412

الگوی ارتقای فعالیت جسمانی جوانان 413

عوامل زمینه‌ساز 414

عوامل تقویتی 416

عوامل توانمندساز 417

جمعیت‌شناختی فردی 417

پژوهشهای فعالیت جسمانی جوانان 419

آیا مشارکت زودهنگام به مشارکت در مراحل بعدی زندگی منجر می‌شود؟ 420

عوامل جمعیتی 421

عوامل زمینهساز 424

عوامل تقویتی 429

عوامل توانمندساز/انگیزاننده 434

عوامل محیطی 434

تأثیر تربیت بدنی در سطوح فعالیت جسمانی 439

سایر مداخلات افزایش سطح کلی فعالیت جسمانی دانش‌‌آموزان 443

افزایش سطح فعالیت جسمانی دانش‌‌آموزان 445

افزایش سطح فعالیت جسمانی در طول کلاس تربیت بدنی 445

بر فعالیت جسمانی به جای آمادگی جسمانی تأکید کنید 450

مهارت‌های خودمدیریتی را به دانش‌‌آموزان آموزش دهید 452

پیوست A.12. فرم آگاهی استفاده از زمان 454

پیوست 10.5. نمونه تکمیل نشده از فرم موازنۀ تصمیمگیری 458

دانش‌‌آموزان را از فرصت‌های فعالیت جسمانی موجود در خارج از مدرسه آگاه کنید 459

مشارکت همتایان را ترویج دهید 460

اطمینان حاصل کنید که همه دانش‌‌آموزان را شامل می‌شوند 464

اصول مذهبی و فرهنگی مرتبط با فعالیت جسمانی را شناسایی کنید 466

سبک زندگی فعال جسمانی را الگو کنید 467

فعالیت‌های بدنی را در طول عمر دربر داشته باشید 468

با سایر کارکنان مدرسه همکاری کنید 469

فرصت‌های فعالیت جسمانی را در مدرسه افزایش دهید 472

والدین/ مراقبین و سایر اعضای خانواده را درگیر کنید 474

حمل و نقل فعال به مدرسه را تشویق کنید 477

خلاصه 478

مفاهیم کلیدی 479

تمرین‌های کاربردی 480

پیوستها 481

پیوست A. 1. نظرسنجی برای تعیین درک دانش‌‌آموزان ابتدایی از پاداش 482

پیوست A.2. فرم ارزیابی رفتارهای اجتماعی در تربیت بدنی 483

پیوست A.3. فرم سیستم امتیازدهی روزانه برای واحدهای ورزشی 484

پیوست A.4. فرم هدف‌گزینی 485

پیوست A.5. فرم خروج بسته پاسخ 486

پیوست A.6. نظرسنجی «آشنایی با شما» 487

پیوست A.7. فرم «دلایل نتایج» 488

پیوست A.8. نظرسنجی انتخاب نامحدود برای شناسایی علایق فعالیت شخصی دانش‌‌آموزان (فلمینگ و همکاران، 1999) 489

پیوست A.9. نظرسنجی انتخاب محدود برای شناسایی علایق فعالیت شخصی دانش‌‌آموزان (فلمینگ و همکاران، 1999) 490

پیوست A.10. نظرسنجی انتخاب رتبهبندی شده برای شناسایی علایق فعالیت شخصی دانش‌‌آموزان (فلمینگ و همکاران، 1999) 491

پیوست A.11. فرم ثبت سطوح فعالیت بدنی (PA) دانش‌‌آموزان SOFIT 492

پیوست A.12. فرم آگاهی از استفاده از زمان 494

پیوست A.13. فرم موازنۀ تصمیمگیری 495

پیوست .B نظریه‌های ورزشی و فعالیت جسمانی 496

واژه نامه 497

منابع 511

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved