قانونی کردن مواد مخدر
نویسنده:
فلیپ بین
مترجم:
عباس شهرابی فراهانی
سال نشر:
1401
صفحه:
158
نوبت چاپ:
1

فیلیـپ بیـن اسـتاد بازنشسـتۀ جرمشناسـی در دانشـگاه لافبـورو 1اسـت. او طـی سـالهای 1996تـا 1999رئیـس انجمـن جرم‌شناسـی بریتانیـا بـوده اسـت و 62اثـر در زمینـۀ مواد مخدر، جـرم و بیماریهـای ذهنـی دارد. بیـن طـی سـالهای 1972تـا 1990مـدرس ارشـد علـوم اجتماعـی در دانشـگاه ناتینگهـام و از 1990تـا 2003اسـتاد جرم‌شناسـی در دانشـگاه لافبـورو بـوده اسـت. او عـلاوه بـر مقامهـای دانشـگاهی، پژوهش‌هایـی نیـز برای سـازمان ملل، کمیسـیون اروپـا و وزارت کشـور بریتانیـا انجـام داده اسـت. بیـن از 2000تـا 2005عضـو پیوسـتۀ شـورای عمومـی پزشـکی بـود. ایـن شـورا بـه پرونـده پزشـک‌هایی میپـردازد کـه رفتـار و کارشـان زیـر سـؤال قـرار گرفتـه اسـت. او سـابقۀ مشـاوره بـه شـهربانی بریتانیـا و پلیـس عمـان را نیـز داشـته اسـت. از جملـه کتابهـای او میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: «کنتـرل اجتماعـی مـواد مخـدر» (« ،)1974بازپـروری و انحـراف» 1976پژوهشـی فلسـفی و جرم‌شـناختی دربـاره مجـازات»1981بیمـاری ذهنـی: چالش‌هـا و روندهـا»1983در دفـاع از رفاه» (،)1985 «اختـلال ذهنـی و کنتـرل قانونـی» (« ،)1986مـواد مخـدر و جـرم» (« ،)2001درمـان مـواد مخـدر: چـه راهـی کارسـاز اسـت؟» ( )2004و کتابـی کـه پیـش رو دارید . 2010خود نویسـنده در پیشگفتـار و مقدمـۀ کتـاب محتویـات فصـول آن را مفصـل بیـان کـرده اسـت. در اینجـا فقـط اشـاره بـسه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه بـه نظـر میرسـد او خـود از میـان تیپ‌هـای ایده‌آلی که برمی‌شـمرد - ممنوعیـت، زیانکاهـی، پزشـکی شـدن، جرم‌زدایـی و قانونـی کـردن - بـا شـکل تعدیل‌شـدهای از ممنوعیـت بیشـتر همـراه اسـت. عـلاوه بـر ایـن، نقدهایـش بـر موضـع حامیـان قانونـی کـردن گاه در پیش‌داوریهـای اجتماعـی و سیاسـی محافظه‌کارانـه ریشـه دارد؛ در نظـر ِ داشـتن ْ ایـن نکتـه هنـگام مطالعـۀ کتـاب ضـروری اسـت. بـا وجـود ایـن، حسـن کتـاب آن اسـت کـه بـر جانبداری ِ هـای اجتماعـی حامیـان قانونـی کـردن، به‌ویـژه آنجـا کـه بـه صـورت دفـاع از حـق طبقـۀ متوسـط و اقشـار مرفـه بـر مصـرف تفریحـی مـواد مخـدر و بی‌توجه به مسـائل خاص اعتیـاد در میـان طبقـات فرودسـت بـروز مییابـد، به‌خوبـی دسـت میگـذارد و در نهایـت، تمـام  تلاشـش را می ِ کنـد تـا بـه جـای نفـی یکسـره رویکـرد قانونـی کـردن، بـر مسـائل و چالش‌هایی دسـت بگـذارد کـه حامیـان ایـن رویکـرد بـه آنهـا توجهـی نداشـته‌اند و بـرای طـرح منسـجم‌تر سیاست‌هایشـان بایـد بـه آن پاسـخ دهنـد

معرفی نویسنده و کتاب 1
پیشگفتار 3
فصل اول. مقدمه 7
فصل دوم. ممنوعیت، لیبرالیسم اقتصادی و اخلاقگرایی قانونی 19
فصل سوم. زیانکاهی، پزشکی شدن و جرمزدایی 37
فصل چهارم. قانونی کردن و جرم 67
فصل پنجم. مسئلة خاص نابالغان 93
فصل ششم. اجتماع، امر شخصی و امر تجاری 113
فصل هفتم. تأملات واپسین 139
کتابشناسی 149
نمایه ها


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved