انسان شناسی برای توسعه از نظریه تا عمل
نویسنده:
Robyn Eversole
مترجم:
بهروز روستاخیز-الهه عابدینی
سال نشر:
1401
صفحه:
288
نوبت چاپ:
1

کتاب انسان شناسی برای توسعه اثر رابین اورسل، استاد دانشگاه سوینبرن استرالیا، با ترجمه بهروز روستاخیز استادیار دانشگاه علامه طباطبائی و الهه عابدینی منتشر شده است. این کتاب جدای از بحث انتقادی مفید و مختصر در خصوص ایدۀ توسعه، رویکرد بدیل انسان شناسی را در این زمینه توضیح داده است؛ ایده ها و بینش هایی که در چگونگی حل مسائل موجود در این حوزه، کاملا بصیرت بخش به نظر می رسند. از ویژ گی های بارز این کتاب، اختصاص حجم قابل توجهی از آن به نمونه هایی از مطالعات میدانی و مردم نگارانه است که به طور عینی جایگاه و اهمیت کاربردی انسان شناسی توسعه را در عمل نشان می دهد. علاوه براین، نویسندۀ کتاب در ورای توضیح ابعاد یک چهارچوب انسان شناختی برای کار توسعه ، همچنین با معرفی مجموعه ای از ابزارهای کاربردی توانسته است چگونگی کاربست این چهارپوب را تشریح نماید.جملگی این ویژگی ها موجب می گردد تا این کتاب فراتر از یک منبع قابل اتکائ برای دانشجویان و پژوهشگران حوزۀ علوم اجتماعی، به عنوان راهنمایی کاربردی برای دست اندرکاران یا کارگزاران توسعه نیز استفاده شود.

 مُقدمه/ 13

انجامِ توسعه /13

توسعه‌های بسیار /13

موفقیت و شکست /18

تغییر و تداوم /21

توسعه در زمینۀ اجتماعی /24

بازیگران توسعه /26

اقتصاد و فراتر از آن /28

سیاست‌گذاری در زمینه؟ /30

یک رویکرد انسان‌شناختی /33

دربارۀ انسان‌شناسی /33

انسان‌شناسی توسعه /35

کاربرد انسان‌‌شناسی در کار توسعه /36

اهداف این کتاب /38

یادداشت‌ها/ 41

فصل اول / انسانشناسی توسعه در تئوری /43

توسعه در زمینه /44

انسان‌شناسان و توسعه /47

توسعه از نزدیک /51

انسان‌شناسان در کار توسعه /57

بازیگران توسعه: افراد دخیل در فرایند/ 61

بازیگرانِ درحاشیه /64

انسان‌شناسان به‌عنوان بازیگران توسعه /67

توسعه‌گران به‌عنوان بازیگران اجتماعی /70

دانش توسعه: آن‌چه مردم می‌دانند/ 74

ایدۀ توسعه /78

دانش‌های بومی /82

منطق‌های توسعه /88

نهادهای توسعه: آن‌چه مردم انجام می‌دهند /92

فرهنگ و نهادها /94

نهادها و توسعه /97

نهادها در گسترۀ فرهنگ‌ها /102

خلاصه: فهمِ توسعه /105

یادداشت‌ها /107

فصل دوم / انسان‌شناسی توسعه در عمل /111

داستان‌هایی از تغییر در شرایط زمینه‌ای/ 112

بازیگران عامه /113

مطالعۀ موردی یک: بازیگران بدون تاریخ؟ /114

مطالعۀ موردی دو: بازیگران اقتصاد محلی/ 115

مطالعۀ موردی سه: زنان به‌عنوان بازیگران اقتصادی/ 117

دانش نامرئی /119

مطالعۀ موردی چهار: دانش مدیریت منابع طبیعی /120

مطالعۀ موردی پنج: دانش کنار آمدن با ناملایمات /121

مطالعۀ موردی شش: دانش نوآوری /122

نهادها و قدرت /124

مطالعۀ موردی هفت: نهادهایی برای مدیریت اجتماعاتِ به‌حاشیه رانده‌شده /125

مطالعۀ موردی هشت: نهادها و محرومیت بومی /126

مطالعۀ موردی نُه: ایجاد تغییر در زمینۀ نهادی/ 128

آموختن از تغییر در شرایط زمینه‌ای /130

داستان‌هایی از عمل توسعه /130

بازیگران در عمل توسعه /131

مطالعۀ موردی ده: بازیگران محلی نامرئی /132

مطالعۀ موردی یازده: متخصصان به‌عنوان بازیگران توسعه /134

مطالعۀ موردی دوازده: بازیگران و روابط /136

دانش برای توسعه /138

مطالعۀ موردی سیزده: دانش محلی در پروژه‌ها /139

مطالعۀ موردی چهارده: دانش در زمینه /141

مطالعۀ موردی پانزده: کارگزاری دانش /143

نهادهای قدیمی و جدید/ 145

مطالعۀ موردی شانزده: نهادهای توسعه ام سی /146

مطالعۀ موردی هفده: نهادها و مشارکت /147

مطالعۀ موردی هجده: به‌سوی نهادهای فراگیر /149

آموختن از عمل توسعه /151

خلاصه: درس‌هایی برای عمل /153

یادداشت‌ها /155

فصل سوم / چهارچوبی انسان‌شناختی برای عمل توسعه /159

چهارچوب‌بندی و بازچهارچوب‌بندی توسعه /161

چهارچوب مسلط: مشکلات، اهداف، راه‌حل‌ها /162

یک چهارچوب انسان‌شناختی: زمینه‌ها، بازیگران و منابع /165

چشم‌انداز توسعه /168

توسعه در زمینه /170

بازکشف بازیگران /174

دانش و منطق‌ها/ 177

نهادها و تغییر/ 181

خلاصه: انجام توسعه به‌طرز انسان‌شناختی /185

یادداشت‌ها /188

فصل چهارم / کاربست چهارچوب انسان‌شناختی در کار توسعه: ابزارها و رویکردها/ 189

ابزارهای برآورد: درک زمینه‌ها /191

ابزارهایی برای برآورد رومیزی (Desktop Assessment) /195

ابزارهایی برای کارگاه‌های برآورد /197

ابزارهای برآورد جامعه‌محور/ 199

ابزارهای طراحی: طراحی کنش‌هایی برای تغییر /202

ابزارهای بینش‌آفرینی و برنامه‌ریزی /204

ابزارهای تأمین منابع /207

ابزارهای اجرا: زیستن در چشم‌انداز توسعه /210

ابزارهای حکمرانی مشارکتی /211

ابزارهای ارزیابی: یادگیری و پاسخ‌گویی/ 215

ابزارهای یادگیری عملی /216

ابزارهای پاسخ‌گویی /219

ابزارهایی برای عمل بازتابی /220

همکاری با انسان‌شناسان /222

خلاصه: ابزارها و کاربردهایشان /224

یادداشت‌ها /226

فصل پنجم / پاسخ‌های انسان‌شناختی به چالش‌های توسعه /229

دستورالعملی برای اثربخشی؟/ 233

فقر به مثابۀ یک فعل /238

از مشارکت تا به رسمیت شناختن /242

چالش پایداری /247

خلاصه: از چالش‌ها به فرصت‌ها؟ /251

یادداشت‌ها /255

فصل ششم / نتیجه‌گیری: کاربرد انسان‌شناسی در کارِ توسعه /257

درس اول: توسعه از خلأ بیمناک است /260

درس دوم: توسعه همیشه دربارۀ مردم است /261

درس سوم: بازچهارچوب‌بندی کلید تغییر است /263

انسان‌شناسی برای توسعه؛ به‌سوی آینده/ 265

برای مطالعۀ بیشتر /267

مطالعات موردی توسعه؛ مجموعه‌های مفید/ 268

مردمنگاری‌های توسعۀ اقتصاد محلی /269

باز کردن ایدۀ توسعه /270

انسان‌شناسیِ عمل / برای عمل /272

منابع و مآخذ /275


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved