پیکره دانش مدیریت داده DMBOK
نویسنده:
علی کمندی و زهرا فرحی
مترجم:
سال نشر:
1398
صفحه:
436
نوبت چاپ:
1

 پیشگفتار................................................................................................................................... 23

فصل اول: مدیریت داده.............................................................................................................. 25

1-1 مقدمه............................................................................................................................... 27

1-1-1 داما و DMBOK............................................................................................................................................................. 30

1-1-2 پیشران‌های کسب‌وکار............................................................................................................................................. 31

1-1-3 اهداف..................................................................................................................................................................................... 31

1-2 مفاهیم پایه داده.............................................................................................................. 31

1-2-1 داده و اطلاعات................................................................................................................................................................ 34

1-2-2 داده به‌عنوان دارایی سازمانی.................................................................................................................................. 35

1-2-3 اصول مدیریت داده....................................................................................................................................................... 36

1-2-4 تفاوت اطلاعات با سایر دارایی‌های سازمان.................................................................................................. 37

1-2-5 چالش‌های مدیریت داده........................................................................................................................................... 39

1-2-6 استراتژی مدیریت داده.............................................................................................................................................. 41

1-2-7 چارچوب مدیریت داده............................................................................................................................................... 43

1-2-8 مدل هم‌راستایی استراتژیک................................................................................................................................... 43

1-2-9 مدل اطلاعات آمستردام............................................................................................................................................ 44

1-2-10 مدل چارچوب DAMA-DMBOK................................................................................................................. 45

1-2-11 هرم DMBOK یا مدل Aiken........................................................................................................................... 49

1-2-12 مدل تکامل‌یافته.......................................................................................................................................................... 50

1-2-13 ارزشگذاری داده‌ها..................................................................................................................................................... 52

فصل دوم: حاکمیت داده............................................................................................................ 56

2-1 مقدمه............................................................................................................................... 58

2-1-1 پیش‌ران‌های کسب‌وکار............................................................................................................................................. 60

2-1-2 اهداف و اصول.................................................................................................................................................................. 62

2-2 مفاهیم پایه..................................................................................................................... 63

2-2-1 سازمان داده محور........................................................................................................................................................ 63

2-2-2 سازمان حاکمیت داده‌ها.......................................................................................................................................... 64

2-2-3 انواع داده‌بان...................................................................................................................................................................... 67

2-3 فعالیت‌ها.......................................................................................................................... 68

2-4 ابزارها و تکنیک‌ها............................................................................................................. 76

2-5 راهنمای اجرا.................................................................................................................... 78

2-5-1 سنجه‌ها................................................................................................................................................................................ 79

فصل سوم: معماری اطلاعات..................................................................................................... 82

3-1 مقدمه............................................................................................................................... 84

3-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار............................................................................................................................................. 85

3-1-2 خروجی‌ها و تجربیات معماری داده................................................................................................................... 86

3-2 مفاهیم پایه...................................................................................................................... 87

3-2-1 دامنه معماری سازمانی.............................................................................................................................................. 87

3-2-2 چارچوب معماری سازمانی..................................................................................................................................... 88

3-2-3 چارچوب زکمن.............................................................................................................................................................. 90

3-2-4 چارچوب معماری سازمانی فدرال...................................................................................................................... 91

3-2-5 معماری داده سازمانی................................................................................................................................................ 92

3-2-6 مدل داده سازمانی........................................................................................................................................................ 93

3-2-7 طراحی جریان داده...................................................................................................................................................... 96

3-3 فعالیت‌ها.......................................................................................................................... 99

3-3-1 ایجاد تجربیات معماری داده.................................................................................................................................. 99

3-3-2 یکپارچگی با معماری سازمانی.......................................................................................................................... 104

3-4 ابزارها............................................................................................................................. 104

3-4-1 ابزارهای مدل‌سازی داده....................................................................................................................................... 104

3-4-2 نرم‌افزار مدیریت دارایی‌ها...................................................................................................................................... 105

3-4-3 برنامه‌های طراحی گرافیکی................................................................................................................................. 106

3-5 تکنیکها........................................................................................................................ 106

3-5-1 طرح‌ریزی چرخه حیات......................................................................................................................................... 106

3-5-2 شفافیت نمودارها....................................................................................................................................................... 106

3-6 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 107

3-6-1 ارزیابی آمادگی / ارزیابی ریسک....................................................................................................................... 108

3-6-2 تغییر فرهنگ و تغییرات سازمانی................................................................................................................... 109

3-6-3 حاکمیت معماری داده........................................................................................................................................... 110

3-6-4 سنجه‌ها............................................................................................................................................................................ 110

فصل چهارم: طراحی و مدل‌سازی داده.................................................................................. 113

4-1 مقدمه............................................................................................................................ 115

4-1-1 پیش‌ران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 116

4-1-2 اهداف و اصول............................................................................................................................................................... 116

4-2 مفاهیم پایه................................................................................................................... 117

4-2-1 مدل‌سازی داده و مدل داده................................................................................................................................ 117

4-2-2 انواع داده‌هایی که باید مدل شود..................................................................................................................... 118

4-2-3 مؤلفه‌های مدل داده................................................................................................................................................. 119

4-3 فعالیت‌ها....................................................................................................................... 119

4-3-1 برنامه‌ریزی برای مدل‌سازی داده..................................................................................................................... 119

4-3-2 ساخت مدل داده........................................................................................................................................................ 120

4-3-3 مرور مدل داده‌ای....................................................................................................................................................... 123

4-3-4 پشتیبانی مدل‌های داده........................................................................................................................................ 123

4-4 ابزارها............................................................................................................................. 124

4-4-1 ابزارهای مدل‌سازی داده....................................................................................................................................... 124

4-4-2 ابزارهای پروفایل داده.............................................................................................................................................. 124

4-4-3 مخزن فرا داده.............................................................................................................................................................. 124

4-4-4 الگوی مدل داده.......................................................................................................................................................... 125

4-5 به‌روش‌ها....................................................................................................................... 125

4-5-1 مدل‌های داده‌ای صنعت......................................................................................................................................... 125

4-5-2 بهروش‌ها در استانداردهای نام‌گذاری........................................................................................................... 125

4-5-3 بهروش‌های طراحی پایگاهداده........................................................................................................................... 125

4-6 حاکمیت مدل داده........................................................................................................ 126

4-6-1 مدیریت کیفیت طراحی و مدل داده............................................................................................................. 126

4-6-2 سنجه‌های مدل‌سازی داده.................................................................................................................................. 128

فصل پنجم: ذخیره‌سازی و عملیات داده.............................................................................. 133

5-1 مقدمه............................................................................................................................ 135

5-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 136

5-1-2 اهداف و اصول............................................................................................................................................................... 136

5-2 مفاهیم پایه................................................................................................................... 138

5-2-1 شیوه تقسیم‌کار بین چند DBA..................................................................................................................... 139

5-2-2 معماری پایگاهداده..................................................................................................................................................... 140

5-2-3 مجازیسازی و پردازش ابری............................................................................................................................. 141

5-2-4 انواع پردازش پایگاهداده.......................................................................................................................................... 143

5-2-5 قضیه CAP..................................................................................................................................................................... 144

5-2-6 رسانه ذخیرهسازی دادهها................................................................................................................................... 145

5-2-7 محیطهای پایگاهداده............................................................................................................................................... 145

5-2-8 ساختار پایگاهداده...................................................................................................................................................... 147

5-2-9 عملیات متداول پایگاهداده................................................................................................................................... 152

5-3 فعالیت‌ها....................................................................................................................... 154

5-3-1 مدیریت تکنولوژی پایگاهداده............................................................................................................................. 155

5-3-2 مدیریت بانک اطلاعاتی........................................................................................................................................... 157

5-4 ابزارها............................................................................................................................. 165

5-4-1 ابزارهای مدل‌سازی داده....................................................................................................................................... 166

5-4-2 ابزارهای پایش بانک اطلاعاتی............................................................................................................................ 166

5-4-3 ابزارهای مدیریت بانک اطلاعاتی....................................................................................................................... 166

5-4-4 ابزارهای پشتیبانی توسعه‌دهندگان................................................................................................................ 166

5-5 تکنیک‌ها........................................................................................................................ 167

5-5-1 اجرای تست در محیط کم ریسک.................................................................................................................. 167

5-5-2 استانداردهای نام‌گذاری در لایه فیزیکی..................................................................................................... 167

5-5-3 انجام تغییرات از طریق کدنوشته...................................................................................................................... 167

5-6 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 167

5-6-1 ارزیابی آمادگی / ارزیابی ریسک....................................................................................................................... 167

5-6-2 تغییرات سازمانی و فرهنگی................................................................................................................................ 168

5-6-3 سنجه‌ها............................................................................................................................................................................. 168

فصل ششم: مدیریت فراداده.................................................................................................... 170

6-1 مقدمه............................................................................................................................ 172

6-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 173

6-1-2 اهداف و اصول............................................................................................................................................................... 174

6-2 مفاهیم پایه.................................................................................................................... 175

6-2-1 تقسیم‌بندی فراداده.................................................................................................................................................. 176

6-2-2 فراداده عملیاتی........................................................................................................................................................... 176

6-2-3 استاندارد ایزو/ آی ای سی 11179................................................................................................................ 177

6-2-4 استاندارد فراداده دولت الکترونیکی انگلستان........................................................................................... 177

6-2-5 فراداده برای داده‌های غیر ساخت‌یافته....................................................................................................... 179

6-2-6 منبع فراداده.................................................................................................................................................................. 179

6-3 فعالیت‌ها........................................................................................................................ 180

6-3-1 تدوین استراتژی فراداده......................................................................................................................................... 180

6-3-2 درک نیازمندی‌های فراداده................................................................................................................................ 180

6-3-3 تعریف معماری فراداده........................................................................................................................................... 181

6-3-4 ایجاد و پشتیبانی فراداده...................................................................................................................................... 183

6-3-5 اجرای پرس‌وجو، گزارش‌گیری و تحلیل فراداده................................................................................... 184

6-4 ابزارها............................................................................................................................. 184

6-4-1 ابزارهای مدیریت مخزن فراداده........................................................................................................................ 184

6-5 تکنیک‌ها........................................................................................................................ 184

6-6 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 185

6-6-1 ارزیابی ریسک/ارزیابی آمادگی........................................................................................................................... 185

6-6-2 تغییرات سازمانی و فرهنگی................................................................................................................................ 186

6-6-3 حاکمیت فراداده......................................................................................................................................................... 186

6-6-4 مستندسازی راهکارهای فراداده...................................................................................................................... 186

6-6-5 استانداردهای فراداده............................................................................................................................................... 186

6-6-6 سنجه‌ها............................................................................................................................................................................ 187

فصل هفتم: داده‌های مرجع و اطلاعات داده......................................................................... 188

7-1 مقدمه............................................................................................................................ 190

7-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 191

7-1-2 اهداف و اصول راهنما.............................................................................................................................................. 192

7-2 مفاهیم پایه................................................................................................................... 193

7-2-1 تفاوت‌های بین اطلاعات پایه و دادههای مرجع..................................................................................... 193

7-2-2 داده‌های مرجع............................................................................................................................................................ 195

7-2-3 اطلاعات پایه.................................................................................................................................................................. 202

7-2-4 گامهای پردازشی کلیدی مدیریت اطلاعات پایه.................................................................................... 206

7-2-5 انواع اطلاعات پایه....................................................................................................................................................... 213

7-3 فعالیت‌ها....................................................................................................................... 214

7-3-1 فعالیت‌های مدیریت اطلاعات پایه................................................................................................................... 215

7-3-2 فعالیت‌های داده‌های مرجع................................................................................................................................ 220

7-4 ابزارها و روش‌ها............................................................................................................. 222

7-5 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 222

7-5-1 پایبندی به معماری داده‌های مرجع............................................................................................................. 223

7-5-2 نظارت بر حرکت داده‌ها........................................................................................................................................ 223

7-5-3 مدیریت تغییر داده‌های مرجع.......................................................................................................................... 223

7-5-4 توافقات اشتراک داده‌ها.......................................................................................................................................... 225

7-5-5 سازمان‌ها و تغییرات فرهنگی............................................................................................................................ 225

7-5-6 حاکمیت داده‌های مرجع و اطلاعات پایه.................................................................................................. 226

7-5-7 سنجهها............................................................................................................................................................................ 226

فصل هشتم: یکپارچگی و تبادل اطلاعات............................................................................ 228

8-1 مقدمه............................................................................................................................ 230

8-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 232

8-1-2 اهداف و اصول............................................................................................................................................................... 233

8-2 مفاهیم پایه................................................................................................................... 233

8-2-1 استخراج، انتقال و بارگذاری داده‌ها............................................................................................................... 233

8-2-2 مدل‌های تعامل............................................................................................................................................................ 238

8-2-3 گذرگاه سرویس سازمانی...................................................................................................................................... 239

8-2-4معماری سرویسگرا.................................................................................................................................................... 240

8-3 فعالیت‌ها....................................................................................................................... 241

8-3-1 برنامه‌ریزی و تحلیل.................................................................................................................................................. 241

8-3-2 طراحی راهکارهای یکپارچگی داده................................................................................................................ 244

8-3-3 توسعه راهکارهای یکپارچگی داده.................................................................................................................. 246

8-3-4 اجرا و پایش................................................................................................................................................................... 248

8-4 ابزارها............................................................................................................................. 248

8-4-1 بزارهای انتقال داده‌ها و ETL............................................................................................................................. 248

8-4-2 سرور مجازی‌سازی داده‌ها................................................................................................................................... 248

8-4-3 گذرگاه سرویس سازمانی...................................................................................................................................... 248

8-4-4 موتور قواعد کسب‌وکار........................................................................................................................................... 249

8-4-5 ابزارهای مدل‌سازی داده و فرایند................................................................................................................... 249

8-4-6 ابزارهای پروفایل داده.............................................................................................................................................. 250

8-4-7 مخزن فراداده................................................................................................................................................................ 250

8-5 تکنیک‌ها....................................................................................................................... 250

8-6 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 250

8-6-1 ارزیابی ریسک/آمادگی............................................................................................................................................ 250

8-6-2 تغییرات سازمانی و فرهنگی................................................................................................................................ 251

8-6-3 حاکمیت یکپارچه‌سازی و تبادل داده......................................................................................................... 251

8-6-4 توافقنامه اشتراک داده........................................................................................................................................... 251

8-6-5 رده‌بندی داده............................................................................................................................................................... 252

8-6-6 سنجه‌های یکپارچگی داده................................................................................................................................... 252

فصل نهم: کیفیت داده‌ها......................................................................................................... 254

9-1 مقدمه............................................................................................................................ 256

9-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار......................................................................................................................................... 256

9-1-2 اهداف و اصول............................................................................................................................................................... 258

9-2 مفاهیم پایه................................................................................................................... 259

9-2-1 کیفیت داده................................................................................................................................................................... 259

9-2-2 ابعاد کیفیت داده........................................................................................................................................................ 259

9-2-3 استاندارد ایزوی کیفیت داده.............................................................................................................................. 262

9-2-4 چرخه حیات کیفیت داده.................................................................................................................................... 263

9-2-5 قواعد کسب‌وکار مرتبط باکیفیت داده......................................................................................................... 265

9-2-6 ریشه‌های بی‌کیفیتی داده‌ها................................................................................................................................ 266

9-2-7 ایرادات ناشی از پردازش اطلاعات.................................................................................................................... 268

9-2-8 ابزارهای پروفایل داده.............................................................................................................................................. 269

9-2-9 پاک‌سازی داده‌ها....................................................................................................................................................... 269

9-2-10 غنی‌سازی داده‌ها.................................................................................................................................................... 269

9-3 فعالیت‌ها....................................................................................................................... 270

9-3-1 تعریف داده باکیفیت................................................................................................................................................ 270

9-3-2 تعریف استراتژی کیفیت داده............................................................................................................................ 271

9-3-3 شناسایی داده‌ها و قواعد کسب‌وکار مهم................................................................................................... 271

9-3-4 داده‌های حساس........................................................................................................................................................ 272

9-3-5 انجام ارزیابی اولیه کیفیت داده......................................................................................................................... 273

9-3-6 تعریف اهداف ارزیابی................................................................................................................................................ 274

9-3-7 شناسایی و اولویت‌بندی بهبودهای احتمالی............................................................................................ 274

9-3-8 تعریف اهداف بهبود کیفیت داده..................................................................................................................... 274

9-3-9 طراحی و اجرای عملیات کیفیت داده.......................................................................................................... 275

9-3-10 ایجاد توافقنامه سطح سرویس کیفیت داده.......................................................................................... 281

9-3-11 تهیه گزارش‌های کیفیت داده........................................................................................................................ 283

9-4 ابزارها............................................................................................................................. 283

9-4-1 ابزارهای پروفایلینگ داده..................................................................................................................................... 283

9-4-2 ابزارهای پرس‌وجوی داده‌ها................................................................................................................................ 284

9-4-3 ابزارهای مدل‌سازی و ETL.................................................................................................................................. 284

9-4-4 قالب قواعد کیفیت داده......................................................................................................................................... 284

9-4-5 مخزن فراداده................................................................................................................................................................ 284

9-5 تکنیکها....................................................................................................................... 285

9-5-1 اقدامات پیشگیرانه................................................................................................................................................... 285

9-5-2 فعالیت‌های اصلاحی................................................................................................................................................. 286

9-5-3 سنجه‌های کیفیت داده.......................................................................................................................................... 286

9-5-4 تحلیل علت ریشه‌ای.................................................................................................................................................. 288

9-6 راهنمای اجرا.................................................................................................................. 290

9-6-1 ارزیابی آمادگی / ارزیابی ریسک....................................................................................................................... 290

9-6-2 تغییرات سازمانی و فرهنگی................................................................................................................................ 291

9-6-3 کیفیت داده و حاکمیت داده............................................................................................................................. 292

9-6-4 سیاست‌های کیفیت داده..................................................................................................................................... 293

9-6-5 سنجه‌ها............................................................................................................................................................................ 293

فصل دهم: مدیریت محتوا و مستندات................................................................................. 296

10-1 مقدمه......................................................................................................................... 298

10-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار...................................................................................................................................... 299

10-1-2 اهداف.............................................................................................................................................................................. 299

10-2 مفاهیم پایه................................................................................................................. 301

10-3 فعالیت‌ها..................................................................................................................... 304

10-3-1 برنامه‌ریزی مدیریت چرخه حیات................................................................................................................ 304

10-3-2 مدیریت چرخه زندگی......................................................................................................................................... 308

10-3-3 انتشار و ارائه محتوا................................................................................................................................................ 316

10-3-4 فعالیت‌های مرتبط با شواهد الکترونیکی.................................................................................................. 317

10-4 ابزارها.......................................................................................................................... 319

10-4-1 سیستم مدیریت محتوای سازمانی.............................................................................................................. 319

10-4-2 مدیریت مستندات.................................................................................................................................................. 319

10-4-3 سیستم‌های مدیریت محتوا............................................................................................................................. 320

10-4-4 پردازش تصویر.......................................................................................................................................................... 320

10-4-5 ابزارهای همکاری.................................................................................................................................................... 321

10-4-6 فرمت‌های استاندارد.............................................................................................................................................. 321

10-5 تکنیک‌ها..................................................................................................................... 321

10-5-1 دستورالعمل پاسخ به دعوی حقوقی........................................................................................................... 322

10-6 راهنمای اجرا............................................................................................................... 322

10-6-1 ارزیابی آمادگی/ ارزیابی ریسک...................................................................................................................... 323

10-6-2 سازمان‌ها و تغییرات فرهنگی......................................................................................................................... 325

10-6-3 حاکمیت محتواها و مستندات....................................................................................................................... 325

10-6-4 سنجهها......................................................................................................................................................................... 328

فصل یازدهم: امنیت................................................................................................................ 332

11-1 مقدمه......................................................................................................................... 334

11-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار...................................................................................................................................... 336

11-1-2 اهداف و سیاست‌ها................................................................................................................................................ 337

11-2 مفاهیم پایه................................................................................................................. 338

11-2-1 آسیب‌پذیری............................................................................................................................................................... 338

11-2-2 تهدید.............................................................................................................................................................................. 339

11-2-3 ریسک............................................................................................................................................................................ 339

11-2-4 فرایندهای امنیت.................................................................................................................................................... 340

11-2-5 نظارت............................................................................................................................................................................. 341

11-2-6 انواع امنیت داده...................................................................................................................................................... 341

11-2-7 انواع محدودیت‌های امنیت داده‌ها............................................................................................................... 341

11-2-8 سیستم مدیریت شناسه کاربری.................................................................................................................. 352

11-2-9 امنیت ارتباطات الکترونیکی............................................................................................................................. 353

11-3 فعالیت‌ها..................................................................................................................... 353

11-3-1 شناسایی الزامات امنیت داده‌ها..................................................................................................................... 354

11-3-2 تعریف سیاست‌های امنیت داده‌ها............................................................................................................... 359

11-3-2 تعریف استانداردهای امنیت داده‌ها............................................................................................................ 361

11-4 ابزارها.......................................................................................................................... 370

11-4-1 نرم‌افزار ویروسیاب/ نرم‌افزار امنیتی............................................................................................................ 371

11-4-2 HTTPS......................................................................................................................................................................... 371

11-4-3 ابزارهای مدیریت شناسه کاربری................................................................................................................. 371

11-4-4 نرم‌افزار تشخیص و جلوگیری از نفوذ........................................................................................................ 371

11-4-5 دیوارهای آتش.......................................................................................................................................................... 372

11-4-6 تغییر و رمزگذاری داده‌ها................................................................................................................................. 372

11-5 تکنیک‌ها..................................................................................................................... 372

11-5-1 استفاده از ماتریس CRUD.............................................................................................................................. 372

11-5-2 مدیریت وصلههای امنیتی................................................................................................................................. 372

11-5-3 ثبت اطلاعات مرتبط با امنیت داده‌ها در فراداده.............................................................................. 373

11-5-4 ارزیابی‌ها....................................................................................................................................................................... 373

11-5-5 نیازهای امنیتی در شرایط پروژه.................................................................................................................. 376

11-6 راهنمای اجرا................................................................................................................ 376

11-6-1 ارزیابی آمادگی/ ارزیابی ریسک...................................................................................................................... 376

11-6-2 سازمان و تغییرات فرهنگی.............................................................................................................................. 377

11-6-3 اجازه دسترسی به داده‌های کاربر............................................................................................................... 377

11-6-4 امنیت داده‌ها در دنیای خارجی................................................................................................................... 378

11-6-5 امنیت داده‌ها در محیط‌های ابری............................................................................................................... 379

11-6-6 سازمان امنیت داده............................................................................................................................................... 379

فصل دوازدهم: کسبوکار هوشمند........................................................................................ 381

12-1 مقدمه......................................................................................................................... 383

12-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار...................................................................................................................................... 384

12-1-2 اهداف و اصول........................................................................................................................................................... 384

12-2 مفاهیم پایه................................................................................................................. 385

12-2-1 کسب‌وکار هوشمند............................................................................................................................................... 385

12-2-2 انباره داده.................................................................................................................................................................... 385

12-2-3 ایجاد انباره داده....................................................................................................................................................... 386

12-2-4 مدل چندبعدی کیمبال...................................................................................................................................... 389

12-2-5 معماری انباره داده................................................................................................................................................ 391

12-2-6 بارگذاری اطلاعات.................................................................................................................................................. 391

12-2-7 کسبوکار هوشمند............................................................................................................................................... 393

12-3 فعالیت‌ها..................................................................................................................... 395

12-3-1 شناسایی نیازمندی‌ها.......................................................................................................................................... 395

12-3-2 تعیین معماری انباره داده................................................................................................................................. 396

12-3-3 طراحی انباره داده و انبارک داده................................................................................................................. 396

12-3-4 اجرای پورتفولیوی کسب‌وکار هوشمند................................................................................................... 397

12-3-5 نگهداشت محصولات داده‌ای............................................................................................................................ 397

12-4 ابزارها.......................................................................................................................... 399

12-4-1 مخزن فراداده............................................................................................................................................................ 399

12-4-2 ابزارهای یکپارچگی داده.................................................................................................................................... 399

12-4-3 ابزارهای کسب‌وکار هوشمند.......................................................................................................................... 399

12-5 تکنیکها..................................................................................................................... 400

12-6 راهنمای اجرا............................................................................................................... 400

12-6-1 ارزیابی آمادگی/ریسک......................................................................................................................................... 400

12-6-2 حاکمیت انباره داده / کسب‌وکار هوشمند............................................................................................ 401

12-6-3 سنجه‌ها......................................................................................................................................................................... 401

فصل سیزدهم: ارزیابی بلوغ مدیریت داده............................................................................ 403

13-1 مقدمه......................................................................................................................... 405

13-1-1 پیشران‌های کسب‌وکار...................................................................................................................................... 406

13-1-2 اهداف و اصول........................................................................................................................................................... 408

13-2 مفاهیم پایه................................................................................................................. 408

13-2-1 سطوح ارزیابی........................................................................................................................................................... 408

13-2-2 معیار ارزیابی.............................................................................................................................................................. 410

13-2-3 چارچوبهای ارزیابی............................................................................................................................................ 412

13-3 فعالیت‌ها..................................................................................................................... 414

13-3-1 برنامهریزی فعالیت‌های ارزیابی...................................................................................................................... 415

13-3-2 اجرای ارزیابی بلوغ................................................................................................................................................. 417

13-3-3 تفسیر نتایج................................................................................................................................................................ 418

13-3-4 ایجاد برنامه بهبود و اقدامات اصلاحی....................................................................................................... 419

13-3-5 ارزیابی مجدد بلوغ.................................................................................................................................................. 420

13-4 ابزارها.......................................................................................................................... 420

واژهنامه فارسی به انگیسی..................................................................................................... 423

فهرست مراجع......................................................................................................................... 433

کتاب های در این موضوع

تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved