حکمرانی اقتصادی تجارب جهانی در مدیریت مالیه عمومی .
نویسنده:
گیدو برتوچی
مترجم:
سیاوش ملک پور- عباس خداپرست
سال نشر:
1401
صفحه:
262
نوبت چاپ:
1

کتاب حاضر حاصل مطالعات ارزنده دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی بخش اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان ملل متحد به مدیریت آقای گیدو برتوچی بوده که ضمن ارائه راهکارهای فوق‌العاده درحکمرانی مطلوب اقتصادی، تجارب سایر کشورها در اقصی نقاط دنیا را بررسی کرده است. نگاه نگارنده به مسائل مرتبط با حکمرانی اقتصادی در دنیا عاری از هرگونه جانبداری و جناح‌بندی‌های متداول بوده و هیچ طیف سیاسی و اقتصادی خاصی به‌عنوان طیف برتر در نظر گرفته نشده است. در این کتاب ضمن تشریح اصول حکمرانی مطلوب به مواردی از قبیل علل و پیامدهای فساد، راه‌های مبارزه با فساد، اداره درآمدها و مدیریت هزینه‌های عمومی و نهایتاً راهکارهایی برای نظارت صحیح توجه شده است.

 سخن مترجمان 13

یادداشت مولف 17

پیش گفتار 19

چکیده اجرایی 21

فصل اول / مقدمه 27

فصل دوم / مفهوم حکمرانی خوب 31

فصل سوم / مسئله فساد 41

مقدمه 41

علل فساد 46

پیامدهای فساد 50

هزینه‌های اقتصادی فساد 52

چارچوب نهادی برای مبارزه با فساد 54

فصل چهارم / اداره درآمد 59

معرفی 59

کارایی و اثربخشی مدیریت درآمد 62

چارچوب نهادی 63

تشکیل هیأت درآمد 64

اداره نظارت 66

هنجارهای اساسی رفتار خوب 66

شفافیت مالی و حکمرانی خوب 69

سیستم مالیاتی شفاف 71

مبنای قانونی برای مالیات 73

گسترش پایه مالیاتی 74

بار مالیاتی ملی 76

اجزای ساختار مالیاتی 77

مشکلات در تحقق پتانسیل مالیاتی کامل 79

تأثیر مالیات بین‌المللی 82

اقدامات اجرایی برای مبارزه با فرار مالیاتی و اجتناب از مالیات 85

مفاهیم فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی 86

اقتصاد غیررسمی 88

فرایند تجدیدنظر 89

ثبت نام، تشخیص، وصول و حسابرسی 92

ثبت نام 92

تشخیص 93

وصول 94

حسابرسی 96

استخدام مدیریت منابع انسانی 96

آموزش 97

انگیزش 98

انگیزه و صداقت 99

برنامه‌ریزی 99

کنترل مدیریت 100

مشکلات ویژه گمرکات و امور مالیاتی 100

نتیجه 102

فصل پنجم / مدیریت مخارج عمومی 113

معرفی 113

مدیریت مالیه عمومی 116

بودجهبندی 118

حسابداری دولتی 121

حسابداری تعهدی 124

شفافیت عملیات دولت 127

مبانی حسابداری 129

تعیین رویه‌های اجرایی 129

سیستم حسابداری 129

سیستم‌های کنترل داخلی 129

استانداردهای عمومی 130

استانداردهای فرعی 131

حسابرسی 131

تدارکات و مناقصه 136

1. برنامه‌ریزی 138

2. انتخاب تأمینکنندگان 139

3. انعقاد قراردادها 141

4. تحویل، کنترل کیفیت، صورتحساب و پرداخت 141

فساد و سوء مدیریت در پروژههایی که خارج از بودجه ملی تأمین مالی می‌شوند 143

مدیریت برنامه یا پروژه 147

صرف بیش از حد زمان و هزینه 148

مواردی از زمان بیش از حد اجرا می‌شود: 148

مواردی از هزینه بیش از حد 148

قیمت گذاری کالاها و خدمات عرضه شده توسط دولت 153

یارانه‌ها و پرداختهای انتقالی 153

اندازهگیری کارایی مخارج دولت 155

قوانین سیاست مالی 158

صندوق بین‌المللی پول: تسهیلات تعدیل ساختاری و تسهیلات تعدیل ساختاری پیشرفته 163

آموزههای عمومی درخصوص اصلاحات مخارج تحت SAF/ESAF 165

اصلاحات در بخش مخارج عمومی 166

نتیجه 169

فصل ششم /  چارچوب تنظیمی 173

معرفی 173

نقش و اندازه دولت 175

خصوصی سازی 180

پیامدهای مالی خصوصی سازی 182

راهبردهای بازدارندگی و کشف فساد 185

خصوصی سازی گسترده بدون اصلاحات واقعی 192

تنظیم بهتر انحصارات طبیعی: برخی از درسهای سیاست و تجربیات نظارتی 194

محیط توانمند 202

چارچوب قانونی و نظارتی 205

اصلاحات در چارچوب قانونی 207

1. قانون اموال 209

2. حقوق مالکیت معنوی (IPR) 210

3. قانون قرارداد 215

4. قانون شرکت 216

الف- سهولت ورود و خروج 216

ب- قوانین ورشکستگی 217

ج - قوانین مربوط به مؤسسات مالی 218

چارچوب قانونی 220

نظارت و تنظیم بازارهای مالی 222

مقررات اوراق بهادار 229

سرمایه‌گذاری خارجی 232

اصلاحات چارچوبی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) 237

اقتصاد غیررسمی 241

نتیجه 243

فصل هفتم / نتیجهگیری 249

ضمیمه 253

جدول اصطلاحات 259


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved