پيکره دانش مديريت داده DMBOK
نویسنده:
دکتر علي کمندي و زهرا فرحی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
424
نوبت چاپ:
3

عنوان   صفحه

پيشگفتار 23

فصل اول: مديريت داده 25

1-1 مقدمه 27

1-1-1 داما و DMBOK 30

1-1-2 پيشران‌هاي کسب‌وکار 30

1-1-3 اهداف 31

1-2 مفاهيم پايه داده 31

1-2-1 داده و اطلاعات 33

1-2-2 داده به‌عنوان دارايي سازماني 34

1-2-3 اصول مديريت داده 35

1-2-4 تفاوت اطلاعات با ساير دارايي‌هاي سازمان 36

1-2-5 چالش‌هاي مديريت داده 38

1-2-6 استراتژي مديريت داده 40

1-2-7 چارچوب مديريت داده 42

1-2-8 مدل هم‌راستايي استراتژيک 42

1-2-9 مدل اطلاعات آمستردام 43

1-2-10 مدل چارچوب DAMA-DMBOK 44

1-2-11 هرم DMBOK يا مدل Aiken 48

1-2-12 مدل تکامل‌يافته 49

1-2-13 ارزشگذاري داده‌ها 51

فصل دوم: حاکميت داده 55

2-1 مقدمه 57

2-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 59

2-1-2 اهداف و اصول 61

2-2 مفاهيم پايه 62

2-2-1 سازمان داده محور 62

2-2-2 سازمان حاکميت داده‌ها 63

2-2-3 انواع داده‌بان 66

2-3 فعاليت‌ها 67

2-4 ابزارها و تکنيک‌ها 75

2-5 راهنماي اجرا 77

2-5-1 سنجه‌ها 78

فصل سوم: معماري اطلاعات 80

3-1 مقدمه 82

3-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 83

3-1-2 خروجي‌ها و تجربيات معماري داده 84

3-2 مفاهيم پايه 85

3-2-1 دامنه معماري سازماني 85

3-2-2 چارچوب معماري سازماني 86

3-2-3 چارچوب زکمن 87

3-2-4 چارچوب معماري سازماني فدرال 88

3-2-5 معماري داده سازماني 89

3-2-6 مدل داده سازماني 90

3-2-7 طراحي جريان داده 93

3-3 فعاليت‌ها 96

3-3-1 ايجاد تجربيات معماري داده 96

3-3-2 يکپارچگي با معماري سازماني 101

3-4 ابزارها 101

3-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 101

3-4-2 نرم‌افزار مديريت دارايي‌ها 102

3-4-3 برنامه‌هاي طراحي گرافيکي 102

3-5 تکنيکها 103

3-5-1 طرح‌ريزي چرخه حيات 103

3-5-2 شفافيت نمودارها 103

3-6 راهنماي اجرا 104

3-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 105

3-6-2 تغيير فرهنگ و تغييرات سازماني 106

3-6-3 حاکميت معماري داده 107

3-6-4 سنجه‌ها 107

فصل چهارم: طراحي و مدل‌سازي داده 110

4-1 مقدمه 112

4-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 113

4-1-2 اهداف و اصول 113

4-2 مفاهيم پايه 114

4-2-1 مدل‌سازي داده و مدل داده 114

4-2-2 انواع داده‌هايي که بايد مدل شود 115

4-2-3 مؤلفه‌هاي مدل داده 116

4-3 فعاليت‌ها 116

4-3-1 برنامه‌ريزي براي مدل‌سازي داده 116

4-3-2 ساخت مدل داده 117

4-3-3 مرور مدل داده‌اي 120

4-3-4 پشتيباني مدل‌هاي داده 120

4-4 ابزارها 121

4-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 121

4-4-2 ابزارهاي پروفايل داده 121

4-4-3 مخزن فرا داده 121

4-4-4 الگوي مدل داده 122

4-5 به‌روش‌ها 122

4-5-1 مدل‌هاي داده‌اي صنعت 122

4-5-2 بهروش‌ها در استانداردهاي نام‌گذاري 122

4-5-3 بهروش‌هاي طراحي پايگاهداده 122

4-6 حاکميت مدل داده 123

4-6-1 مديريت کيفيت طراحي و مدل داده 123

4-6-2 سنجه‌هاي مدل‌سازي داده 125

فصل پنجم: ذخيره‌سازي و عمليات داده 130

5-1 مقدمه 132

5-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 133

5-1-2 اهداف و اصول 133

5-2 مفاهيم پايه 136

5-2-1 شيوه تقسيم‌کار بين چند DBA 137

5-2-2 معماري پايگاهداده 138

5-2-3 مجازيسازي و پردازش ابري 139

5-2-4 انواع پردازش پايگاهداده 141

5-2-5 قضيه CAP 142

5-2-6 رسانه ذخيرهسازي دادهها 143

5-2-7 محيطهاي پايگاهداده 143

5-2-8 ساختار پايگاهداده 145

5-2-9 عمليات متداول پايگاهداده 150

5-3 فعاليت‌ها 152

5-3-1 مديريت تکنولوژي پايگاهداده 153

5-3-2 مديريت بانک اطلاعاتي 155

5-4 ابزارها 163

5-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 164

5-4-2 ابزارهاي پايش بانک اطلاعاتي 164

5-4-3 ابزارهاي مديريت بانک اطلاعاتي 164

5-4-4 ابزارهاي پشتيباني توسعه‌دهندگان 164

5-5 تکنيک‌ها 165

5-5-1 اجراي تست در محيط کم ريسک 165

5-5-2 استانداردهاي نام‌گذاري در لايه فيزيکي 165

5-5-3 انجام تغييرات از طريق کدنوشته 165

5-6 راهنماي اجرا 165

5-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 165

5-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 165

5-6-3 سنجه‌ها 166

فصل ششم: مديريت فراداده 168

6-1 مقدمه 170

6-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 171

6-1-2 اهداف و اصول 172

6-2 مفاهيم پايه 173

6-2-1 تقسيم‌بندي فراداده 174

6-2-2 فراداده عملياتي 174

6-2-3 استاندارد ايزو/ آي اي سي 11179 175

6-2-4 استاندارد فراداده دولت الکترونيکي انگلستان 175

6-2-5 فراداده براي داده‌هاي غير ساخت‌يافته 177

6-2-6 منبع فراداده 177

6-3 فعاليت‌ها 178

6-3-1 تدوين استراتژي فراداده 178

6-3-2 درک نيازمندي‌هاي فراداده 178

6-3-3 تعريف معماري فراداده 179

6-3-4 ايجاد و پشتيباني فراداده 181

6-3-5 اجراي پرس‌وجو، گزارش‌گيري و تحليل فراداده 182

6-4 ابزارها 182

6-4-1 ابزارهاي مديريت مخزن فراداده 182

6-5 تکنيک‌ها 182

6-6 راهنماي اجرا 183

6-6-1 ارزيابي ريسک/ارزيابي آمادگي 183

6-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 184

6-6-3 حاکميت فراداده 184

6-6-4 مستندسازي راهکارهاي فراداده 184

6-6-5 استانداردهاي فراداده 184

6-6-6 سنجه‌ها 185

فصل هفتم: داده‌هاي مرجع و اطلاعات داده 186

7-1 مقدمه 188

7-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 189

7-1-2 اهداف و اصول راهنما 190

7-2 مفاهيم پايه 191

7-2-1 تفاوت‌هاي بين اطلاعات پايه و دادههاي مرجع 191

7-2-2 داده‌هاي مرجع 193

7-2-3 اطلاعات پايه 200

7-2-4 گامهاي پردازشي کليدي مديريت اطلاعات پايه 204

7-2-5 انواع اطلاعات پايه 211

7-3 فعاليت‌ها 212

7-3-1 فعاليت‌هاي مديريت اطلاعات پايه 212

7-3-2 فعاليت‌هاي داده‌هاي مرجع 217

7-4 ابزارها و روش‌ها 219

7-5 راهنماي اجرا 220

7-5-1 پايبندي به معماري داده‌هاي مرجع 220

7-5-2 نظارت بر حرکت داده‌ها 220

7-5-3 مديريت تغيير داده‌هاي مرجع 221

7-5-4 توافقات اشتراک داده‌ها 222

7-5-5 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 222

7-5-6 حاکميت داده‌هاي مرجع و اطلاعات پايه 223

7-5-7 سنجهها 223

فصل هشتم: يکپارچگي و تبادل اطلاعات 226

8-1 مقدمه 228

8-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 230

8-1-2 اهداف و اصول 231

8-2 مفاهيم پايه 231

8-2-1 استخراج، انتقال و بارگذاري داده‌ها 231

8-2-2 مدل‌هاي تعامل 236

8-2-3 گذرگاه سرويس سازماني 237

8-2-4معماري سرويسگرا 238

8-3 فعاليت‌ها 239

8-3-1 برنامه‌ريزي و تحليل 239

8-3-2 طراحي راهکارهاي يکپارچگي داده 242

8-3-3 توسعه راهکارهاي يکپارچگي داده 244

8-3-4 اجرا و پايش 247

8-4 ابزارها 247

8-4-1 بزارهاي انتقال داده‌ها و ETL 247

8-4-2 سرور مجازي‌سازي داده‌ها 247

8-4-3 گذرگاه سرويس سازماني 247

8-4-4 موتور قواعد کسب‌وکار 248

8-4-5 ابزارهاي مدل‌سازي داده و فرايند 248

8-4-6 ابزارهاي پروفايل داده 248

8-4-7 مخزن فراداده 249

8-5 تکنيک‌ها 249

8-6 راهنماي اجرا 249

8-6-1 ارزيابي ريسک/آمادگي 249

8-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 250

8-6-3 حاکميت يکپارچه‌سازي و تبادل داده 250

8-6-4 توافقنامه اشتراک داده 250

8-6-5 رده‌بندي داده 251

8-6-6 سنجه‌هاي يکپارچگي داده 251

فصل نهم: کيفيت داده‌ها 253

9-1 مقدمه 255

9-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 255

9-1-2 اهداف و اصول 257

9-2 مفاهيم پايه 258

9-2-1 کيفيت داده 258

9-2-2 ابعاد کيفيت داده 258

9-2-3 استاندارد ايزوي کيفيت داده 262

9-2-4 چرخه حيات کيفيت داده 263

9-2-5 قواعد کسب‌وکار مرتبط باکيفيت داده 265

9-2-6 ريشه‌هاي بي‌کيفيتي داده‌ها 266

9-2-7 ايرادات ناشي از پردازش اطلاعات 268

9-2-8 ابزارهاي پروفايل داده 268

9-2-9 پاک‌سازي داده‌ها 269

9-2-10 غني‌سازي داده‌ها 269

9-3 فعاليت‌ها 269

9-3-1 تعريف داده باکيفيت 270

9-3-2 تعريف استراتژي کيفيت داده 270

9-3-3 شناسايي داده‌ها و قواعد کسب‌وکار مهم 271

9-3-4 داده‌هاي حساس 271

9-3-5 انجام ارزيابي اوليه کيفيت داده 273

9-3-6 تعريف اهداف ارزيابي 273

9-3-7 شناسايي و اولويت‌بندي بهبودهاي احتمالي 274

9-3-8 تعريف اهداف بهبود کيفيت داده 274

9-3-9 طراحي و اجراي عمليات کيفيت داده 275

9-3-10 ايجاد توافقنامه سطح سرويس کيفيت داده 281

9-3-11 تهيه گزارش‌هاي کيفيت داده 282

9-4 ابزارها 283

9-4-1 ابزارهاي پروفايلينگ داده 283

9-4-2 ابزارهاي پرس‌وجوي داده‌ها 283

9-4-3 ابزارهاي مدل‌سازي و ETL 284

9-4-4 قالب قواعد کيفيت داده 284

9-4-5 مخزن فراداده 284

9-5 تکنيکها 284

9-5-1 اقدامات پيشگيرانه 284

9-5-2 فعاليت‌هاي اصلاحي 285

9-5-3 سنجه‌هاي کيفيت داده 286

9-5-4 تحليل علت ريشه‌اي 288

9-6 راهنماي اجرا 289

9-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 290

9-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 291

9-6-3 کيفيت داده و حاکميت داده 291

9-6-4 سياست‌هاي کيفيت داده 292

9-6-5 سنجه‌ها 293

فصل دهم: مديريت محتوا و مستندات 294

10-1 مقدمه 296

10-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 297

10-1-2 اهداف 297

10-2 مفاهيم پايه 299

10-3 فعاليت‌ها 302

10-3-1 برنامه‌ريزي مديريت چرخه حيات 302

10-3-2 مديريت چرخه زندگي 305

10-3-3 انتشار و ارائه محتوا 313

10-3-4 فعاليت‌هاي مرتبط با شواهد الکترونيکي 314

10-4 ابزارها 316

10-4-1 سيستم مديريت محتواي سازماني 316

10-4-2 مديريت مستندات 316

10-4-3 سيستم‌هاي مديريت محتوا 317

10-4-4 پردازش تصوير 317

10-4-5 ابزارهاي همکاري 318

10-4-6 فرمت‌هاي استاندارد 318

10-5 تکنيک‌ها 318

10-5-1 دستورالعمل پاسخ به دعوي حقوقي 319

10-6 راهنماي اجرا 319

10-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 320

10-6-2 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 322

10-6-3 حاکميت محتواها و مستندات 322

10-6-4 سنجهها 325

فصل يازدهم: امنيت 329

11-1 مقدمه 331

11-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 333

11-1-2 اهداف و سياست‌ها 334

11-2 مفاهيم پايه 335

11-2-1 آسيب‌پذيري 336

11-2-2 تهديد 336

11-2-3 ريسک 336

11-2-4 فرايندهاي امنيت 337

11-2-5 نظارت 338

11-2-6 انواع امنيت داده 338

11-2-7 انواع محدوديت‌هاي امنيت داده‌ها 339

11-2-8 سيستم مديريت شناسه کاربري 348

11-2-9 امنيت ارتباطات الکترونيکي 349

11-3 فعاليت‌ها 349

11-3-1 شناسايي الزامات امنيت داده‌ها 350

11-3-2 تعريف سياست‌هاي امنيت داده‌ها 355

11-3-2 تعريف استانداردهاي امنيت داده‌ها 357

11-4 ابزارها 366

11-4-1 نرم‌افزار ويروسياب/ نرم‌افزار امنيتي 367

11-4-2 HTTPS 367

11-4-3 ابزارهاي مديريت شناسه کاربري 367

11-4-4 نرم‌افزار تشخيص و جلوگيري از نفوذ 367

11-4-5 ديوارهاي آتش 368

11-4-6 تغيير و رمزگذاري داده‌ها 368

11-5 تکنيک‌ها 368

11-5-1 استفاده از ماتريس CRUD 368

11-5-2 مديريت وصلههاي امنيتي 368

11-5-3 ثبت اطلاعات مرتبط با امنيت داده‌ها در فراداده 368

11-5-4 ارزيابي‌ها 369

11-5-5 نيازهاي امنيتي در شرايط پروژه 372

11-6 راهنماي اجرا 372

11-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 372

11-6-2 سازمان و تغييرات فرهنگي 373

11-6-3 اجازه دسترسي به داده‌هاي کاربر 373

11-6-4 امنيت داده‌ها در دنياي خارجي 374

11-6-5 امنيت داده‌ها در محيط‌هاي ابري 375

11-6-6 سازمان امنيت داده 375

فصل دوازدهم: کسبوکار هوشمند 378

12-1 مقدمه 380

12-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 381

12-1-2 اهداف و اصول 381

12-2 مفاهيم پايه 382

12-2-1 کسب‌وکار هوشمند 382

12-2-2 انباره داده 382

12-2-3 ايجاد انباره داده 383

12-2-4 مدل چندبعدي کيمبال 386

12-2-5 معماري انباره داده 388

12-2-6 بارگذاري اطلاعات 388

12-2-7 کسبوکار هوشمند 390

12-3 فعاليت‌ها 392

12-3-1 شناسايي نيازمندي‌ها 392

12-3-2 تعيين معماري انباره داده 393

12-3-3 طراحي انباره داده و انبارک داده 393

12-3-4 اجراي پورتفوليوي کسب‌وکار هوشمند 394

12-3-5 نگهداشت محصولات داده‌اي 394

12-4 ابزارها 396

12-4-1 مخزن فراداده 396

12-4-2 ابزارهاي يکپارچگي داده 396

12-4-3 ابزارهاي کسب‌وکار هوشمند 396

12-5 تکنيکها 397

12-6 راهنماي اجرا 397

12-6-1 ارزيابي آمادگي/ريسک 397

12-6-2 حاکميت انباره داده / کسب‌وکار هوشمند 398

12-6-3 سنجه‌ها 398

فصل سيزدهم: ارزيابي بلوغ مديريت داده 400

13-1 مقدمه 402

13-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 403

13-1-2 اهداف و اصول 405

13-2 مفاهيم پايه 405

13-2-1 سطوح ارزيابي 405

13-2-2 معيار ارزيابي 407

13-2-3 چارچوبهاي ارزيابي 409

13-3 فعاليت‌ها 411

13-3-1 برنامهريزي فعاليت‌هاي ارزيابي 411

13-3-2 اجراي ارزيابي بلوغ 414

13-3-3 تفسير نتايج 415

13-3-4 ايجاد برنامه بهبود و اقدامات اصلاحي 416

13-3-5 ارزيابي مجدد بلوغ 417

13-4 ابزارها 417

واژهنامه فارسي به انگيسي 418

فهرست مراجع 428

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved