افسانه فردگرایی لیبرال
نویسنده:
کالین برد
مترجم:
حمید قیصری - نوح منوری
سال نشر:
1401
صفحه:
278
نوبت چاپ:
1

ایـن مطالعـه بـه بررسـی دقیـق و انتقـادی ایده «فردگرایـی لیبرال» اختصاص خواهد داشـت. بااینحـال، ایـن اثـر طومـاری در محکومیـت آن ارزشهـای ذرهگرایانه (اتمیسـتی) ،4خودخواهانه، و آنومیکـی نیسـت کـه ادعـا می‌شـود «فردگرایـی لیبـرال» در نشـو و نمـای آنهـا مؤثـر بـوده اسـت. همچنیـن، ایـن مطالعـه نمی‌خواهـد ادعـا کنـد کـه لیبرالیسـم به‌صورتهـای مهـم امـا ناشـناخت‌های جمعگـرا (کلکتیویسـت) و اجتماعگـرا( کامیونیتاریـن) اسـت، تـا بـه این شـکل از ارزش‌هـای لیبـرال مقابـل آن حمـلات دفـاع کنـد. اتخـاذ هریـک از ایـن مواضـع دقیقـاً همـان پیشانگاشـتها1یی را احیـا میکنـد کـه ایـن کتـاب میخواهـد بـه پرسـش بکشـد. ایـن کتاب در وهلـة نخسـت میپرسـد آیـا قـراردادن ارزشهای لیبرال در دسـته ارزشهـای «فردگرایانه» - و نه «جمعگرایانـه» - کاری معنـادار و معقـول اسـت و [اگـر اینگونـه اسـت]، بـه چه ترتیـب. در ادامه، ایـن کتـاب تعـدادی از پیشانگاشـت‌های مـلازم بـا ایـن نـوع طبقه‌بنـدی را بـه چالـش می‌کشـد؛ پیشانگاشـت‌هایی کـه بـه نظـر مـن اثـری منفـی و منحرف‌کننـده بـر مباحثـات معاصـر دربـاره لیبرالیسـم گذاشـته‌اند. ایـن کتـاب بـه شـرح و مستندسـازی آن تحریفات می‌پـردازد و برای عبور از چهارچـوب «فردگرایـی» و «جمعگرایـی» - کـه به نظـر میرسـد اغلب در پـس مباحثات نظری دربـاره ایده‌هـای لیبـرال از نظـر پنهـان میمانـد روش تـازهای را پیشـنهاد میکنـد

مقدمه 1
فصل اول. فردگرایی به مثابه آرمانی سیاسی 35
فصل دوم.فردگرایی به مثابه یک نظریه 55
فصل سوم. عاملیت عمومی و برداشتها از امر جمعی 105
فصل چهارم. توزیع های فردگرایانه آزادی  123
فصل پنجم. خویشفرمانی و تعدی ناپذیری فرد  173
فصل ششم. افسانه فردگرایی لیبرال 225
فهرست منابع 265
نمایه ها 27


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved