متالورژی جوشكاری و جوش پذيری فولادهای زنگ نزن
نویسنده:
پروفسور جان ليپولد - دكتر داميان كوتكي
مترجم:
دكتر مرتضي شمعانيان
سال نشر:
1389
صفحه:
498
نوبت چاپ:
3

فصل 1-مقدمه.................................................................................................... 1

1-1- معرفي فولاد زنگ نزن....................................................................................... 2

1-2- تاريخچه فولادهاي زنگ نزن............................................................................... 4

1-3- انواع فولاد زنگ نزن و كاربرد آنها......................................................................... 6

1-4- مقاومت خوردگي............................................................................................ 7

1-5- توليد فولاد زنگ نزن......................................................................................... 9

مراجع.................................................................................................................. 11

فصل 2- نمودارهاي فازي.................................................................................... 13

2-1- سيستم آهن - كرم......................................................................................... 14

2-2- سيستم آهن – كرم- كربن................................................................................ 16

2-3- سيستم آهن – كرم- نيكل................................................................................ 19

2-4-نمودارهاي فازي براي سيستم هاي آلياژي خاص................................................... 23

مراجع.................................................................................................................. 27

و

فصل 3- عناصر آلياژي و نمودارهاي ساختاري....................................................... 29

3-1- عناصر آلياژي در فولادهاي زنگ نزن..................................................................... 29

3-2- عناصر فريت زا و عناصر آستنيت زا...................................................................... 38

3-3- نمودارهاي ساختاري....................................................................................... 39

3-4- سيستم هاي آلياژيآستنيتي - مارتنزيتي............................................................ 62

3-5- سيستم هاي آلياژي فريتي - مارتنزيتي.............................................................. 66

3-6- پيش بيني فريت به كمك شبكه عصبي............................................................... 72

مراجع.................................................................................................................. 73

 

فصل 4- فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي.................................................................. 79

4-1- آلياژهاي استاندارد و مواد مصرفي...................................................................... 81

4-2- متالورژي فيزيكي و مكانيكي............................................................................. 84

4-3- متالورژي جوشكاري........................................................................................ 90

4-4- خواص مكانيكي جوش ها................................................................................. 108

4-5- جوش پذيري.................................................................................................. 109

4-6- فولادهاي زنگ نزن سوپرمارتنزيتي...................................................................... 112

4-7- مطالعه موردي: محاسبه دماي Ms فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي.............................. 118

فصل 5- فولادهاي زنگ نزن فريتي....................................................................... 123

5-1- آلياژهاي استاندارد و مواد مصرفي...................................................................... 124

5-2- متالوژي فيزيكي و مكانيكي............................................................................... 129

5-3-متالورژي جوشكاري......................................................................................... 147

5-4- خواص مكانيكي جوش ها................................................................................. 158

5-5- جوش پذيري.................................................................................................. 168

5-6- مقاومت به خوردگي........................................................................................ 173

5-7- عمليات حرارتي پس گرم.................................................................................. 178

5-8- انتخاب فلز پر كننده.......................................................................................... 180

5-9- مطالعه موردي: ترك خوردن HAZ  در نوع 436 در طي تغيير شكل سرد....................... 181

5-10- مطالعه موردي: ترك خوردن خوردگي تنشي بين دانه اي در HAZ فولاد نوع 430.......... 185

مراجع.................................................................................................................. 188

فصل 6- فولادهاي زنگ نزن آستنيتي................................................................... 191

6-1- آلياژهاي استاندارد و مواد مصرفي...................................................................... 194

6-2- متالوژي فيزيكي و مكانيكي............................................................................... 199

6-3- متالورژي جوشكاري........................................................................................ 205

6-4- خواص ميكانيكي جوش ها................................................................................ 228

6-5- جوش پذيري.................................................................................................. 233

6-6- مقاومت به خوردگي........................................................................................ 272

6-7- آلياژهاي مخصوص........................................................................................... 286

6-8- مطالعه موردي: انتخاب درست فلز پر كننده.......................................................... 298

6-9- مطالعه موردي: چه اشتباهي در استخر شناي من وجود دارد؟................................. 301

6-10- مطالعه موردي: ترك خوردن در ناحيه متأثر از حرارت.............................................. 302

مراجع.................................................................................................................. 304

فصل 7- فولادهاي زنگ نزن دو فازي.................................................................... 311

7-1- آلياژهاي استاندارد و مواد مصرفي...................................................................... .313

7-2- متالورژي فيزيكي............................................................................................ 316

7-3- خواص مكانيكي.............................................................................................. 321

7-4- متالورژي جوشكاري........................................................................................ 321

7-5- كنترل توازن فريت - آستنيت.............................................................................. 335

7-6- جوش پذيري.................................................................................................. 341

7-7- خواص مكانيكي جوش..................................................................................... 348

7-8- مقاومت به خوردگي........................................................................................ 350

مراجع.................................................................................................................. 352

فصل 8- فولادهاي زنگ نزن رسوب سختي.......................................................... 355

8-1-آلياژهاي استاندارد و مواد مصرفي....................................................................... 357

8-2- متالورژي فيزيكي و مكانيكي............................................................................. 361

8-3- متالورژي جوشكاري ....................................................................................... 372

8-4- خواص مكانيكي قطعات جوش خورده.................................................................. 376

8-5- جوش پذيري.................................................................................................. 378

8-6-مقاومت به خوردگي......................................................................................... 383

مراجع.................................................................................................................. 384

فصل 9- جوشكاري غير مشابه فولادهاي زنگ نزن............................................... 387

9-1- كاربردهاي جوش هاي غير مشابه...................................................................... 387

9-2- فولاد كربني يا كم آلياژ به فولاد زنگ نزن آستيتي.................................................. 389

9-3- جوش پذيري.................................................................................................. 399

9-4- ساير اتصالات غير مشابه.................................................................................. 406

مراجع.................................................................................................................. 415

فصل 10- آزمون جوش پذيري.............................................................................. 417

10-1- مقدمه........................................................................................................ 417

10-2- آزمون وارسترينت.......................................................................................... 420

10-3- آزمون انعطاف پذيري گرم................................................................................. 431

10-4- آزمون خمش شكافي..................................................................................... 436

10-5- آزمون كرنش تا شكست................................................................................. 442

10-6- ساير آزمون هاي جوش پذيري.......................................................................... 445

مراجع.................................................................................................................. 445


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved