پیکره دانش مدیریت داده DMBOK
نویسنده:
علی کمندی و زهرا فرحی
مترجم:
سال نشر:
1400
صفحه:
436
نوبت چاپ:
2

 داده ­ها یکی از دارایی­ های ارزشمند سازمانی هستند، باید پذیرفت که این دارایی­ های ارزشمند همانند هر دارایی دیگری نیازمند مدیریت صحیح و اصولی است تا امکان بهره‌مندی مناسب از آن فراهم گردد. مجموعه­ ای از اصول، استانداردها و راهنمای مدیریت درست داده‌ها توسط انجمن مدیریت داده که به‌اختصار داما نامیده می­شود، گردآوری شده است و تحت عنوان DMBOK منتشر شده است. این کتاب راهنمایی سریع و کاربردی بر DMBOK است و امیدوار است به مخاطبین خود کمک کند تا نگرش کاملی نسبت به مفاهیم مدیریت داده پیدا کنند و با فرایند آن و نحوه اجرای پروژه ­های مدیریت داده در سازمان‌ها آشنا شوند. بخش ­های مختلف این کتاب منطبق بر استاندارد DMBOK بوده و سعی شده است تا به این استاندارد به شیوه اجرایی نگریسته شود، لذا به بخش­های مختلف کاربردی نظیر متدولوژی اجرا و ارزیابی در این کتاب بیشتر پرداخته شده است. 

پيشگفتار 23

فصل اول: مديريت داده 25

1-1 مقدمه 27

1-1-1 داما وDMBOK  30

1-1-2 پيشران‌هاي کسب‌وکار 31

1-1-3 اهداف 31

1-2 مفاهيم پايه داده 31

1-2-1 داده و اطلاعات 34

1-2-2 داده به‌عنوان دارايي سازماني 35

1-2-3 اصول مديريت داده 36

1-2-4 تفاوت اطلاعات با ساير دارايي‌هاي سازمان 37

1-2-5 چالش‌هاي مديريت داده 39

1-2-6 استراتژي مديريت داده 41

1-2-7 چارچوب مديريت داده 43

1-2-8 مدل هم‌راستايي استراتژي 43

1-2-9 مدل اطلاعات آمستردام 44

1-2-10 مدل چارچوب DAMA-DMBOK 45

1-2-11 هرم DMBOK يا مدل Aiken 49

1-2-12 مدل تکامل‌يافته 50

1-2-13 ارزشگذاري داده‌ها 52

فصل دوم: حاکميت داده 56

2-1 مقدمه 58

2-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 60

2-1-2 اهداف و اصول 62

2-2 مفاهيم پايه 63

2-2-1 سازمان داده محور 63

2-2-2 سازمان حاکميت داده‌ها 64

2-2-3 انواع داده‌بان 67

2-3 فعاليت‌ها 68

2-4 ابزارها و تکنيک‌ها 76

2-5 راهنماي اجرا 78

2-5-1 سنجه‌ها 79

فصل سوم: معماري اطلاعات 82

3-1 مقدمه 84

3-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 85

3-1-2 خروجي‌ها و تجربيات معماري داده 86

3-2 مفاهيم پايه 87

3-2-1 دامنه معماري سازماني 87

3-2-2 چارچوب معماري سازماني 88

3-2-3 چارچوب زکمن 90

3-2-4 چارچوب معماري سازماني فدرال 91

3-2-5 معماري داده سازماني 92

3-2-6 مدل داده سازماني 93

3-2-7 طراحي جريان داده 96

3-3 فعاليت‌ها 99

3-3-1 ايجاد تجربيات معماري داده 99

3-3-2 يکپارچگي با معماري سازماني 104

3-4 ابزارها 104

3-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 104

3-4-2 نرم‌افزار مديريت دارايي‌ها 105

3-4-3 برنامه‌هاي طراحي گرافيکي 106

3-5 تکنيکها 106

3-5-1 طرح‌ريزي چرخه حيات 106

3-5-2 شفافيت نمودارها 106

3-6 راهنماي اجرا 107

3-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 108

3-6-2 تغيير فرهنگ و تغييرات سازماني 109

3-6-3 حاکميت معماري داده 110

3-6-4 سنجه‌ها 110

فصل چهارم: طراحي و مدل‌سازي داده 113

4-1 مقدمه 115

4-1-1 پيش‌ران‌هاي کسب‌وکار 116

4-1-2 اهداف و اصول 116

4-2 مفاهيم پايه 117

4-2-1 مدل‌سازي داده و مدل داده 117

4-2-2 انواع داده‌هايي که بايد مدل شود 118

4-2-3 مؤلفه‌هاي مدل داده 119

4-3 فعاليت‌ها 119

4-3-1 برنامه‌ريزي براي مدل‌سازي داده 119

4-3-2 ساخت مدل داده 120

4-3-3 مرور مدل داده‌اي 123

4-3-4 پشتيباني مدل‌هاي داده 123

4-4 ابزارها 124

4-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 124

4-4-2 ابزارهاي پروفايل داده 124

4-4-3 مخزن فرا داده 124

4-4-4 الگوي مدل داده 125

4-5 به‌روش‌ها 125

4-5-1 مدل‌هاي داده‌اي صنعت 125

4-5-2 بهروش‌ها در استانداردهاي نام‌گذاري 125

4-5-3 بهروش‌هاي طراحي پايگاهداده 125

4-6 حاکميت مدل داده 126

4-6-1 مديريت کيفيت طراحي و مدل داده 126

4-6-2 سنجه‌هاي مدل‌سازي داده 128

فصل پنجم: ذخيره‌سازي و عمليات داده 133

5-1 مقدمه 135

5-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 136

5-1-2 اهداف و اصول 136

5-2 مفاهيم پايه 138

5-2-1 شيوه تقسيم‌کار بين چند DBA 139

5-2-2 معماري پايگاهداده 140

5-2-3 مجازيسازي و پردازش ابري 141

5-2-4 انواع پردازش پايگاهداده 143

5-2-5 قضيه CAP 144

5-2-6 رسانه ذخيرهسازي دادهها 145

5-2-7 محيطهاي پايگاهداده 145

5-2-8 ساختار پايگاهداده 147

5-2-9 عمليات متداول پايگاهداده 152

5-3 فعاليت‌ها 154

5-3-1 مديريت تکنولوژي پايگاهداده 155

5-3-2 مديريت بانک اطلاعاتي 157

5-4 ابزارها 165

5-4-1 ابزارهاي مدل‌سازي داده 166

5-4-2 ابزارهاي پايش بانک اطلاعاتي 166

5-4-3 ابزارهاي مديريت بانک اطلاعاتي 166

5-4-4 ابزارهاي پشتيباني توسعه‌دهندگان 166

5-5 تکنيک‌ها 167

5-5-1 اجراي تست در محيط کم ريسک 167

5-5-2 استانداردهاي نام‌گذاري در لايه فيزيکي 167

5-5-3 انجام تغييرات از طريق کدنوشته 167

5-6 راهنماي اجرا 167

5-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 167

5-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 168

5-6-3 سنجه‌ها 168

فصل ششم: مديريت فراداده 170

6-1 مقدمه 172

6-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 173

6-1-2 اهداف و اصول 174

6-2 مفاهيم پايه 175

6-2-1 تقسيم‌بندي فراداده 176

6-2-2 فراداده عملياتي 176

6-2-3 استاندارد ايزو/ آي اي سي 11179 177

6-2-4 استاندارد فراداده دولت الکترونيکي انگلستان 177

6-2-5 فراداده براي داده‌هاي غير ساخت‌يافته 179

6-2-6 منبع فراداده 179

6-3 فعاليت‌ها 180

6-3-1 تدوين استراتژي فراداده 180

6-3-2 درک نيازمندي‌هاي فراداده 180

6-3-3 تعريف معماري فراداده 181

6-3-4 ايجاد و پشتيباني فراداده 183

6-3-5 اجراي پرس‌وجو، گزارش‌گيري و تحليل فراداده 184

6-4 ابزارها 184

6-4-1 ابزارهاي مديريت مخزن فراداده 184

6-5 تکنيک‌ها 184

6-6 راهنماي اجرا 185

6-6-1 ارزيابي ريسک/ارزيابي آمادگي 185

6-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 186

6-6-3 حاکميت فراداده 186

6-6-4 مستندسازي راهکارهاي فراداده 186

6-6-5 استانداردهاي فراداده 186

6-6-6 سنجه‌ها 187

فصل هفتم: داده‌هاي مرجع و اطلاعات داده 188

7-1 مقدمه 190

7-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 191

7-1-2 اهداف و اصول راهنما 192

7-2 مفاهيم پايه 193

7-2-1 تفاوت‌هاي بين اطلاعات پايه و دادههاي مرجع 193

7-2-2 داده‌هاي مرجع 195

7-2-3 اطلاعات پايه 202

7-2-4 گامهاي پردازشي کليدي مديريت اطلاعات پايه 206

7-2-5 انواع اطلاعات پايه 213

7-3 فعاليت‌ها 214

7-3-1 فعاليت‌هاي مديريت اطلاعات پايه 215

7-3-2 فعاليت‌هاي داده‌هاي مرجع 220

7-4 ابزارها و روش‌ها 222

7-5 راهنماي اجرا 222

7-5-1 پايبندي به معماري داده‌هاي مرجع 223

7-5-2 نظارت بر حرکت داده‌ها 223

7-5-3 مديريت تغيير داده‌هاي مرجع 223

7-5-4 توافقات اشتراک داده‌ها 225

7-5-5 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 225

7-5-6 حاکميت داده‌هاي مرجع و اطلاعات پايه 226

7-5-7 سنجهها 226

فصل هشتم: يکپارچگي و تبادل اطلاعات 228

8-1 مقدمه 230

8-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 232

8-1-2 اهداف و اصول 233

8-2 مفاهيم پايه 233

8-2-1 استخراج، انتقال و بارگذاري داده‌ها 233

8-2-2 مدل‌هاي تعامل 238

8-2-3 گذرگاه سرويس سازماني 239

8-2-4معماري سرويسگرا 240

8-3 فعاليت‌ها 241

8-3-1 برنامه‌ريزي و تحليل 241

8-3-2 طراحي راهکارهاي يکپارچگي داده 244

8-3-3 توسعه راهکارهاي يکپارچگي داده 246

8-3-4 اجرا و پايش 248

8-4 ابزارها 248

8-4-1 بزارهاي انتقال داده‌ها و ETL 248

8-4-2 سرور مجازي‌سازي داده‌ها 248

8-4-3 گذرگاه سرويس سازماني 248

8-4-4 موتور قواعد کسب‌وکار 249

8-4-5 ابزارهاي مدل‌سازي داده و فرايند 249

8-4-6 ابزارهاي پروفايل داده 250

8-4-7 مخزن فراداده 250

8-5 تکنيک‌ها 250

8-6 راهنماي اجرا 250

8-6-1 ارزيابي ريسک/آمادگي 250

8-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 251

8-6-3 حاکميت يکپارچه‌سازي و تبادل داده 251

8-6-4 توافقنامه اشتراک داده 251

8-6-5 رده‌بندي داده 252

8-6-6 سنجه‌هاي يکپارچگي داده 252

فصل نهم: کيفيت داده‌ها 254

9-1 مقدمه 256

9-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 256

9-1-2 اهداف و اصول 258

9-2 مفاهيم پايه 259

9-2-1 کيفيت داده 259

9-2-2 ابعاد کيفيت داده 259

9-2-3 استاندارد ايزوي کيفيت داده 262

9-2-4 چرخه حيات کيفيت داده 263

9-2-5 قواعد کسب‌وکار مرتبط باکيفيت داده 265

9-2-6 ريشه‌هاي بي‌کيفيتي داده‌ها 266

9-2-7 ايرادات ناشي از پردازش اطلاعات 268

9-2-8 ابزارهاي پروفايل داده 269

9-2-9 پاک‌سازي داده‌ها 269

9-2-10 غني‌سازي داده‌ها 269

9-3 فعاليت‌ها 270

9-3-1 تعريف داده باکيفيت 270

9-3-2 تعريف استراتژي کيفيت داده 271

9-3-3 شناسايي داده‌ها و قواعد کسب‌وکار مهم 271

9-3-4 داده‌هاي حساس 272

9-3-5 انجام ارزيابي اوليه کيفيت داده 273

9-3-6 تعريف اهداف ارزيابي 274

9-3-7 شناسايي و اولويت‌بندي بهبودهاي احتمالي 274

9-3-8 تعريف اهداف بهبود کيفيت داده 274

9-3-9 طراحي و اجراي عمليات کيفيت داده 275

9-3-10 ايجاد توافقنامه سطح سرويس کيفيت داده 281

9-3-11 تهيه گزارش‌هاي کيفيت داده 283

9-4 ابزارها 283

9-4-1 ابزارهاي پروفايلينگ داده 283

9-4-2 ابزارهاي پرس‌وجوي داده‌ها 284

9-4-3 ابزارهاي مدل‌سازي و ETL 284

9-4-4 قالب قواعد کيفيت داده 284

9-4-5 مخزن فراداده 284

9-5 تکنيکها 285

9-5-1 اقدامات پيشگيرانه 285

9-5-2 فعاليت‌هاي اصلاحي 286

9-5-3 سنجه‌هاي کيفيت داده 286

9-5-4 تحليل علت ريشه‌اي 288

9-6 راهنماي اجرا 290

9-6-1 ارزيابي آمادگي / ارزيابي ريسک 290

9-6-2 تغييرات سازماني و فرهنگي 291

9-6-3 کيفيت داده و حاکميت داده 292

9-6-4 سياست‌هاي کيفيت داده 293

9-6-5 سنجه‌ها 293

فصل دهم: مديريت محتوا و مستندات 296

10-1 مقدمه 298

10-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 299

10-1-2 اهداف 299

10-2 مفاهيم پايه 301

10-3 فعاليت‌ها 304

10-3-1 برنامه‌ريزي مديريت چرخه حيات 304

10-3-2 مديريت چرخه زندگي 308

10-3-3 انتشار و ارائه محتوا 316

10-3-4 فعاليت‌هاي مرتبط با شواهد الکترونيکي 317

10-4 ابزارها 319

10-4-1 سيستم مديريت محتواي سازماني 319

10-4-2 مديريت مستندات 319

10-4-3 سيستم‌هاي مديريت محتوا 320

10-4-4 پردازش تصوير 320

10-4-5 ابزارهاي همکاري 321

10-4-6 فرمت‌هاي استاندارد 321

10-5 تکنيک‌ها 321

10-5-1 دستورالعمل پاسخ به دعوي حقوقي 322

10-6 راهنماي اجرا 322

10-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 323

10-6-2 سازمان‌ها و تغييرات فرهنگي 325

10-6-3 حاکميت محتواها و مستندات 325

10-6-4 سنجهها 328

فصل يازدهم: امنيت 332

11-1 مقدمه 334

11-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 336

11-1-2 اهداف و سياست‌ها 337

11-2 مفاهيم پايه 338

11-2-1 آسيب‌پذيري 338

11-2-2 تهديد 339

11-2-3 ريسک 339

11-2-4 فرايندهاي امنيت 340

11-2-5 نظارت 341

11-2-6 انواع امنيت داده 341

11-2-7 انواع محدوديت‌هاي امنيت داده‌ها 341

11-2-8 سيستم مديريت شناسه کاربري 352

11-2-9 امنيت ارتباطات الکترونيکي 353

11-3 فعاليت‌ها 353

11-3-1 شناسايي الزامات امنيت داده‌ها 354

11-3-2 تعريف سياست‌هاي امنيت داده‌ها 359

11-3-2 تعريف استانداردهاي امنيت داده‌ها 361

11-4 ابزارها 370

11-4-1 نرم‌افزار ويروسياب/ نرم‌افزار امنيتي 371

11-4-2 HTTPS 371

11-4-3 ابزارهاي مديريت شناسه کاربري 371

11-4-4 نرم‌افزار تشخيص و جلوگيري از نفوذ 371

11-4-5 ديوارهاي آتش 372

11-4-6 تغيير و رمزگذاري داده‌ها 372

11-5 تکنيک‌ها 372

11-5-1 استفاده از ماتريس CRUD 372

11-5-2 مديريت وصلههاي امنيتي 372

11-5-3 ثبت اطلاعات مرتبط با امنيت داده‌ها در فراداده 373

11-5-4 ارزيابي‌ها 373

11-5-5 نيازهاي امنيتي در شرايط پروژه 376

11-6 راهنماي اجرا 376

11-6-1 ارزيابي آمادگي/ ارزيابي ريسک 376

11-6-2 سازمان و تغييرات فرهنگي 377

11-6-3 اجازه دسترسي به داده‌هاي کاربر 377

11-6-4 امنيت داده‌ها در دنياي خارجي 378

11-6-5 امنيت داده‌ها در محيط‌هاي ابري 379

11-6-6 سازمان امنيت داده 379

فصل دوازدهم: کسبوکار هوشمند 381

12-1 مقدمه 383

12-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 384

12-1-2 اهداف و اصول 384

12-2 مفاهيم پايه 385

12-2-1 کسب‌وکار هوشمند 385

12-2-2 انباره داده 385

12-2-3 ايجاد انباره داده 386

12-2-4 مدل چندبعدي کيمبال 389

12-2-5 معماري انباره داده 391

12-2-6 بارگذاري اطلاعات 391

12-2-7 کسبوکار هوشمند 393

12-3 فعاليت‌ها 395

12-3-1 شناسايي نيازمندي‌ها 395

12-3-2 تعيين معماري انباره داده 396

12-3-3 طراحي انباره داده و انبارک داده 396

12-3-4 اجراي پورتفوليوي کسب‌وکار هوشمند 397

12-3-5 نگهداشت محصولات داده‌اي 397

12-4 ابزارها 399

12-4-1 مخزن فراداده 399

12-4-2 ابزارهاي يکپارچگي داده 399

12-4-3 ابزارهاي کسب‌وکار هوشمند 399

12-5 تکنيکها 400

12-6 راهنماي اجرا 400

12-6-1 ارزيابي آمادگي/ريسک 400

12-6-2 حاکميت انباره داده / کسب‌وکار هوشمند 401

12-6-3 سنجه‌ها 401

فصل سيزدهم: ارزيابي بلوغ مديريت داده 403

13-1 مقدمه 405

13-1-1 پيشران‌هاي کسب‌وکار 406

13-1-2 اهداف و اصول 408

13-2 مفاهيم پايه 408

13-2-1 سطوح ارزيابي 408

13-2-2 معيار ارزيابي 410

13-2-3 چارچوبهاي ارزيابي 412

13-3 فعاليت‌ها 414

13-3-1 برنامهريزي فعاليت‌هاي ارزيابي 415

13-3-2 اجراي ارزيابي بلوغ 417

13-3-3 تفسير نتايج 418

13-3-4 ايجاد برنامه بهبود و اقدامات اصلاحي 419

13-3-5 ارزيابي مجدد بلوغ 420

13-4 ابزارها 420

واژهنامه فارسي به انگيسي 423

فهرست مراجع 433

 

 


تماس با پشتیبان سایت

تمامی حقوق این سایت برای سازمان انتشارات جهاددانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2023 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved