مدیریت راهبردی اهداف توسعه پایدار بررسی یک چارچوب یکپارچه از نظریه ها، ابزارها و شایستگی ها
نویسنده:
یواخیم مونکلبان
مترجم:
محمدجواد امیری، سیاوش رضاییان، علی صیادی
سال نشر:
1401
صفحه:
252
نوبت چاپ:
1

برای اجرای اهداف توسعۀ پایدار (SDG) یک مدیریت راهبردی خوب‌، مؤثر و عادلانه بسیار مهم است. برای دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار؛ توجه به تمام اجزاء و بخش‌های مدیریت و حکمرانی‌ها و همین‌طور سطوح، منافع و رویکردهای هر بخش به‌منظور انجام یک اقدام واحد بسیار ضروری است.بنابراین‌، این کتاب درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است: عناصر اساسی و منطق سازماندهی یک چارچوب یکپارچه کدامند که برای تجزیه و تحلیل مدیریت و حکمرانی پایداری از دیدگاه جهانی و دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار مناسب هستند‌؟

مقدمه 7

فصل اول / مقدمه: اهداف، مسائل اساسی و ساختار کتاب 15

1-1 موقعیت خودمان: اهداف این کتاب 15

1-2 مسائل اساسی: 19

1-2-1 اهداف توسعۀ پایدار 19

1-2-2 تغییر اقلیم 21

1-3 محتوا و بافت SDG ها: 26

1-3-1 تغییر جهانی 26

1-3-2 توسعۀ پایدار 27

1-3-3 حکمرانی: تعریف و نقش آن در دستور کار 2030 32

1-3-4 پایداری و حکمرانی انتقالی: شفاف‌سازی شرایط 37

1-4 ساختار این کتاب 39

منابع 40

فصل 2 / بررسی اجمالی نظریه‌های مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار 47

2-1 ترکیب نظریه‌های حکمرانی تغییر در سطح جامعه در راستای نیل به پایداری 48

2-2 حکمرانی انتقالی 49

2-2-1 نظریۀ انتقال 49

2-2-2 مدیریت انتقال 50

2-2-3 تجزیه و تحلیل انتقال: 52

2-3 حکمرانی دوجانبهمقدمه ناشر 5

مقدمه 7

فصل اول / مقدمه: اهداف، مسائل اساسی و ساختار کتاب 15

1-1 موقعیت خودمان: اهداف این کتاب 15

1-2 مسائل اساسی: 19

1-2-1 اهداف توسعۀ پایدار 19

1-2-2 تغییر اقلیم 21

1-3 محتوا و بافت SDG ها: 26

1-3-1 تغییر جهانی 26

1-3-2 توسعۀ پایدار 27

1-3-3 حکمرانی: تعریف و نقش آن در دستور کار 2030 32

1-3-4 پایداری و حکمرانی انتقالی: شفاف‌سازی شرایط 37

1-4 ساختار این کتاب 39

منابع 40

فصل 2 / بررسی اجمالی نظریه‌های مرتبط با اهداف توسعۀ پایدار 47

2-1 ترکیب نظریه‌های حکمرانی تغییر در سطح جامعه در راستای نیل به پایداری 48

2-2 حکمرانی انتقالی 49 55

2-3-1 ماهیت حکمرانی دوجانبه 55

2-3-2 شرایط چارچوب برای حکمرانی دو جانبه 58

2-3-3 مزایای حکمرانی دوجانبه برای SDG ها 59

2-4 چند مرکزیتی 61

2-5 حکمرانی شبکه 63

2-5-1 حکمرانی شبکه و مقیاس‌بندی مجدد حکمرانی پایداری 65

2-5-2 شبکه‌های حکمرانی فراملّی 67

2-6 حکمرانی تجربی برای اهداف توسعۀ پایدار 69

2-6-1 استفاده از حکمرانی تجربی در عمل 71

2-6-2 مزایای حکمرانی تجربی برای SDG ها 72

2-6-3 شرایط حکمرانی تجربی SDG 73

2-7 نتیجه‌گیری فصل 74

منابع 75

فصل سوم / طراحی بازیگران و پویایی در دستور کار 2030 برای توسعۀ پایدار 83

3-1 نقش بازیگران سنّتی و تک سلسله مراتبی 84

3-1-1 دولت‌های محلی و شهرها: اقدام اهداف توسعۀ پایدار در این حوزه‌ها 84

3-1-2 دولت‌های ملّی 88

3-1-3 سازمان‌های بین‌المللی 91

3-2 بازیگران و نهادهای حکمرانی چندسطحی و غیر سنّتی 91

3-2-1 رسانه 92

3-2-2 نهاد‌های دانش و سازمان‌های مرزی 92

3-2-3 شرکت‌های خصوصی 95

3-2-4 سازمانهای غیردولتی (NGO) 97

3-2-5 شهروندان توانمند: نقش دموکراسی و حکمرانی مشورتی در SDG 98

3-3 نتیجه‌گیری: گردهمایی بازیگران برای دست‌یابی به اهداف توسعه SDG 103

منابع 104

فصل چهارم / 4بررسی برخی مطالعات موردی خاص 113

4-1 مطالعه موردی 1: کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی (اهداف توسعۀ پایدار 7 و 13) 114

4-1-1 چالش‌های کربن‌زدایی 114

4-1-2 فرصت‌های کربن‌زدایی 119

4-2 مطالعه موردی دوم: بهره‌وری انرژی و SDG ها 119

4-2-1 بهره‌وری انرژی چیست؟ 120

4-2-2 موانع بهبود بهره‌وری انرژی 120

4-2-3 محرک‌های بهبود بهره‌وری انرژی 120

4-2-4 بهره‌وری انرژی در تمام SDG ها 121

4-2-5 چشم‌انداز سیستم دربارۀ بهره‌وری انرژی و اهداف توسعۀ پایدار 126

4-3 مطالعه موردی 3: رویکرد "WEF-Climate Nexus" 128

4-3-1 ارتباطات درون Nexus و بین اهداف توسعۀ پایدار 2 ، 6 و 7 129

4-3-2 چالش‌ها و نیازهای حاکمیت برای WEF Nexus 130

4-3-3 ژئوپلیتیک و انسجام فراملّی: تجارت و Nexus WEF 132

4-4 مطالعه موردی 4: تجارت و اهداف توسعۀ پایدار 133

4-4-1 مقدمه: مروری کلی 133

4-4-2 تجارت و اهداف توسعۀ پایدار 135

4-4-3 تجارت کالاها و خدمات محیطی 136

4-4-4 منشأ توافق‌نامه کالاهای زیست محیطی (EGA) 136

4-4-5 تأثیرات اقتصادی یک EGA موفق 137

4-4-6 مزایای زیست محیطی EGA 138

4-4-7 وضعیت کنونی مذاکرات EGA 139

4-5 نتیجه‌گیری فصل: پیامدهای سیاستگذاری‌ها و راهبردها 140

منابع 141

فصل پنجم/ ارکان و شایستگی‌های حاکمیت: قدرت، دانش و هنجارها؛ به‌عنوان موضوعات مقطعی در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 147

5-1 صلاحیت‌ها در چارچوب ISG 148

5-2 ستون حاکمیت یک: قدرت 149

5-2-2 نقش قدرت در مطالعات موردی 150

5-2-3 شایستگی قدرت 1: رهبری 151

5-2-4 شایستگی قدرت 2: شبکه و مدیریت سهامداران 154

5-2-5 شایستگی قدرت 3: توانمند سازی 156

5-3 رکن حکمرانی 2: دانش 158

5-3-1 تعریف دانش 158

5-3-2 نقش دانش در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 158

5-3-3 شایستگی دانش 1: همکاری دانش (اشتراک دانش و یادگیری) 161

5-3-4 شایستگی دانش 2: سازگاری و انعطاف‌پذیری 162

5-3-5 شایستگی دانش 3: انعکاس‌پذیری 165

5-4 رکن سوم حاکمیت: هنجارها و ارزش‌ها 166

5-4-1 تعریف هنجارها و ارزش‌ها 166

5-4-2 اهمیت هنجارها و ارزش‌ها در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 167

5-4-3 سه صلاحیت برای هنجارها و ارزش‌ها 168

5-4-4 توانمندی هنجاری 1: عدالت - برابری و انصاف 169

5-4-6 توانمندی هنجاری 3: فراگیری و کثرت‌گرایی 173

5-5 نتیجه‌گیری: ایجاد برخی ارتباطات بین قدرت‌، دانش و هنجارها 176

منابع 179

فصل شش / تحلیل و نتیجه‌گیری دربارۀ بهبود حکمرانی پایدار یکپارچه 193

6-1 استنباط 1: 194

6-1-1 موانع رفتاری برای حکمرانی اقلیم 195

6-1-2 یک چشم‌انداز چند سطحی به روز شده که شامل جهان‌بینی، چشم‌اندازها و پارادایم‌ها است 197

6-1-3 اراده و انگیزه انسانی به‌عنوان محرک‌های مدیریت پایدار 199

6-1-4 منافع شخصی 200

6-1-5 رفاه و بهزیستی 202

6-1-6 منافع شخصی روشنفکر 203

6-1-7 هویّت (سیاسی) 204

6-2 استنباط 2: پرداختن به پیچیدگی‌ها از طریق طراحی سیستم و سنجش سیستم 205

6-2-1 چالش‌هایی که برای اهداف توسعۀ پایدار پیچیدگی ایجاد می‌کند 206

6-2-2 ضرب پیچیدگی 206

6-2-3 مزایای تفکّر سیستم در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 208

6-2-4 تعریف سیستم‌های توسعۀ پایدار 209

6-2-5 روش‌های ساختاری برای تفکّر سیستم (جمعی) 210

6-2-6 انسجام سیاست‌ها برای توسعۀ پایدار 213

6-2-7 نظریه انتگرال 215

6-3 استنباط 3 215

6-3-1 بحران در زمینه تغییرات آب و هوا و انرژی پایدار 216

6-3-2 نمونه‌هایی از تغییرات ناشی از بحران 218

6-3-3 سه نوع بحران در نظریۀ انتقال 220

6-3-4 رهبری بحران 220

6-3-5 مدیریت یکپارچه ریسک و بحران 222

6-4 نتیجه‌گیری فصل 224

منابع 225

فصل هفتم / نتیجه‌گیری:  چارچوب حکمرانی پایداری یکپارچه و راههای پیش‌رو 235

7-1 عوامل و ابزارهای حکمرانی 236

7-1-1 عوامل حکمرانی: موانع و عوامل انتقال 236

7-1-2 کیت ابزار 241

7-2 چارچوب حکمرانی پایداری یکپارچه: نمایش اقدام جمعی از طریق مراکز اهداف توسعۀ پایدار 242

7-2-1 پیشینه: دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار مستلزم یک حکمرانی خوب، موثر، عادلانه و یکپارچه است 242

7-2-2 مرکز فعالیت اهداف توسعۀ پایدار 243

7-2-3 چرخه ISG و نقشی که مرکز فعالیت اهداف توسعۀ پایدار می‌توانند در آن ایفا کنند 244

7-2-4 ارزیابی چارچوب حکمرانی در پایداری یکپارچه 246

7-2-5 فکر بعدی : نیاز به عملگرایی و تغییر پارادایم در حکمرانی اهداف توسعۀ پایدار 246

منابع 248

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved