توسعه حرفه ای رهبران آموزشی با تاکید بر رویکرد منتورینگ و کوچینگ
نویسنده:
مجتبی حاج خزیمه- جواد پورکریمی
مترجم:
.
سال نشر:
1402
صفحه:
272
نوبت چاپ:
1

پیش گفتار 15

فصل اول / جایگاه منابع انسانی در سازمان 17

1-1- مقدمه 18

1-2- مفهوم منابع انسانی 19

1-3- دانش منابع انسانی 20

1-4- فلسفه مدیریت منابع انسانی 21

1-5- سیر تحول نیروی انسانی به سرمایه انسانی 22

1-6- اهمیت منابع انسانی در سازمان 23

1-7- بسترهای منابع انسانی در سازمان 26

1-8- رویکردهای منابع انسانی در سازمان 27

1-9- ضرورت آموزش منابع انسانی در سازمان 28

1-10- دلایل توجه سازمان‌ها به آموزش منابع انسانی 29

1-11- مقاصد مشترک سازمان‌ها در خصوص آموزش منابع انسانی 30

1-12- مراحل فرآیند آموزش منابع انسانی در سازمان‌ها 32

1-12-1- برنامه‌ریزی 32

1-12-2- مرحله اجرای آموزش 33

1-12-3- ارزشیابی اثربخشی آموزش 34

1-13- جایگاه منابع انسانی در افزایش کیفیت خدمات سازمان 35

1-14- کارکردهای منابع انسانی 36

1-15- مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی‌ها 38

1-16- جایگاه راهبردی اطلاعات منابع انسانی در سازمان 41

1-17- نقش منابع انسانی در سلامت سازمان 44

1-17-1- ارتقا ویژگی‌های فردی 44

1-17-2- فرهنگ‌سازمانی 45

1-17-3- ساختار سازمانی 45

1-17-4- بهبود سبک و بینش مدیریتی 46

1-17-5- ارتقاء سیستم‌های پاداش و جبران خدمات 46

1-17-6- ارتقاء كیفی فضای کسب‌وکار و خدمات‌رسانی 47

1-18- ابزارها و چالش‌های منابع انسانی در سازمان 47

1-18-1- سیستم كارگزینی سازمانی 48

1-18-2- سیستم ارزیابی عملکرد 49

1-18-3- سیستم پاداش و پرداخت 50

1-18-4- سیستم توسعه مهارت منابع انسانی 51

1-18-5- سیستم هماهنگی سازی منابع انسانی 53

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 53

منابع 56

فصل دوم / توسعۀ منابع انسانی 59

2-1- مقدمه 60

2-2- مفهوم توسعه 61

2-3- مفهوم توسعه منابع انسانی 62

2-4- توسعه منابع انسانی در عصر جدید (به‌عنوان یک‌رشته رسمی) 67

2-5- اهمیت و ضرورت توسعه منابع انسانی 70

2-6- اهداف توسعه منابع انسانی در سازمان 71

2-7- فرآیند توسعه منابع انسانی 73

2-8- ابعاد توسعه منابع انسانی 75

2-9- راهبردهای توسعه منابع انسانی 76

2-10- اقدامات توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها 78

2-11- سطوح تجزیه‌وتحلیل در توسعه منابع انسانی 82

2-12- حوزه‌های تأثیرگذار در توسعه منابع انسانی 83

2-13- تدوین راهبرد توسعه منابع انسانی 84

2-14- شاخص‌های توسعه انسانی و روش محاسبه آن 86

2-15- روش‌های اندازه‌گیری توسعه منابع انسانی در سازمان 89

2-16- مدل‌های توسعه منابع انسانی 90

2-16-1- مدل خودارزیابی فرایند توسعه منابع انسانی (EFQM) یا مدل توسعه سرآمدی 91

2-16-2- چهارچوب مفهومی توسعه منابع انسانی استراتژیک(گاراوان،2007) 92

2-16-3- مدل طبیعی توسعه منابع انسانی 92

2-16-4- مدل I-A توسعه منابع انسانی 93

2-16-5- مدل سه شاخکی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر توسعه منابع انسانی 95

2-16-6- مدل دایره‌ای توسعه منابع انسانی 96

2-17- اقدامات توسعه استراتژیک منابع انسانی 97

2-18- ویژگی‌های نیروی انسانی توسعه‌یافته از دیدگاه صاحب‌نظران و کارفرمایان 99

2-19- توسعه منابع انسانی انتقادی 102

2-20- تئوری‌های توسعه منابع انسانی انتقادی 105

2-20-1- تئوری‌های یادگیری 105

2-20-2- تئوری‌های خود و کار در حوزه توسعه منابع انسانی 106

2-20-3- تئوری‌های یادگیری در کار در حوزه توسعه منابع انسانی 107

2-20-4- تئوری‌های توسعه منابع انسانی احساسی 108

2-21- مقایسه توسعه منابع انسانی کارکردگرا و انتقادی 109

2-22- چارچوب اجرای توسعه منابع انسانی انتقادی 111

2-23- چالش‌های توسعه منابع انسانی 114

2-24- تفاوت توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی 115

2- 25- تفاوت سرمایه انسانی و منابع انسانی 118

2-26- تفاوت توسعه و آموزش کارکنان 120

2-27- موانع توسعه منابع انسانی 122

2-27-1- موانع درونی توسعه منابع انسانی 122

2-27-2- موانع بیرونی توسعه منابع انسانی 123

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 123

منابع 126

فصل سوم / توسعۀ منابع انسانی با روش منتورینگ و کوچینگ 131

3-1- مفهوم منتورینگ 132

3-2- ویژگی‌های منتورها 134

3-3- ویژگی‌های منتی‌ها 135

3-4- نقش‌های منتورها 136

3-5- مزایای منتورینگ 137

3-6- كاركردهای منتورینگ 138

3-7- انواع اشکال و ساختار منتورینگ 140

3-8- توسعه منابع انسانی با رویکرد منتورینگ 142

3-9- راهکارهای اجرای منتورینگ در سازمان 145

3-10- مفهوم کوچینگ (مربیگری) 146

3-11- تفاوت منتورینگ و کوچینگ (مربیگری) 150

3-12- تفاوت مربیگری و مشاوره 152

3-13- ویژگی‌های اساسی مربیگری از دیدگاه رینارد (2005) 154

3-14- مزایای مربیگری 154

3-15- فرآیند مربیگری 156

3-15-1- انتخاب 157

3-15-2- بازه زمان 157

3-15-3- برقرار کردن روابط آموزشی 157

3-16- عناصر اساسی مربیگری مؤفقیتآمیز 158

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 158

منابع 160

فصل چهارم / توسعه حرفه‌ای 165

4-1- مقدمه 166

4-2- تعاریف توسعه حرفه‌ای 167

4-3- پارادایم‌های توسعه حرفه‌ای 170

4-4- تاریخچه توسعه حرفه‌ای 171

4-5- نوعشناسی فعالیت‌های توسعه حرفه‌ای 173

4-6- چارچوب نظری توسعه حرفه‌ای 176

4-7- الگوهای توسعه حرفه‌ای 178

4-8- عوامل مؤثر در برنامه‌های توسعه حرفه‌ای 184

4-9- رویکردهای توسعه حرفه‌ای 186

4-10- الزامات توسعه حرفه‌ای 189

4-11- پیامدهای توسعه حرفه‌ای 190

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 191

فهرست منابع 193

فصل پنجم / رهبری در مدیریت منابع انسانی 197

5-1- مفهوم رهبری 198

5-2- سیر تحول مفهوم رهبری 199

5-2-1- تئوری صفات رهبری 199

5-2-2- نظریه رفتاری 200

5-2-3- تئوری اقتضایی 201

5-3- اصول رهبری 202

5-4- سبک‌های نوین رهبری 204

5-4-1- رهبری مشارکتی 204

5-4-2- رهبری توانمندساز 205

5-4-3- رهبری تحول‌گرا 206

5-4-4- رهبری آموزشی 207

5-4-5- رهبری توزیع‌شده 208

5-4-6- رهبری خدمتگزار 213

5-4-7- رهبری تبادلی 213

5-4-8- رهبری کاریزما 214

5-4-9- رهبری مراوده‌ای 215

5-4-10- رهبری عملگرا 215

5-5- مهم‌ترین شاخص‌های رهبری اثربخش 216

5-6- شرایط و مسئولیت‌های رهبری در سازمان 217

5-7- مهارت‌های رهبران آموزشی 221

5-8- رفتار خود توسعه‌ای رهبران آموزشی 224

5-9- اهداف مدیریت منابع انسانی 226

5-10- چابکی رهبری منابع انسانی 226

5-11- نظریه‌های مدیریت و رهبری دانشگاهی 227

5-11-1 بولمن و دیل (2008) 228

5-11-2- اسکات و همکاران (2008) 233

5-11-3- سوانویک و مک کیم (2014) 235

5-11-4- بولدن و همکاران (2015) 237

5-12- راه‌های توسعه مدیریت در آموزش عالی 242

5-13- برنامه‌های توسعه حرفه‌ای رهبران آموزشی در دانشگاه‌های جهان 246

5-13-1- دانشگاه استنفورد 246

5-13-2- دانشگاه ایالت سان دیه‌گو 246

5-13-3- دانشگاه لس‌آنجلس کالیفرنیا 249

5-13-4- دانشگاه ایالت آیووا 250

5-13-5- دانشگاه میشیگان غربی 250

5-13-6- دانشگاه ویرجینیا 253

5-13- 7- دانشکده پزشکی اوتاوا 254

5-13-8- دانشگاه ایالتی پن 258

5-13-9- دانشگاه دولتی هند 259

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 259

منابع 261

 

فهرست واژگان تخصصی 267


تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved